Upphävd författning

Fastighetsmäklarförordning (1995:1028)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-07-20
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2006:1268
Upphäver
Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ansökan om registrering

1 §  Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare skall ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarnämnden.

[S2]Ansökningen skall innehålla uppgift om sökandens namn, personnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under.

[S3]Av ansökningen skall framgå om registrering söks för förmedling av samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare.

[S4]Om sökanden skall bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, skall arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, skall dessutom organisationsnummer anges. Förordning (2003:455).

2 §  Till ansökningen skall fogas

 1. bevis att sökanden inte är underårig,
 2. bevis att sökanden inte är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 3. bevis att sökanden inte har näringsförbud,
 4. bevis att sökanden har sådan ansvarsförsäkring som avses i 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400), samt
 5. bevis att sökanden har sådan utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen.

[S2]Fastighetsmäklarnämnden meddelar närmare föreskrifter om bevis enligt första stycket.

Avgifter

3 §  För prövning av en ansökan enligt 1 § tas avgift ut enligt 9-14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas.

4 §  Den som är registrerad som fastighetsmäklare skall från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift med 2 500 kronor.

[S2]Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om vid vilken tidpunkt avgiften skall betalas. Förordning (2005:953).

Information

5 §  Om en fastighetsmäklare upphör med sin verksamhet, skall mäklaren anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden. Detsamma gäller om något förhållande som skall uppges enligt 1 eller 2 § ändras.

6 §  Om en myndighet anser att det finns anledning att varna en mäklare eller återkalla mäklarens registrering, skall myndigheten anmäla det till Fastighetsmäklarnämnden.

7 §  Om Fastighetsmäklarnämnden har anledning att anta att någon yrkesmässigt förmedlar fastigheter i strid med vad som föreskrivs om registrering i 5 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), skall nämnden anmäla det till allmän åklagare.

8 §  Fastighetsmäklarnämnden skall på begäran utfärda intyg om att en fastighetsmäklares registrering inte har upphävts eller att varning inte har meddelats mäklaren.

Utbildning

9 §  Den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall omfatta fastighetsförmedling, civilrätt med fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi samt byggnads- och värderingsteknik.

[S2]Första stycket gäller inte fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter. För dem skall den utbildning som avses i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen omfatta handledd praktik hos en registrerad fastighetsmäklare som ägnar sig åt förmedling av hyresrätter avseende bostadslägenheter.

[S3]Fastighetsmäklarnämnden får i särskilt fall medge undantag från vad som anges i första och andra styckena.

[S4]Fastighetsmäklarnämnden får meddela närmare föreskrifter om utbildningens innehåll och omfattning. Förordning (2003:455).

Erkännande av vissa utländska yrkeskvalifikationer

10 §  En medborgare i en EES-stat eller Schweiz som ansöker om fullständig registrering skall anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om den sökande

 1. innehar ett examensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket fastighetsmäklare där och beviset utfärdats i en sådan stat,
 2. har utövat yrket fastighetsmäklare på heltid under minst två år under de senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat eller Schweiz där yrket inte är reglerat och kan visa upp ett bevis på att den sökande har genomgått en postgymnasial utbildning i en EES-stat eller Schweiz om minst ett år som förberett honom eller henne för utövande av yrket, eller
 3. kan visa upp ett bevis på att den sökande har genomgått en reglerad postgymnasial utbildning till fastighetsmäklare om minst ett år i en EES-stat eller Schweiz. Förordning (2006:1268).

10 a §  En medborgare i en EES-stat eller Schweiz som ansöker om registrering för hyresförmedlare skall anses uppfylla kravet på tillfredsställande utbildning i 6 § första stycket 3 fastighetsmäklarlagen (1995:400), om den sökande

 1. innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket hyresförmedlare där och beviset utfärdats i en sådan stat, eller
 2. annars kan styrka kvalifikationer som hyresförmedlare som förvärvats i en EES-stat eller Schweiz. Förordning (2006:1268).

10 b §  Även om den sökande enligt 10 § uppfyller kravet på tillfredsställande utbildning, får Fastighetsmäklarnämnden kräva att den sökande skall genomgå ett lämplighetsprov, om innehållet i utbildningen som den sökande har genomgått skiljer sig väsentligt från den utbildning som krävs i Sverige och om sökanden inte i sin yrkesutövning har tillägnat sig den kunskap som krävs.

[S2]Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om lämplighetsprovets innehåll och omfattning. Förordning (2006:1268).

10 c §  Fastighetsmäklarnämnden får meddela föreskrifter om de dokument, intyg och motsvarande handlingar som den sökande skall foga till en ansökan om registrering som grundas på erkännande av utländska yrkeskvalifikationer enligt 10 och 10 a §§. Förordning (2006:1268).

Försäkring

11 §  Försäkring enligt 6 § första stycket 2 fastighetsmäklarlagen (1995:400) skall tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete (OECD). Fastighetsmäklarnämnden får i enskilda fall medge att försäkringen tecknas hos en annan försäkringsgivare, om denne är underkastad motsvarande krav på sundhet, soliditet och tillsyn som gäller för svenska försäkringsbolag.

[S2]Försäkringsvillkoren skall innebära att

 1. försäkringen för varje skadefall täcker skadeståndsskyldighet intill 1 500 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar samtliga förmedlingsobjekt som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) och intill 150 000 kronor för fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter,
 2. försäkringsskyddet gäller för skador som har orsakats under den tid då försäkringen varit i kraft,
 3. ersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk,
 4. försäkringsskyddet kan upphöra tidigast en månad efter det att Fastighetsmäklarnämnden har underrättats om upphörandet, och
 5. försäkringsskyddet i övrigt är tillfredsställande i de avseenden som är av betydelse för den skadelidandes rätt.

[S3]Fastighetsmäklarnämnden får medge undantag från andra stycket 2, om ett godtagbart skydd kan uppnås på annat sätt. Förordning (2003:455).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fastighetsmäklarförordning (1995:1028)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995, då förordningen (1984:82) om fastighetsmäklare upphör att gälla.
  2. Den som före ikraftträdandet var registrerad som fastighetsmäklare enligt 4 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare skall utan ny prövning registreras hos Fastighetsmäklarnämnden enligt bestämmelserna i fastighetsmäklarlagen (1995:400). För sådana fall skall kravet avseende försäkringsbelopp i 11 § andra stycket 1 vara uppfyllt senast den 1 januari 1996.
  CELEX-nr
  392L0051
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1997:1200) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1214) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas på avgifter från och med år 2000.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:455) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 1, 9, 11 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2005:953) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas på avgifter från och med år 2006.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1268) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 10 §; nya 10 a, 10 b, 10 c §§, rubr. närmast 10 §
CELEX-nr
32001L0019
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:758) om ändring i fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

Omfattning
ändr. 4, 10, 10 a, 11 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 2 a §
CELEX-nr
32005L0036
Ikraftträder
2008-10-15

Ändring, SFS 2011:668

Omfattning
upph.