Upphävd författning

Fastighetsmäklarförordning (1995:1028)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-07-20
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2005:953
Upphäver
Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om registrering

1 §  Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare skall ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarnämnden.

[S2]Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under.

[S3]Av ansökningen skall framgå om registrering söks för förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare.

[S4]Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, skall arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges. Förordning (2003:455).

2 §  Till ansökningen skall fogas

 1. bevis att sökanden inte är underårig,
 2. bevis att sökanden inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 3. bevis att sökanden inte har näringsförbud,
 4. bevis att sökanden har sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400), samt
 5. bevis att sökanden har sådan utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen.

[S2]Fastighetsmäklarnämnden meddelar närmare föreskrifter om bevis enligt första stycket.

Avgifter

3 §  För prövning av en ansökan enligt 1 § tas avgift ut enligt 9 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

/Träder i kraft I: 2006-01-01/

4 §  Den som är registrerad som fastighetsmäklare skall från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift med 2 500 kronor.

[S2]Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om vid vilken tidpunkt avgiften skall betalas. Förordning (2005:953).

Information

5 §  Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, skall mäklaren anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden. Detsamma gäller om något förhållande som skall uppges enligt 1 eller 2 § ändras.

6 §  Om en myndighet anser att det finns anledning att varna en mäklare eller återkalla mäklarens registrering, skall myndigheten anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden.

7 §  Om Fastighetsmäklarnämnden har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid med vad som föreskrivs om registrering i 5 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), skall nämnden anmäla det till allmän åklagare.

8 §  Fastighetsmäklarnämnden skall på begäran utfärda intyg om att en fastighetsmäklares registrering inte har upphävts eller att varning inte har meddelats mäklaren.

Utbildning

9 §  Den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall omfatta fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik.

[S2]Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter. För dem skall den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.

[S3]Fastighetsmäklarnämnden får i särskilt fall medge undantag från vad som anges i första och andra styckena.

[S4]Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och omfattning. Förordning (2003:455).

10 §  Den som är medborgare i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige och som har genomgått utbildning eller varit yrkesverksam i ett sådant land skall anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) enligt föreskrifter som Fastighetsmäklarnämnden meddelar.

Försäkring

11 §  Försäkring enligt 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall medge att försäkringen tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på sundhet, soliditet och tillsyn som gäller för svenska försäkringsbolag.

[S2]Försäkringsvillkoren skall innebära att

 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet intill 1 500 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) och intill 150 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,
 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft,
 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och
 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

[S3]Fastighetsmäklarnämnden får medge undantag från andra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppnås på annat sätt. Förordning (2003:455).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsmäklarförordning (1995:1028)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995, då förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare upphör att gälla.
  2. Den som före ikraftträdandet var registrerad som fastighetsmäklare enligt 4 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare skall utan ny prövning registreras hos Fastighetsmäklarnämnden enligt bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen (1995:400). För sådana fall skall kravet avseende försäkringsbelopp i 11 § andra stycket 1 vara uppfyllt senast den 1 januari 1996.
  CELEX-nr
  392L0051
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1997:1200) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1214) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på avgifter från och med år 2000.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:455) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 1, 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2005:953) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på avgifter från och med år 2006.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1268) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 10 §; nya 10 a, 10 b, 10 c §§, rubr. närmast 10 §
CELEX-nr
32001L0019
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:758) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 4, 10, 10 a, 11 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32005L0036
Ikraftträder
2008-10-15

Ändring, SFS 2011:668

Omfattning
upph.