Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1986-06-05
Ändring införd
SFS 1986:468 i lydelse enligt SFS 2022:1852
Ikraft
1986-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om avräkning av utländsk skatt. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: I den inledande bestämmelsen, som är ny, anges att i denna lag finns bestämmelser om avräkning av utländsk skatt.

[K1]2 §  Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 2 a § första stycket. Eftersom denna bestämmelse har betydelse för definitioner av termer och uttryck i hela avräkningslagen har den placerats i 1 kap. Termen dubbelbeskattningsavtal i lagen har anpassats till den terminologi som används i inkomstskattelagen (1999:1229, IL) och har därför genomgående ersatts med termen skatteavtal. Definitionen av termen dubbelbeskattningsavtal, som tidigare fanns i ...

[K1]3 §  Med utländsk skatt avses i denna lag följande skatter som betalats till en utländsk stat, delstat, lokal myndighet eller till Europeiska unionen:

 1. allmän slutlig skatt på inkomst,
 2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,
 3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,
 4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig som bedriver sjöfart eller luftfart i internationell trafik.

[S2]Med utländsk skatt avses även belopp som anges i 2 kap. 8 § första stycket 2 och 3.

[S3]Med utländsk skatt avses i 2 kap.3-6 §§, 9 § andra stycket, 15 och 18-20 §§ även motsvarande preliminär skatt.

[S4]Med utländsk skatt avses i 5 kap. skatt som beräknats på underlag som motsvarar underlaget för riskskatt enligt lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut. Lag (2022:1852).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 3 §.

I paragrafens andra stycke har hänvisningen till 5 § b ändrats till en hänvisning till 2 kap. 8 § 2. Ändringen är av redaktionell karaktär. Vidare har i förtydligande syfte tagits in en hänvisning till den nya bestämmelsen i 2 kap. 8 § 3 om överskjutande belopp, varigenom klargörs att med utländsk skatt avses även överskjutande belopp som genom carry forward kan avräknas ett senare år.

Av tredje stycket, som är nytt, framgår ...

Prop. 2008/09:136: I första stycket görs ett tillägg som utvidgar definitionen av ”utländsk skatt” till att även omfatta skatt till Europeiska gemenskaperna.

Prop. 2022/23:11: 2. skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften och som tagits ut på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

3. skatt som beräknats på schablonintäkt eller liknande på i utlandet belägen fastighet eller privatbostad,

4. skatt som beräknats på grundval av fraktintäkter, biljettintäkter eller annan jämförlig grund som uppburits i den utländska staten av skattskyldig som bedriver sjöfart eller luftfart ...

[K1]4 §  Vad som sägs om skatteavtal i denna lag ska gälla också i fråga om det avtal som avses i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: En motsvarande bestämmelse fanns tidigare i 2 a § andra stycket.

I jämförelse med tidigare 2 a § andra stycket har denna paragraf redaktionellt utformats något annorlunda. Eftersom termen dubbelbeskattningsavtal genomgående har ersatts med termen skatteavtal har definitionen av dubbelbeskattningsavtal, som tidigare fanns i 2 a § första stycket, kunnat tas bort, se kommentaren till 2 § och avsnitt 6.2. ...

[K1]5 §  Bestämmelserna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § tillämpas också i fall då en delägare beskattas för inkomst hos eller för innehav i ett företag som anges i 24 kap. 34 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), även om företaget inte är en utländsk juridisk person. Lag (2020:1073).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 23 §.

I paragrafen har hänvisningen till 2 b och 14 a §§ ändrats till en hänvisning till 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 §. Ändringen är av redaktionell karaktär.

[K1]6 §  Den skattskyldige ska lämna de uppgifter som behövs för prövningen av begäran om avräkning av utländsk skatt. Om den som är skattskyldig enligt 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel begär avräkning av utländsk skatt, ska dock sådana uppgifter lämnas av pensionssparinstitut som anges i 1 kap. 2 § 3 lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.

[S2]Om det framgår att det finns förutsättningar för avräkning trots att samtliga de uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av denna lag inte kan lämnas, får avräkning ske med skäligt belopp. Avräkning enligt 2 kap. 17 §, 3 kap. 4 § eller 4 kap. 4 § får dock bara ske för överskjutande belopp som den skattskyldige kan visa. Lag (2011:72).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen ersätter bestämmelserna i tidigare 13, 17 och 22 §§. I sak innebär bestämmelsen inget nytt, förutom att även skattskyldig enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ges möjlighet till avräkning med skäligt belopp, trots att samtliga uppgifter som är nödvändiga för tillämpning av lagen inte har kunnat lämnas. ...

[K1]7 §  Om en skattskyldig enligt skatteavtal genom avräkning har rätt till större nedsättning än vad som följer av denna lag, ska nedsättning ske med det ytterligare belopp som föranleds av avtalet. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 12 §.

Paragrafen har gjorts tillämplig på hela avräkningslagen genom att hänvisningen till vad som följer ”enligt ovan angivna bestämmelser” ersatts med en hänvisning till vad som följer ”av denna lag”. Vidare har en redaktionell ändring gjorts genom att termen dubbelbeskattningsavtal ersatts med termen skatteavtal, se kommentaren till 2 §.

[K2]1 §  En obegränsat skattskyldig som har haft en intäkt och en begränsat skattskyldig som har haft en intäkt hänförlig till ett fast driftställe i Sverige, har genom avräkning av utländsk skatt på intäkten rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel om

 1. intäkten tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229),
 2. den skattskyldige har beskattats för intäkten i en utländsk stat, och
 3. intäkten anses härröra från den utländska staten enligt dess skattelagstiftning.

[S2]I fråga om intäkt som beskattats av Europeiska unionen ska villkoren i första stycket 2 och 3 anses vara uppfyllda.

[S3]Vid tillämpning av detta kapitel ska det bortses från

 1. lågbeskattade inkomster som beskattas hos delägare i utländsk juridisk person enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen,
 2. statlig och kommunal inkomstskatt på sådana inkomster, och
 3. utländsk skatt på sådana inkomster.

[S4]Rätt till avräkning enligt första stycket gäller även för en begränsat skattskyldig som har haft en intäkt som tagits upp enligt 6 kap. 11 § första stycket 8 inkomstskattelagen. Lag (2021:474).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 1 §.

I paragrafens första stycke har ett antal redaktionella ändringar gjorts. Bokstavsbeteckningarna i uppräkningen har ersatts med numrerade led. Vidare har uttrycket ”statlig inkomstskatt och kommunal inkomstskatt” anpassats till den terminologi som används i IL och ersatts med uttrycket ”statlig och kommunal inkomstskatt”. Genom sistnämnda ändring och motsvarande ändringar i andra paragrafer i lagen används uttrycket statlig och kommunal inkomstskatt ...

Prop. 2008/09:136: I det nya andra stycket anges att intäkt som beskattats av Europeiska gemenskaperna ska anses uppfylla villkoren i bestämmelsens första stycke 2 och 3. Sådan ersättning ska således anses vara en intäkt som beskattats i en utländsk stat på grund av att den anses härröra från den staten.

Prop. 2020/21:111: I paragrafen anges vilka som har rätt till nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt samt de närmare förutsättningarna för sådan avräkning.

I fjärde stycket, som är nytt, anges att rätt till avräkning gäller även för begränsat skattskyldig som har haft intäkt som tagits upp enligt 6 kap. 11 § första stycket 8 inkomstskattelagen (1999:1229).

Bestämmelsen ...

 • HFD 2013:23:Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2023:17:För att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år (s.k. carry forward) krävs inte att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet.

[K2]1 a §  Vid tillämpning av detta kapitel ska en utländsk intäkt anses ha tagits upp enligt inkomstskattelagen (1999:1229) även om intäkten enligt 42 kap. 42 § samma lag inte ska tas upp. Lag (2011:1274).

[K2]2 §  Rätt till avräkning enligt 1 § första stycket gäller inte om den statliga och kommunala inkomstskatten, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av skatteavtal. Vid avräkning med stöd av skatteavtal tilllämpas dock övriga bestämmelser i detta kapitel.

[S2]Bestämmelserna i första stycket första meningen tillämpas inte i fråga om begränsat skattskyldiga. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 2 §.

I paragrafens första stycke har uttrycket ”statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt” ersatts med uttrycket ”den statliga och kommunala inkomstskatten” och termen dubbelbeskattningsavtal ersatts med termen skatteavtal, se kommentaren till 1 §.

Vidare har det tidigare andra stycket inarbetats i första stycket och hänvisningen till 4–13 §§ har ändrats till en hänvisning till ”övriga bestämmelser i detta kapitel”. Samtliga ...

 • HFD 2013:23:Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]3 §  Om en delägare är skattskyldig enligt 5 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska följande inkomster anses som delägarens inkomst:

 1. inkomst hos ett svenskt handelsbolag,
 2. inkomst hos en europeisk ekonomisk intressegruppering, eller
 3. inkomst hos en utländsk juridisk person som är delägarbeskattad i utlandet.

[S2]Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt, ska denna anses ha betalats av delägaren. Av den delägarbeskattade juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på delägaren som motsvarar den andel som denne beskattas för. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 2 b §.

I paragrafens första stycke har hänvisningen till 1–2 a och 3–13 §§ strukits. Vidare har i paragrafen gjorts vissa språkliga ändringar. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

Av 1 kap. 3 § tredje stycket framgår att med uttrycket utländsk skatt avses vid tillämpningen av denna bestämmelse också motsvarande preliminär skatt, se kommentaren till nämnda paragraf och <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:63#S6-3" ...

[K2]4 §  Om ett kommittentföretag enligt 36 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) redovisar inkomst av kommissionärsverksamhet, får inkomsten och den utländska skatten på inkomsten, anses som kommittentföretagets om kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen, som är ny, reglerar avräkning i kommissionärsförhållanden.

Av bestämmelsen följer att vid tillämpning av 2 kap. får ett kommissionärsföretags inkomster och därpå belöpande utländska skatter anses som kommittentföretagets om detta företag enligt 36 kap. IL redovisar inkomsten, dvs. med den i IL använda terminologin tar upp överskottet eller drar av underskottet av kommissionärsverksamheten. En ...

[K2]5 §  Vid en kvalificerad fusion enligt 37 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som det övertagande företagets. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av det övertagande företaget. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen, som är ny, reglerar avräkning vid kvalificerade fusioner.

Av bestämmelsen följer att vid tillämpning av 2 kap. ska det överlåtande företagets inkomster under detta företags sista beskattningsår och därpå belöpande utländska skatter anses som det övertagande företagets om fråga är om en enligt 37 kap. IL kvalificerad fusion. Av bestämmelsen följer således att det övertagande företaget träder i ...

[K2]6 §  Vid en kvalificerad fission enligt 37 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska det överlåtande företagets inkomst under detta företags sista beskattningsår och den utländska skatten på inkomsten, anses som de övertagande företagens. Inkomsten och den utländska skatten ska fördelas mellan de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag eller på något annat sätt som samtliga övertagande företag har angett. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av de övertagande företagen. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen, som är ny, reglerar avräkning vid kvalificerade fissioner.

Av bestämmelsen följer att vid tillämpning av 2 kap. ska det överlåtande företagets inkomster under detta företags sista beskattningsår och därpå belöpande utländska skatter anses som de övertagande företagens och enligt huvudregeln fördelas – på motsvarande sätt som föreskrivs i ...

[K2]7 §  Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt.

[S2]Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den intäkt som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. Utländsk intäkt som avses i 1 a § ska anses ha ingått i underlaget det år som den skulle ha ingått i underlaget om den skulle ha tagits upp till beskattning. När det är fråga om avräkning av en utländsk skatt som är jämförlig med den statliga fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften eller som beräknats på schablonintäkt eller liknande, ska avräkning ske från svensk skatt som beslutas samma år som den utländska skatten fastställts. Lag (2011:1276).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 4 §.

I paragrafens första stycke har hänvisningen till 1–13 §§ ändrats till en hänvisning till ”detta kapitel”. Ändringen är av redaktionell karaktär.

I paragrafens andra stycke har gjorts ändringar av redaktionell karaktär.

[K2]8 §  Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av

 1. den utländska skatt som får avräknas enligt 1 §,
 2. utländsk skatt och annat belopp som ger rätt till avräkning enligt skatteavtal, och
 3. överskjutande belopp enligt 17-20 §§.

[S2]I fråga om en skattskyldig som är juridisk person ska som utländsk skatt enligt första stycket 1 och 2 inte anses sådan utländsk skatt som hänför sig till en intäkt från innehav av finansiella instrument till den del den skattskyldige medges avdrag för utdelnings- eller ränteersättning på grund av villkor vid avtal om överföring av de finansiella instrumenten.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket tillämpas bara om

 1. avräkning ges för utländsk skatt på intäkten från de finansiella instrumenten också hos någon annan på grund av att denne, enligt lagstiftningen i dennes hemviststat, anses ha intäkten, och
 2. utdelnings- eller ränteersättningen ingår i ett förfarande som annars ger rätt till avräkning för den skattskyldige och den skattskyldige rimligen kunde ha förväntats känna till förfarandet. Lag (2019:1242).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen, som ger uttryck för den s.k. overall-principen, fanns tidigare i 5 §.

De tidigare bokstavsbeteckningarna i uppräkningen i paragrafen har ersatts med numrerade led. I punkt 2 har termen dubbelbeskattningsavtal ersatts med termen skatteavtal, se kommentaren till 2 §. Ändringarna är av redaktionell karaktär.

I punkt 3, som är ny, anges i förtydligande syfte att överskjutande belopp enligt 17–20 §§ ska räknas in i den avräkningsbara utländska skatten, ...

Prop. 2019/20:13: Paragrafen ger uttryck för den s.k. overall-principen som innebär att det avräkningsutrymme som finns tillgängligt på grund av att vissa utländska inkomster beskattas lågt kan användas för att avräkna andra högre utländska skatter.

Andra stycket, som är nytt, gäller för juridiska personer. Bestämmelsen innebär att det belopp med vilket avräkning av utländsk skatt får ske begränsas i fråga om vissa avtal om överföring av finansiella instrument.

Av bestämmelsen ...

[K2]9 §  Avräkning enligt 8 § får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till

 1. de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått, och
 2. andra inkomster som har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt och som är hänförliga till fast driftställe eller fastighet i utlandet eller som utgör ränta, royalty eller utdelning i det fall utbetalaren är utländsk stat, fysisk person med hemvist i utländsk stat eller utländsk juridisk person.

[S2]Om den skattskyldige vid det aktuella årets beskattning har gjort avdrag enligt 16 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229) för utländsk skatt som anges i 1 kap. 3 §, ska beräkningen av spärrbeloppet göras som om avdraget inte har gjorts.

[S3]Spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kronor. Spärrbeloppet får dock inte överstiga summan av den skattskyldiges

 1. statliga och kommunala inkomstskatt, och
 2. avkastningsskatt som tas ut enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Lag (2011:1275).

Prop. 2010/11:166: I första stycket 2 har frasen ”tagits med vid taxeringen” ersatts med frasen ”har ingått i underlaget för beslut om slutlig skatt”. Det är en anpassning till terminologin i skatteförfarandelagen (se avsnitt 4.2).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsens första stycke fanns tidigare i 6 §. I detta stycke anges i förtydligande syfte att avräkning enligt 8 § får ske högst med den del av den utländska skatten som motsvarar spärrbeloppet. Härigenom framgår

att avräkning får ske med det lägsta beloppet av den utländska skatten och spärrbeloppet. Vidare har i uppräkningen i första stycket de bokstavsbetecknade ...

 • RÅ 2010:84:Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]10 §  Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvsinkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomstskatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskatten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

[S2]Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattereduktion enligt 67 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt respektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som respektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skatter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap.5-9 d, 34, 35 och 46-48 §§inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

[S3]Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst. Lag (2020:1165).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 7 §.

Av paragrafens första stycke framgår att vid beräkningen av spärrbeloppet ska den del av den svenska skatten som hänför sig till den utländska förvärvsinkomsten anses utgöra samma andel som de utländska förvärvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst före allmänna avdrag enligt 62 kap. IL, grundavdrag enligt <a href="https://lagen.nu/1999:1229#K63" ...

Prop. 2019/20:175: Ändringen i andra stycket innebär att regional skattereduktion enligt 67 kap.34 och 35 §§inkomstskattelagen (1999:1229) vid beräkning av spärrbeloppet bara ska ske från kommunal inkomstskatt. Det är en följd ...

Prop. 2020/21:37: I paragrafen regleras hur den statliga inkomstskatten som hänför sig till utländska förvärvsinkomster respektive kapitalinkomster och den kommunala inkomstskatten som hänför sig till utländska förvärvsinkomster ska beräknas.

Ändringen i andra stycket innebär att skattereduktion enligt 67 kap.46– <a href="https://lagen.nu/1999:1229#K67P48" ...

 • HFD 2012:23:Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • RÅ 2010:84:Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]10 a §  Vid tillämpning av 10 § ska utländska intäkter som avses i 1 a § inte tas med i den sammanlagda kapitalinkomsten. Lag (2011:1274).

[K2]10 b §  Vid tillämpning av 10 § får utländska intäkter som avses i 1 a § tas med i de utländska kapitalinkomsterna endast till den del de, för ett visst beskattningsår, sammanlagt inte överstiger den schablonintäkt som ska tas upp till beskattning enligt 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2011:1274).

[K2]11 §  Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek bestämmas med beaktande av andra kostnadsposter enligt inkomstskattelagen (1999:1229) än

 1. koncernbidrag som avses i 35 kap.inkomstskattelagen, och
 2. utdelning som avses i 39 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Av bestämmelsen, som är ny, framgår att vid bestämmandet av den utländska inkomstens storlek vid spärrbeloppsberäkningen ska som huvudregel beaktas de avdrag som enligt IL utgör kostnadsposter. Bestämmelsen innebär bl.a. att avskrivning över plan, s.k. överavskrivning, ska anses utgöra en kostnadspost som ska beaktas vid bestämmandet av den utländska inkomsten.

I bestämmelsen görs undantag bara för lämnat koncernbidrag som avses i 35 ...

 • RÅ 2010:84:Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]12 §  Vid tillämpning av 10 § ska den utländska inkomstens storlek bestämmas utan beaktande av mottaget koncernbidrag som avses i 35 kap.inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Av bestämmelsen, som är ny, framgår att vid bestämmandet av den utländska inkomsten vid spärrbeloppsberäkningen ska mottaget koncernbidrag som avses i 35 kap. IL inte beaktas. Bestämmelsen utgör en kodifiering av praxis, se avsnitt 6.4.

 • RÅ 2010:84:Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]13 §  Om avdrag har gjorts för avsättning till expansionsfond eller periodiseringsfond eller om sådant avdrag har återförts ska, vid beräkning enligt 10 § av den statliga och kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna, spärrbeloppet beräknas som om sådant avdrag inte har gjorts respektive inte har återförts. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Av bestämmelsen framgår att avdrag för avsättning till expansionsfond och periodiseringsfond eller återföring av sådana avdrag inte ska beaktas vid spärrbeloppsberäkningen, se avsnitt 6.4.

Regleringen av expansionsfonder fanns tidigare i 7 § tredje stycket.

 • RÅ 2010:84:Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K2]14 §  Om enligt skatteavtal inkomst ska undantas från beskattning men ingå i underlaget för beslut om slutlig skatt (alternativ exempt), ska varken den svenska skatten på inkomsten eller den utländska inkomsten tas med vid beräkningen av spärrbeloppet enligt 9 §. Lag (2011:1275).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 8 §.

I bestämmelsen har redaktionella ändringar gjorts. Termen dubbelbeskattningsavtal har ersatts med termen skatteavtal, se kommentaren till

1 kap. 2 §. Vidare har hänvisningen till 6 § ändrats till en hänvisning till 9 §. Vad gäller uttrycket ”alternativ exempt”, se <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:63#S6-2" ...

[K2]15 §  Utländsk skatt, för vilken avräkning enligt 8 och 9 §§ högst får ske, ska minskas med den sänkning av statlig och kommunal inkomstskatt som den skattskyldige, vid det aktuella årets beslut om slutlig skatt eller annat års beslut om slutlig skatt, har fått genom att den utländska skatten dragits av.

[S2]Om avdrag för utländsk skatt har gjorts bara för en del av den skatt som enligt 7 § andra stycket är hänförlig till ett visst år och om avräkning bara delvis ska ske för detta års utländska skatt, ska i första hand avräkning ske av utländsk skatt för vilken avdrag inte har gjorts. Lag (2011:1275).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen, som tidigare delvis fanns i 9 §, har med beaktande av Lagrådets synpunkter omarbetats i syfte att skapa klara och entydiga bestämmelser om hur skatteeffekterna av avdrag för avräkningsbar utländsk skatt ska beaktas i samband med avräkning av utländsk skatt.

Bestämmelsen om beräkningen av spärrbeloppet och hur skatteeffekten av avdrag vid det aktuella årets taxering ska beaktas vid spärrbeloppsberäkningen fanns tidigare i 9 § första meningen. Bestämmelsen har flyttats ...

[K2]16 §  Vid tillämpning av 10 § ska utländsk inkomst från sjöfart eller luftfart i internationell trafik på begäran av den skattskyldige beräknas till så stor del av den skattskyldiges hela inkomst - efter avdrag för kostnader - från rederirörelsen eller luftfartsrörelsen, med tillägg för gjorda avdrag för utländska skatter, som de i den utländska staten uppburna fraktintäkterna och biljettintäkterna utgör av den skattskyldiges samtliga intäkter av sådant slag. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 10 §.

I paragrafen har hänvisningen till 7 § ändrats till en hänvisning till 10 §. Ändringen är av redaktionell karaktär.

[K2]17 §  Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 7 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt enligt 8 § överstiger det enligt 9 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av det överskjutande beloppet.

[S2]För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 9 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 7 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2011:1275).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 11 §.

I första stycket anges att carry forward-perioden omfattar fem år. Till följd av att carry forward-perioden har förlängts från tre till fem år har termen tredje ersatts med femte. Vidare har redaktionella ändringar gjorts genom att hänvisningarna till 4 och 6 §§ har ändrats till att avse 7 respektive 9 §. Genom att bestämmelsen om det belopp som spärrbeloppet minst ska anses uppgå till har flyttats till 9 § tredje stycket ska även detta beaktas ...

 • HFD 2023:17:För att en skattskyldig ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt som inte har kunnat avräknas ett tidigare år (s.k. carry forward) krävs inte att den skattskyldige under det år då avräkning begärs har utländska inkomster som har beskattats i utlandet.

[K2]18 §  Om inkomst hos ett kommissionärsföretag enligt 4 § ska anses som kommittentföretagets får, vid tillämpning av 17 §, inkomst som hänför sig till kommissionärsförhållandet och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som kommittentföretagets om kommissionärsföretaget medger det. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av kommittentföretaget. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: I bestämmelsen, som är ny, anges att kommittentföretaget får ta över av kommissionärsföretaget inte utnyttjade överskjutande belopp som hänför sig till kommissionärsförhållandet och till den för kommissionärsföretaget enligt 17 § gällande femårsperioden. Av detta följer att kommittentföretaget ska anses ha betalat denna utländska skatt och att det träder i kommissionärsföretagets ställe vad avser betald utländsk skatt respektive gjorda avdrag för utländsk skatt.

Att överskjutande ...

[K2]19 §  Vid en kvalificerad fusion enligt 37 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som det övertagande företagets. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av det övertagande företaget. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: I bestämmelsen, som är ny, anges att det övertagande företaget vid en kvalificerad fusion ska ta över av det överlåtande företaget inte utnyttjade överskjutande belopp som hänför sig till beskattningsår före fusionen och till den för det överlåtande företaget enligt 17 § gällande femårsperioden. Av detta följer att det övertagande företaget ska anses ha betalat denna utländska skatt och att detta företag träder i det överlåtande företagets ställe vad avser gjorda avdrag för utländsk skatt, se <a ...

[K2]20 §  Vid en kvalificerad fission enligt 37 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) ska vid tillämpning av 17 § inkomst som hänför sig till det överlåtande företaget och utländsk skatt på denna inkomst, för vilken avräkning ännu inte har gjorts, anses som de övertagande företagens. Inkomsten och den utländska skatten ska fördelas på de övertagande företagen i förhållande till det nettovärde som förs över till varje företag eller på något annat sätt som samtliga övertagande företag har angett. Om avdrag har gjorts för sådan utländsk skatt, ska det anses ha gjorts av de övertagande företagen. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: I bestämmelsen, som är ny, anges att de övertagande företagen vid en kvalificerad fission ska ta över av det överlåtande företaget inte utnyttjade överskjutande belopp som hänför sig till beskattningsår före fissionen och till den för det överlåtande företaget enligt 17 § gällande femårsperioden. Av detta följer att de övertagande företagen ska anses ha betalat denna utländska skatt och att dessa företag träder i det överlåtande företagets ställe vad avser gjorda avdrag för utländsk skatt. Vidare ...

[K3]1 §  Skattskyldig enligt 2 § första stycket1-3, 5, 11 eller 12 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel har genom avräkning av utländsk skatt rätt att få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Om inte annat följer av 3 §, ska avräkning ske av utländsk skatt som har betalats under kalenderåret närmast före beskattningsåret och som belöper på sådan avkastning, på den skattskyldiges utländska tillgångar, som vid beräkning av avkastningsskatt på pensionsmedel ingår i kapitalunderlaget för beskattningsåret.

[S2]Skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel har, till den del den statliga och kommunala inkomstskatten sammanlagt understiger vad som enligt 2 kap. får avräknas, genom avräkning av utländsk skatt rätt att till denna del få nedsättning av sådan avkastningsskatt. Lag (2022:1750).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 14 §.

I paragrafens första stycke har införts en hänvisning till 3 §. I andra stycket har hänvisningen till 1–13 §§ ändrats till en hänvisning till 2 kap.

Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

[K3]2 §  Innehav i en delägarbeskattad juridisk person som avses i 5 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) anses som en utländsk tillgång till den del som tillgångarna i den delägarbeskattade juridiska personen hade ansetts som utländska om de i stället innehafts direkt av den som är skattskyldig till avkastningsskatt enligt 2 § första stycket1-3, 5, 11 eller 12 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Motsvarande gäller vid indirekta innehav av delägarbeskattade juridiska personer genom sådana personer.

[S2]Om den delägarbeskattade juridiska personen har betalat utländsk skatt, ska sådan skatt anses ha betalats av den som är skattskyldig till avkastningsskatt för andelen. Av den delägarbeskattade juridiska personens sammanlagda utländska skatter anses så stor del belöpa på den som är skattskyldig till avkastningsskatt som motsvarar den andel som denne beskattas för. Lag (2022:1750).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 14 a §. I paragrafens första stycke har hänvisningen till 14 och 15–17 §§ strukits. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

[K3]3 §  Avräkning enligt 1 § första stycket får dock ske med högst ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångar som ingår i kapitalunderlaget. Den avkastningsskatt som hänför sig till de utländska tillgångarna ska anses utgöra så stor del av den skattskyldiges hela avkastningsskatt, beräknad utan avräkning, som värdet av dessa tillgångar utgör av den skattskyldiges i kapitalunderlaget ingående totala värde av tillgångar före avdrag för finansiella skulder. Vid beräkning av spärrbeloppet ska såsom värdet av utländska tillgångar emellertid bara anses ett belopp motsvarande värdet av det kapital som under hela kalenderåret närmast före beskattningsåret har varit placerat i sådana tillgångar. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 15 §.

I paragrafen har hänvisningen till 14 § första stycket ändrats till en hänvisning till 1 § första stycket. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

[K3]4 §  Till den del avräkning inte kunnat ske det beskattningsår då avräkning enligt 1 § första stycket ska ske, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt som enligt nämnda stycke ska avräknas detta beskattningsår överstiger det enligt 3 § beräknade spärrbeloppet, är den skattskyldige efter begäran berättigad att senast femte beskattningsåret därefter få avräkning av det överskjutande beloppet.

[S2]För ett visst beskattningsår får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ske inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 3 §. Om den skattskyldige begär avräkning av utländska skatter som enligt 1 § första stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 16 §.

I paragrafen har uttrycket ”i den mån” ersatts med uttrycket ”till den del” och hänvisningarna till 14 § första stycket och 15 § ändrats till en hänvisning till 1 § första stycket respektive 3 §. Till följd av att carry forward-perioden förlängts från tre till fem år har termen tredje ersatts med femte. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är, med undantag för carry forward-periodens förlängning, av redaktionell ...

[K4]1 §  Delägare i en utländsk juridisk person som ska ta upp sin andel av sådan persons lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), har rätt att genom avräkning av de utländska skatter på dessa inkomster som har betalats av den utländska juridiska personen få nedsättning av statlig och kommunal inkomstskatt enligt detta kapitel.

[S2]Rätt till avräkning enligt detta kapitel gäller inte för utländsk skatt som har betalats av den utländska juridiska personen och som har tillgodoförts eller kan komma att tillgodoföras delägaren eller annan utdelningsberättigad enligt lagstiftningen i den stat där den utländska juridiska personen är hemmahörande. Lag (2018:1753).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 18 §.

I paragrafen har hänvisningen till 19–22 §§ ändrats till en hänvisning till ”detta kapitel”. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

Prop. 2017/18:296: I paragrafen finns bestämmelser om att delägare som enligt 39 a kap. 13 § IL beskattas för sin andel av ett CFC-bolags inkomster har rätt till avräkning för de av CFC-bolaget betalda utländska skatter som belöper på dessa inkomster.

Genom det nya andra stycket gäller inte rätt till avräkning enligt 4 kap. AvrL för utländsk skatt som har betalats av den utländska juridiska personen och som har tillgodoförts ...

[K4]2 §  Avräkning enligt 1 § får ske med ett belopp som motsvarar summan av den eller de utländska juridiska personernas utländska skatter på lågbeskattade inkomster multiplicerad med det eller de andelstal som, enligt 39 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), använts vid fastställandet av de lågbeskattade inkomster som delägaren tagit upp.

[S2]Avräkning får dock ske högst med ett belopp som utgör summan av den statliga och kommunala inkomstskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till de lågbeskattade inkomsterna (spärrbelopp). Vid beräkning av spärrbeloppet ska vad som föreskrivs i 2 kap. 10 § i tillämpliga delar gälla på motsvarande sätt. Lag (2008:1350).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 19 §.

I paragrafens första stycke har hänvisningen till 18 § ändrats till en hänvisning till 1 §. Ändringen är av redaktionell karaktär.

I paragrafens andra stycke har hänvisningen till 7 § ändrats till en hänvisning till 2 kap. 10 §. Även denna ändring är av redaktionell karaktär. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. ...

[K4]3 §  Avräkning ska i första hand ske från statlig inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna. Till den del den statliga inkomstskatten understiger vad som enligt detta kapitel får avräknas, ska avräkning i andra hand ske från kommunal inkomstskatt på de lågbeskattade inkomsterna.

[S2]Avräkning ska ske från svensk skatt som beslutas det år då den lågbeskattade inkomsten som beskattats i utländsk stat har ingått i underlaget för beslutet. Lag (2011:1275).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 20 §.

I paragrafen har hänvisningen till 18, 19 och 21 §§ ändrats till en hänvisning till ”detta kapitel”. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Samtliga ändringar är av redaktionell karaktär.

[K4]4 §  Till den del avräkning från den svenska skatt som beräknas för ett visst beskattningsår inte kunnat ske det år som anges i 3 § andra stycket, därför att summan avräkningsbar utländsk skatt överstiger det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket, är delägaren efter begäran berättigad att senast för det femte beskattningsåret efter ovan nämnda beskattningsår få avräkning av det överskjutande beloppet.

[S2]För ett visst år får dock det sammanlagda belopp för vilket avräkning högst får ges inte överstiga det årets spärrbelopp enligt 2 § andra stycket. Om delägaren begär avräkning av utländska skatter som enligt 3 § andra stycket är hänförliga till olika år, ska avräkning ske så att utländska skatter hänförliga till tidigare år avräknas före utländska skatter hänförliga till senare år. Lag (2011:1275).

Prop. 2008/09:63: Bestämmelsen fanns tidigare i 21 §.

I paragrafen har hänvisningarna till 19 och 20 §§ ändrats till hänvisningar till 2 respektive 3 §. Med anledning av att carry forwardperioden förlängts från tre till fem år har termen tredje ersatts med femte. Därutöver har vissa språkliga justeringar gjorts. Ändringarna är, med undantag för carry forward-periodens förlängning, av redaktionell karaktär.

5 kap. Nedsättning av riskskatt för kreditinstitut

[K5]1 §  Skattskyldig enligt 4 § lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut som har skulder till ett utländskt kreditinstitut som ingår i samma koncern som den skattskyldige, har genom avräkning av utländsk skatt som har betalats av det utländska kreditinstitutet rätt till nedsättning av riskskatt enligt detta kapitel om

 1. det utländska kreditinstitutet är skattskyldigt enligt 4 § lagen om riskskatt för kreditinstitut, men de fordringar som motsvarar skulderna inte

[S2]är hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige, eller

 1. det utländska kreditinstitutet hade varit skattskyldigt enligt 4 § lagen om riskskatt för kreditinstitut om det hade bedrivit verksamhet från filial i Sverige.

[S3]Avräkning ska ske av den utländska skatt som belöper på det utländska kreditinstitutets skulder vid den tidpunkt som närmast motsvarar ingången av den skattskyldiges beskattningsår och som har betalats till en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S4]Med koncern avses vid tillämpning av denna paragraf en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2021:1258).

[K5]2 §  Avräkning enligt 1 § får ske av utländsk skatt som hänför sig till ett underlag som motsvarar storleken av de skulder som inte skulle ha beaktats vid beräkningen av den skattskyldiges beskattningsunderlag enligt 7 § tredje stycket 2 lagen (2021:1256) om riskskatt för kreditinstitut, om de fordringar som motsvarar skulderna hade varit hänförliga till verksamhet som det utländska kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige.

[S2]Den utländska skatten ska minskas med den sänkning av det utländska kreditinstitutets inkomstskatt som detta har fått genom att den utländska skatten har dragits av.

[S3]Avräkning får dock ske med högst den del av den utländska skatten som motsvarar ett på följande sätt beräknat spärrbelopp. Spärrbeloppet utgör den riskskatt som, beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till de skulder som den skattskyldige vid beskattningsårets ingång har till det utländska kreditinstitutet. Lag (2021:1258).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas första gången vid 1988 års taxering. Lagen tillämpas dock första gången vid 1989 års taxering i fråga om skattskyldig som vid 1988 års taxering taxeras för beskattningsår som har påbörjats före den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:131
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:1116) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Lag (1989:348) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 15 juni 1989 och tillämpas första gången vid 1990 års taxering.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:132
  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 11 §, 11, 13-16 §§
  Ikraftträder
  1989-06-15

Lag (1990:1443) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering om inte annat följer av punkterna 2--4.
  2. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas vid 1992 års taxering såvitt avser särskild vinstskatt enligt lagen (1989:346) om särskild vinstskatt som påförs vid denna taxering.
  3. Avräkning av utländsk skatt jämförlig med den statliga fastighetsskatten får endast avse skatt som fastställts efter den 31 december 1990.
  4. Avräkning av överskjutande belopp enligt 11 § får endast avse överskjutande belopp som uppkommit vid 1992 eller senare års
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  upph. 13-16 §§, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 17, 18 §§ betecknas 13, 14 §§, rubr. närmast före 17 § sätts närmast före nya 13 §; ändr. 1-4, 6, 7, 11, 12, nya 14 §§, rubr. närmast före 1 §; ny rubr. närmast före 12 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:589) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och tillämpas på utdelning som blir tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1991. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas i fråga om företag som frikallats från skattskyldighet för utdelning genom förklaring om skattebefrielse enligt 7 § 8 mom. sjätte och nionde styckena lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse före den 1 januari 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:107
  Omfattning
  ändr. 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas beträffande utländsk skatt som erläggs efter utgången av år 1993. Lagen skall emellertid inte tillämpas beträffande utländsk skatt för vilken avräkning kan erhållas enligt äldre regler.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:359, Prop. 1992/93:187, Bet. 1992/93:SkU31
  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 12, 13, 14 §§ skall betecknas 14, 12, 13 §§; ändr. 1, 2, 4, 7, nya 14 §§, rubr. närmast före 12 § sätts före nya 14 §; nya 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1561) om ändring i lagen (1993:943) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1993:943

Lag (1994:781) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1873) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på utdelning som tas emot efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:155, Prop. 1994/95:52, Bet. 1994/95:SkU10
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1341) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:15, Prop. 1995/96:75, Bet. 1995/96:SkU7
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:739) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas från och med 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:298, Prop. 1995/96:230, Bet. 1995/96:SkU33
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 14 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:530) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:260) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering. På yrkande av den skattskyldige får de nya bestämmel-serna tillämpas redan från och med 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:195, Prop. 1997/98:135, Bet. 1997/98:SkU23
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk valuta

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 7, 14 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1343) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1349) om ändring i lagen (1999:1255) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2000/01:108, Prop. 2000/01:22, Bet. 2000/01:SkU9
Omfattning
ändr. 1, 2 §§ i 1999:1255

Lag (2003:229) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2002/03:166, Prop. 2002/03:96, Bet. 2002/03:SkU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:1088) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2003. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på beskattningsår som har påbörjats tidigare.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:78, Prop. 2003/04:10, Bet. 2003/04:SkU6
Omfattning
ändr. 1, 11, 13 §§; nya 18, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:983) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter utgången av år 2004.
 2. Bestämmelserna i 2 a § andra stycket tillämpas dock från och med den 1 januari året efter det år då lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:36, Prop. 2004/05:12
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:892) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utändsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Om inte annat följer av punkt 2 eller 3 tillämpas de nya bestämmelserna om avräkning av utländsk skatt vid 2000 års taxering eller senare.
 2. De nya bestämmelserna i 3, 5, 14 och 17 §§ tillämpas på beskattningsår som börjar efter ikraftträdandet.
 3. Den nya bestämmelsen i 23 § tillämpas på avräkning av utländsk skatt som belöper på inkomst som förvärvas efter utgången av år 2004.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:46, Prop. 2005/06:17, Bet. 2005/06:SkU7
Omfattning
ändr. 3, 5, 14, 17 §§; nya 2 b, 14 a, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:1418) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om avräkning av utländsk skatt som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:90, Prop. 2007/08:27, Bet. 2007/08:SkU10
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1350) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Om inte annat följer av punkt 2 tillämpas de nya bestämmelserna på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2008. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap.4-6 och 18-20 §§ tillämpas från och med 2003 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:112, Prop. 2008/09:63, Bet. 2008/09:SkU17
Omfattning
upph. 13, 17, 22 §§, rubr. närmast före 1, 14, 18, 23 §§; nuvarande 2 a, 3, 12, 23 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 7, 5 §§, nuvarande 1, 2, 2 b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 2 kap. 1, 2, 3, 7 , 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 14, 15, 16 §§ betecknas 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; ändr. de nya 1 kap. 2, 3, 5, 7 §§, de nya 2 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 §§, de nya 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 1, 4, 6 §§, 2 kap. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. till nya 1 kap., 2 kap., 3 kap., 4 kap.
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången vid 2010 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:184, Prop. 2008/09:77, Bet. 2008/09:SkU20
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:540) om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:246, Prop. 2008/09:178, Bet. 2008/09:SkU32
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 § i 2009:195

Lag (2009:584) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2008/09:270, Prop. 2008/09:136, Bet. 2008/09:SkU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-07-14

Lag (2011:72) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:112, Prop. 2010/11:18, Bet. 2010/11:SkU14
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 9, 10 §§, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:281) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2010/11:184, Prop. 2010/11:52, Bet. 2010/11:SkU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-04-15

Lag (2011:1274) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1, Bet. 2011/12:FiU1
Omfattning
nya 2 kap. 1 a, 10 a, 10 b §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. För 2013 och tidigare års taxeringar gäller 2 kap.9, 14 och 15 §§ i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 7, 9, 14, 15, 17 §§, 4 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1276) om ändring i lagen (2011:1275) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2011/12:32, Prop. 2011/12:1
Omfattning
ändr. 2 kap. 7 § i 2011:1275

Lag (2017:1203) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Bestämmelserna om skattereduktion i 2 kap. 10 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:54, Prop. 2017/18:1, Bet. 2017/18:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:1753) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
 2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2018.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:28, Prop. 2017/18:296, Bet. 2018/19:SkU4
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:1242) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:79, Prop. 2019/20:13, Bet. 2019/20:SkU8
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2020:863) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
 2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:28, Prop. 2019/20:175, Bet. 2020/21:SkU6
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2020:1073) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2020/21:78, Prop. 2020/21:26, Bet. 2020/21:SkU10
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2020:1165) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
 2. Lagen tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:96, Prop. 2020/21:37, Bet. 2020/21:SkU14
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2021-01-01

Lag (2021:474) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2021.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:328, Prop. 2020/21:111, Bet. 2020/21:SkU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:1258) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
 2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.
Förarbeten
Rskr. 2021/22:101, Prop. 2021/22:26, Bet. 2021/22:SkU11
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §; nytt 5 kap.
Ikraftträder
2022-01-01

Lag (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2021/22:373, Prop. 2021/22:228, Bet. 2021/22:SkU29
Omfattning
utgår genom 2022:1803

Lag (2022:1750) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2022/23:45, Prop. 2022/23:7, Bet. 2022/23:FiU14
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2023-01-01

Lag (2022:1803) om ändring i lagen (2022:1071) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2022/23:51, Prop. 2022/23:18, Bet. 2022/23:FiU1
Omfattning
utgår 2022:1071

Lag (2022:1852) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

Förarbeten
Rskr. 2022/23:106, Prop. 2022/23:11, Bet. 2022/23:SkU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2023-01-31