Förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:795 i lydelse enligt SFS 1998:880
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet).

2 §  Förordningen tillämpas på anläggningar i vilka ånga framställs för produktion av elektrisk kraft genom förbränning eller förgasning av bränslen.

[S2]Frågor om miljöfarlig verksamhet prövas enligt miljöbalken. Förordning (1998:880).

Tillstånd

3 §  Tillstånd krävs för att

 1. uppföra ett kraftverk som avses i 2 § första stycket och som huvudsakligen skall drivas med oljebränslen, eller
 2. ändra ett kraftverk som avses i 2 § första stycket till ett utförande för sådan drift som anges i 1.

4 §  Tillstånd får meddelas endast om

 1. kraftverket har en elektrisk effekt mindre än 10 MW eller är avsett uteslutande för toppbelastnings- eller reservändamål,
 2. oljebränslen används uteslutande för att tända och underhålla förbränningen av andra produkter och om deras totala energitillskott förblir ringa,
 3. oljebränslet är en restprodukt som inte kan användas mer effektivt för andra ändamål,
 4. försörjning med andra bränslen inte kan säkerställas eller om deras användning inte kan komma i fråga på grund av ekonomiska eller tekniska skäl eller av säkerhetsskäl, eller
 5. speciella skäl som hänför sig till skyddet för miljön nödvändiggör användning av oljebränslen i kraftverket.

5 §  Frågor om tillstånd enligt 3 § prövas av Statens energimyndighet.

[S2]Statens energimyndighets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1997:875).

Tillsyn

6 §  Statens energimyndighet har tillsyn över att denna förordning följs. Förordning (1997:875).

Ansvar

7 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar en åtgärd som anges i 3 § utan att tillstånd meddelats, om gärningen inte är belagd med straff enligt annan författning.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av Statens energimyndighet. Förordning (1997:875).

Ändringar

Förordning (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränsle

  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:875) om ändring i förordningen (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränslen

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:880) om ändring i förordningen (1994:795) om tillstånd för kraftverk avsedda att drivas med oljebränslen

Omfattning
ändr, 2 §
Ikraftträder
1999-01-01