Upphävd författning

Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:776
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

1 §  Undantagen från skatteplikt för utdelning i punkt 2 a av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370) och 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt gäller inte vidareutdelning.

[S2]Med vidareutdelning avses utdelning som det utdelande företaget betalat med utdelning som företaget erhållit på aktie eller andel i en utländsk juridisk person och som inte beskattats i Sverige hos företaget. Lämnad utdelning skall anses i första hand ha betalats med sådan erhållen utdelning som i sin tur i första hand skall anses hänförlig till utdelning som vid vidareutdelning skall beskattas på grund av 1--3 §§. Med vidareutdelning avses inte utdelning som lämnas av investmentföretag eller värdepappersfond som avses i 2 § 10 mom. lagen om statlig inkomstskatt.

[S3]Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte om det sammanlagda belopp som ett företag delar ut som vidareutdelning ett räkenskapsår understiger fem procent av den totala utdelning som företaget lämnat under samma räkenskapsår.

2 §  Till utdelning som skall beskattas på grund av 1 § skall läggas utländsk källskatt som företaget erlagt och som belöper på den vidareutdelade utdelningen.

3 §  Från tillämpning av 1 § undantas vidareutdelning av sådan utdelning som företaget erhållit och som

 1. inte beskattats hos företaget på grund av bestämmelserna om näringsbetingat innehav i 7 § 8 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt eller -- om en prövning enligt nämnda moment inte skett -- vid en sådan prövning inte skulle ha beskattats hos företaget, eller
 2. är utdelning på näringsbetingat innehav som i sin tur består av utdelning som den utländska juridiska personen på grund av näringsbetingat innehav erhållit -- direkt eller indirekt via en eller flera juridiska personer som i sin tur erhållit utdelningen på näringsbetingade innehav -- från juridisk person som är underkastad sådan jämförlig inkomstbeskattning som avses i 7 § 8 mom. lagen om statlig inkomstskatt, eller
 3. avser vinst hos en utländsk juridisk person som har beskattats på grund av bestämmelserna i punkt 10 andra stycket av anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]I fall som avses i första stycket 2 skall, om inte företaget yrkat annat, utdelning som företaget erhållit i första hand anses ha bestått av sådan utdelning från utländsk juridisk person som medför undantag från skatteplikt när den vidareutdelas, om sådan utdelning funnits tillgänglig hos den utländska juridiska person som lämnat utdelning till företaget.

4 §  Understiger belopp som skulle ha beskattats på grund av 1--3 §§ sammanlagt 500 kronor för en skattskyldig, beskattas inte beloppet.

5 §  Vid tillämpning av lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt skall intäkt som är skattepliktig enligt denna lag anses som sådan utländsk intäkt som anges i 1 § den nämnda lagen. Utländsk källskatt som erlagts av det utdelande företaget och som belöper på det skattepliktiga beloppet skall därvid anses ha erlagts av den skattskyldige.

[S2]I det fall skattskyldig enligt denna lag är ett företag som erhållit vidareutdelningen på näringsbetingat innehav har företaget, utöver avräkning av utländsk källskatt som avses i 2 § och som belöper på sådan vidareutdelning, genom avräkning rätt att enligt 1 § tredje stycket lagen om avräkning av utländsk skatt erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt motsvarande tio procent av den skattepliktiga vidareutdelningens bruttobelopp inklusive den på vidareutdelningen belöpande källskatten, om det utdelande företaget enligt nämnda lag skulle ha varit berättigad till sådan avräkning om inte skattebefrielse för utdelningen förelegat.

6 §  Värdepappersfond som erhållit intäkt för vilken fonden är skattskyldig på grund av 1 och 2 §§ får från intäkten dra av ett belopp motsvarande den utländska källskatt som anges i 2 § multiplicerat med fyra. Värdepappersfond är inte berättigad erhålla avräkning av sådan utländsk skatt.

7 §  Den som betalar ut utdelning skall i samband med utbetalningen lämna uppgift till mottagaren om hur stor del av utdelningen som är skattepliktig enligt denna lag. I det skattepliktiga utdelningsbeloppet skall inräknas även belopp som avses i 4 §. Uppgift skall också lämnas om utländsk källskatt som belöper på vidareutdelningen.

[S2]Avstämningsbolag skall, i samband med att underlag för utbetalningen lämnas, till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag (värdepapperscentralen) lämna uppgifter enligt första stycket. Värdepapperscentralen skall snarast lämna uppgifterna vidare till den som är registrerad som förvaltare.

[S3]Företag skall i sin självdeklaration lämna de uppgifter som behövs för bedömning av skattskyldighet för utdelning från företaget. Kan uppgift inte lämnas i självdeklarationen, skall uppgiften lämnas till skattemyndigheten inom en månad från utdelningsdagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas i fråga om vidareutdelning som blivit tillgänglig för lyftning för den skattskyldige efter ikraftträdandet och som har betalats med utdelning som företaget erhållit efter utgången av år 1993.
Förarbeten
Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
Ikraftträder
1994-07-01

Lag (1994:1903) om upphävande av lagen (1994:776) om beskattning av viss vidareutdelning

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  upph.