Upphävd författning

Tillkännagivande (1995:107) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1995-01-19
Ändring införd
SFS 1995:107
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen tillkännager att följande förordningar om ekonomiska sanktioner har beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses i 1 § första stycket lagen (1971: 176) om vissa internationella sanktioner och beträffande vilka straffansvar därför gäller i landet direkt enligt 11 § andra stycket samma lag.
 1. Rådets förordning (EEG) nr 2340/90 av den 8 augusti 1990 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait
(EGT nr L 213, 9.8.1990, s. 1).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3155/90 av den 29 oktober 1990 om utvidgning och ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait
(EGT nr L 304, 1.11.1990, s. 1).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 542/91 av den 4 mars 1991 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait
(EGT nr L 60, 7.3.1991, s. 5).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 811/91 av den 27 mars 1991 om ändring för tredje gången av förordning (EEG) nr 2340/90 om hinder mot gemenskapens handel vad beträffar Irak och Kuwait
(EGT nr L 82, 28.3.1991, s. 50).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 1194/91 av den 7 maj 1991 om ändring av förordning (EEG) nr 2340/90 och (EEG) nr 3155/90 om förhindrande av gemenskapens handel med Irak och Kuwait
(EGT nr L 115, 8.5.1991, s. 37).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN: s säkerhetsråds resolution 661(1990) och därmed förknippade resolutioner
(EGT nr L 361, 10.12.1992, s. 1).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 990/93 av den 26 april 1993 om handel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) (EGT nr L 102, 28.4.1993, s. 14).
 2. Rådets förordning (EEG) nr 2967/93 av den 25 oktober 1993 om förbud av leverans av vissa varor till Unita
(EGT nr L 268, 29.10.1993, s. 1).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen
(EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 1).
 1. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883(1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 4).
 2. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917(1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT nr L 139, 2.6.1994, s. 4).
 3. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757(1992) och därtill knutna resolutioner (EGT nr L 182, 16.7.1994, s. 1).
 4. Rådets förordning (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994 om införande av ett ytterligare avbrott i de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och de områden i Bosnien-Hercegovina som kontrolleras av bosnisk-serbiska styrkor
(EGT nr L 266, 15.10.1994, s. 1).
 1. Rådets förordning (EG) nr 2472/94 av den 10 oktober 1994 om att tills vidare upphäva vissa delar av embargot mot Jugoslavien (Serbien och Montenegro)
(EGT nr L 266, 15.10.1994, s. 8).

Ändringar

Tillkännagivande (1995:107) om EG-förordningar med anledning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Förarbeten
Rskr. 1994/95:113, Prop. 1994/95:97, Bet. 1994/95:UU8

Ändring, SFS 1995:274

  Omfattning
  upph.