Inaktuell version

Lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Ändring införd
SFS 1995:1255
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Mästarbrev är ett kompetensbevis som efter ansökan får tilldelas förtjänta och skickliga hantverkare i ett visst yrke.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om mästarbrev.

3 §  Regeringen får överlämna till en eller flera hantverksorganisationer att pröva frågor om att utfärda och återkalla mästarbrev.

[S2]Uppgiften får överlämnas endast till organisationer som bedöms kunna utföra den sakligt och opartiskt samt även i övrigt på ett sådant sätt att mästarbrevens anseende som kompetensbevis upprätthålls.

4 §  En hantverksorganisation som har rätt att utfärda och återkalla mästarbrev skall lämna den myndighet som regeringen bestämmer de upplysningar om sin verksamhet som myndigheten begär.

5 §  En hantverksorganisations beslut om att inte tilldela en sökande mästarbrev eller att återkalla ett mästarbrev får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]I fråga om överklagande av en hantverksorganisations beslut tillämpas bestämmelserna i 23-25 och 30 §§förvaltningslagen (1986:223).

Ändringar

Lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:9, Prop. 1995/96:228, Bet. 1995/96:NU2
    Ikraftträder
    1996-01-01

Lag (2018:802) om ändring i lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01