Upphävd författning

Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:775 i lydelse enligt SFS 1995:1632
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Vid tillämpning av 3 § 12 c mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt beräknas kapitalunderlaget enligt denna lag. Lag (1995:1632).

Beräkning av kapitalunderlaget

2 §  Kapitalunderlaget beräknas som skillnaden mellan tillgångar och skulder i företaget vid utgången av det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1993 eller, om företaget inte taxerades då, det beskattningsår för vilket taxering skedde år 1992. Vid beräkning av kapitalunderlaget beaktas även 9 och 10 §§. Lag (1995:1632).

 • RÅ 2004:135:En skattskyldig har avyttrat aktier i ett fåmansföretag. Anskaffningskostnaden enligt de s.k. 3:12-reglerna har bestämts enligt den alternativregel som knyter an till kapitalunderlaget i bolaget. Regeln har ansetts böra tillämpas så att resultatet blir från materiell synpunkt tillfredsställande. Inkomsttaxering 1995.

3 §  Som skuld tas upp 28 procent av

 1. belopp som svarar mot avsättning till skatteutjämningsreserv,
 2. uppskovsbelopp som avses i lagen (1990:655) om återföring av obeskattade reserver och som vid beskattningsårets utgång ännu inte återförts till beskattning och
 3. belopp som har avsatts till ersättningsfond eller liknande fond.

4 §  Som skuld räknas även en skuldreservering i den mån avdrag för reserveringen medgetts vid inkomsttaxeringen.

5 §  Aktier och andelar i svenska dotterföretag som inte är handelsbolag skall tas upp till ett värde motsvarande så stor del av kapitalunderlaget i dotterföretaget som svarar mot moderföretagets andel av antalet aktier eller andelar i dotterföretaget.

6 §  Vid värderingen av andra tillgångar än som avses i 5 § skall

 1. fastighet som utgör omsättningstillgång tas upp till värdet enligt räkenskaperna minskat med sådana värdeminskningsavdrag och liknande avdrag som inte har gjorts i räkenskaperna,
 2. andra lagertillgångar än som avses i punkt 1 och kundfordringar tas upp till de värden som gäller vid inkomsttaxeringen,
 3. inventarier och andra tillgångar för vilka avdrag medges enligt punkterna 12--14 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) tas upp till skattemässiga restvärden,
 4. annan fastighet än som avses i punkt 1 tas upp till anskaffningsvärdet för mark, byggnad och markanläggning minskat med medgivna värdeminskningsavdrag och liknande avdrag,
 5. sådana finansiella instrument som avses i 27 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tas upp till anskaffningsvärden beräknade enligt genomsnittsmetoden om det inte är fråga om sådana tillgångar som avses i punkt 2,
 6. fordringar i utländsk valuta tas upp till de värden som gäller vid inkomsttaxeringen,
 7. andel i handelsbolag tas upp till delägarens justerade ingångsvärde för andelen enligt 28 § lagen om statlig inkomstskatt,
 8. andra tillgångar än som avses i punkterna 1--7 tas upp till anskaffningsvärdet minskat med medgivna värdeminskningsavdrag och liknande avdrag.

7 §  Vid tillämpning av 6 § 4 får fastighet som förvärvats före utgången av år 1990 i stället anses förvärvad den 1 januari 1991. Anskaffningsvärdet vid denna tidpunkt anses motsvara viss del av det för år 1991 gällande taxeringsvärdet minskat med vid 1982--1991 års taxering ar medgivna värdeminskningsavdrag och liknande avdrag om avdragen för år räknat uppgått till sammanlagt minst 10 procent av nämnda värde. Med del av taxeringsvärdet avses i fråga om

 1. småhusenheter 70 procent av taxeringsvärdet,
 2. hyreshusenheter 60 procent av taxeringsvärdet,
 3. industrienheter 75 procent av taxeringsvärdet,
 4. lantbruksenheter 100 procent av taxeringsvärdet.

[S2]Värdet enligt första stycket skall i skälig mån jämkas om marknadsvärdet på byggnader, mark och markanläggningar vid beskattningsårets utgång inte överstiger 75 procent av detta värde. Jämförelsen skall avse marknadsvärdet på den egendom som omfattas av värderingen enligt första stycket.

8 §  Vid tillämpning av 6 och 7 §§ avses med värdeminskningsavdrag också belopp varmed ersättningsfond och liknande fonder tagits i anspråk.

Justering av kapitalunderlaget

9 §  Har företaget gjort avdrag för avsättning till skatteutjämningsreserv vid 1994 års taxering får, i stället för vad som anges i 3 § 1, som skuld tas upp 28 procent av det belopp som enligt lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv lägst skall återföras till beskattning vid 1995--2002 års taxeringar. Understiger avdraget för avsättning det avdrag som avses i 3 § 1 skall kapitalunderlaget minskas med 28 procent av skillnaden däremellan. Lag (1994:1894).

10 §  Kapitalunderlaget skall minskas med vinstutdelning som lämnats för det räkenskapsår för vilket taxering skedde år 1993 eller, om företaget inte taxerades då, det räkenskapsår för vilket taxering skedde år 1992.

[S2]Vinstutdelning som lämnas för senare räkenskapsår än det som anges i första stycket skall minska kapitalunderlaget i den mån utdelat belopp överstiger nettovinsten enligt fastställd balansräkning eller, i förekommande fall, fastställd koncernbalansräkning.

[S3]Kapitalunderlaget i ett aktiebolag skall minskas med belopp som svarar mot utbetalningar från bolaget som gjorts i samband med nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden om utbetalning skett efter utgången av det räkenskapsår då underlaget beräknades.

[S4]Kapitalunderlaget i en ekonomisk förening skall minskas med belopp som svarar mot utbetalningar enligt 10 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp eller enligt 4 kap. 3 § samma lag vid återbetalning av överskjutande medlemsinsatser om utbetalning skett efter det räkenskapsår då underlaget beräknades.

[S5]Kapitalunderlaget justeras för utbetalning enligt andra-fjärde styckena för det beskattningsår utbetalning skett sedan det utbetalade beloppet har fördelats enligt 3 § 12 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt mellan inkomst av kapital respektive tjänst. Lag (1994:1894).

11 § har upphävts genom lag (1994:1894).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1894) om ändring i lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering. Vid 1995 års taxering skall hänvisningen i 9 § till lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv avse lagen i dess lydelse till och med den 30 december 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1632) om ändring i lagen (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vid beskattning av ägare i fåmansföretag

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:109, Bet. 1995/96:SkU20
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1996-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.