Upphävd författning

Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-08-17
Ändring införd
SFS 1995:1044
Ikraft
1995-09-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Statsbidrag lämnas till investeringar som består av eller rymmer åtgärder som bidrar till en omställning i ekologisk hållbar riktning. Bidrag lämnas, i den utsträckning det finns medel, inom en ram av 100 000 000 kronor.

[S2]Bidrag får inte lämnas, om det planerade projektet eller åtgärderna omfattas av andra statliga eller kommunala riktade stödformer.

2 §  För bidrag krävs att åtgärderna

  1. medför en påtaglig förbättring av miljön,
  2. är kostnadseffektiva,
  3. ingår i en yrkesmässig eller allmän verksamhet, och
  4. ökar sysselsättningen.

3 §  Bidrag får lämnas med högst 30 procent av de direkta kostnaderna för åtgärderna.

4 §  Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om de villkor som gäller för bidrag.

Ansökningsförfarandet

5 §  Ansökan om bidrag lämnas senast den 31 december 1995 till Delegationen för ekologisk omställning. De bidragsberättigade åtgärderna skall ha påbörjats inom samma tid. Åtgärderna skall vara avslutade senast vid utgången av år 1996.

6 §  Ansökan skall göras enligt formulär som fastställs av Statens naturvårdsverk.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om de handlingar och den övriga utredningen som skall bifogas ansökan.

Beslut och utbetalning

7 §  Beslut om bidrag som uppgår till högst 3 000 000 kronor fattas av Delegationen för ekologisk omställning. Finner Delegationen att bidrag till ett högre belopp bör beviljas, skall Delegationen med ett eget yttrande lämna över till regeringen för beslut. Beslut om bidrag får innehålla villkor.

[S2]Bidrag betalas ut sedan åtgärderna har slutförts och redovisats i enlighet med beslutet om bidrag.

8 §  Om det finns särskilda skäl, får Delegationen för ekologisk omställning i det enskilda fallet besluta att andra tidsgränser skall gälla än de som anges i 5 §.

Återkallelse av beslut

9 §  Om de vidtagna åtgärderna inte följer beslutet, får Delegationen för ekologisk omställning återkalla beslutet. Beslutet får dock återkallas endast om avvikelsen inte är av mindre betydelse.

Återkrav av bidrag

10 §  Delegationen för ekologisk omställning skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om den som har tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp.

Överklagande

11 §  Beslut enligt 9 och 10 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Övriga beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning

Förarbeten
Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:JoU14
Ikraftträder
1995-09-15

Ändring, SFS 1996:1378

    Omfattning
    upph.