Upphävd författning

Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Ändring införd
SFS 1995:1249 i lydelse enligt SFS 2009:1530
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I stället för vad som föreskrivs i 3 kap. 3 § andra stycket skollagen (1985:1100) om vilka barn som skall tas emot i särskolan gäller bestämmelserna i denna lag.

2 §  Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. Om vårdnadshavaren inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, skall barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen (1985:1100).

3 §  Vad som sägs i 2 § gäller även barn som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autismliknande tillstånd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av juni 2000. Lagen tillämpas på utbildning som äger rum från och med läsåret 1996/97.
  Förarbeten
  Prop. 1994/95:212, Bet. 1995/96:UbU1
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (2000:446) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:229, Prop. 1999/2000:68, Bet. 1999/2000:UbU16
Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2004:1367) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Förarbeten
Rskr. 2004/05:124, Prop. 2004/05:1, Bet. 2004/05:UbU1
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2007:1351) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Förarbeten
Rskr. 2007/08:70, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:UbU1
Omfattning
forts. giltighet

Lag (2009:1530) om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Förarbeten
Rskr. 2009/10:126, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:UbU1
Omfattning
forts.giltighet

Ändring, SFS 2010:801

Omfattning
upph.