Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1514 i lydelse enligt SFS 2016:330
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Lag (1971:1081) om bestämning av volym och vikt
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Användning av vissa måttenheter

1 §  För att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen ska vad som sägs i denna paragraf gälla vid mätningar.

[S2]Vid mätningar som avses i första stycket ska mätdonen, enligt närmare föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, vara graderade i och mätresultaten uttryckta i

 1. måttenheter, som ingår i det internationella måttenhetssystem (SI-systemet) som har antagits av Allmänna konferensen för mått och vikt,
 2. måttenheter, som har tillåtits för bruk tillsammans med SI-enheter enligt beslut av Internationella kommittén för mått och vikt, eller
 3. andra särskilda måttenheter, som får användas enligt de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer meddela föreskrifter om undantag från andra stycket, om det är förenligt med de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2010:489).

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om mätningar m. m.

2 §  För att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser eller om det är befogat från konsumentsynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

 1. krav på mätningar och mättekniska metoder, och
 2. krav på och kontroll av mätdon,

[S2]om föreskriften avser skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, kommunikationer eller näringsverksamhet. Lag (1993:1380).

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om

 1. krav på och kontroll av förpackningsstorlek och kontroll av mängduppgifter på färdigförpackade varor,
 2. krav i fråga om särskild kundvåg i detaljhandeln, och
 3. krav på och kontroll av elmätare även om de förutsättningar som anges i 2 § inte är uppfyllda. Lag (2012:687).

Tillsyn

4 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen utövas för visst område av den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter om avgifter för kontroll av mätdon och färdigförpackade varor som omfattas av myndighetens tillsyn enligt första stycket. Avgifterna disponeras av regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer. Lag (2010:489).

5 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till områden och lokaler där mätdon finns eller varor förpackas, förvaras eller säljs. Detsamma gäller den som svarar för kontroll som avses i 3 §.

[S2]Den hos vilken kontroll eller tillsyn sker är skyldig att underlätta tillsynsmyndighetens arbete.

[S3]Tillsynsmyndigheten eller den som svarar för kontroll enligt 3 § har rätt att få handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra åtgärd som avses i första stycket.

6 §  En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i en skilda fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas.

[S2]Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Sanktionsavgift

6 a §  En tillverkare, en tillverkares representant, en importör eller en distributör ska åläggas att betala en sanktionsavgift, om en sådan ekonomisk aktör eller någon som handlar på aktörens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 § för att uppfylla Sveriges internationella överenskommelser.

[S2]Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud eller en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

[S3]I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 3943 §§produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas. Lag (2016:330).

Prop. 2015/16:91: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sanktionsavgift vid överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Paragrafen har utformats med förebild i motsvarande bestämmelser i t.ex. produktsäkerhetslagen (2004:451) och lagen (2011:579) om leksakers säkerhet. Övervägandena finns i avsnitt ...

Överklagande

7 §  En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1726).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Lag (1993:1380) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:57, Prop. 1993/94:41, Bet. 1993/94:NU9
  Omfattning
  ändr. 2 §

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1514

Lag (1995:1726) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1996-05-01

Lag (2010:489) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Rskr. 2009/10:282, Prop. 2009/10:163, Bet. 2009/10:NU21
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2012:174) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Rskr. 2011/12:148, Prop. 2011/12:62, Bet. 2011/12:NU11
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:687) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Rskr. 2012/13:30, Prop. 2012/13:9, Bet. 2012/13:NU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2016:330) om ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon

Förarbeten
Rskr. 2015/16:171, Prop. 2015/16:91, Bet. 2015/16:NU11
Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2016-04-20