Lag (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:791
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Föreskrifterna i denna lag meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

2 §  Regeringen får meddela föreskrifter om krav på tillstånd för att uppföra kraftverk som huvudsakligen skall drivas med oljebränslen och för att ändra kraftverk till ett utförande för sådan drift.

3 §  Regeringen får också meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter om

 1. investeringsprojekt på petroleum-, naturgas- och elektricitetsområdena, och
 2. priser på råolja och oljeprodukter.

4 §  Beslut av en myndighet om att en viss näringsidkare skall lämna uppgift som avses i 3 § 2 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:791) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter på energiområdet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Överklagande av myndighets beslut enligt 4 § som meddelats före den 1 oktober 1994 skall ske till länsrätt. Prövningstillstånd krävs inte vid överklagande till kammarrätt av länsrätts beslut som meddelats före den dagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:371, Prop. 1993/94:212, Bet. 1993/94:NU26
  CELEX-nr
  376R1215
  Ikraftträder
  1994-07-01