Inaktuell version

Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1994-03-17
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2002:24
Upphäver
Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller mätare som

 1. en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och
 2. en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare). Förordning (1999:929).

Krav på mätnoggrannhet m. m.

2 §  Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. Förordning (1999:929).

Bedömning av överensstämmelse

3 §  För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. Förordning (2002:24).

Användning

4 §  En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. Förordning (1997:1022).

5 §  En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). Förordning (1997:1022).

Rätt till utbyte av mätare

6 §  Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt. Förordning (1997:1022).

Bemyndiganden

7 §  Boverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §,
 2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt
 3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning. Förordning (1999:929).

8 §  Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES- avtalet får Boverket genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. Förordning (1999:929).

Tillsyn

9 §  Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Boverket.

[S2]Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (1999:929).

10 §  Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarens egenkontroll. Förordning (1997:1022).

Överklagande

11 §  Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:99) om vatten- och värmemätare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare.
  3. I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1177) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1997:1022) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:929) om ändring i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:24) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2006:322) om ändring i förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare

Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2006-10-30