Förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-11-30
Ändring införd
SFS 1995:1256 i lydelse enligt SFS 2010:340
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Kungörelse (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser för tillämpning av lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare. Med mästarbrev avses i förordningen ett kompetensbevis enligt 1 § nämnda lag.

Utfärdande av mästarbrev

2 §  Mästarbrev utfärdas av organisationen Sveriges Hantverksråd efter skriftlig ansökan till rådet.

3 §  Mästarbrev får tilldelas den som

 1. har arbetat minst sex år i det yrke som mästarbrevet skall avse och är verksam i detta yrke,
 2. har visat sig ha den yrkesskicklighet och kompetens i övrigt som behövs för att leda ett företag i yrket, och
 3. inte är olämplig med hänsyn till mästarbrevens anseende att inneha mästarbrev.

4 §  Skicklighet skall styrkas genom avlagt prov eller på annat sätt enligt villkor som bestäms för yrket. Om det finns särskilda skäl får mästarbrev tilldelas någon som inte uppfyller alla villkoren för mästarbrev inom ett visst yrke men ändå anses förtjänt av att få ett sådant.

5 §  Innan Sveriges Hantverksråd avgör frågan om att tilldela någon mästarbrev i ett yrke där det finns en branschorganisation, skall branschorganisationen ges tillfälle att yttra sig över ansökan.

Avgift

6 §  Den som ansöker om mästarbrev ska betala en avgift till Sveriges Hantverksråd.

[S2]Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om avgiftens storlek efter att ha hört Ekonomistyrningsverket och rådet. Förordning (2009:152).

Återkallelse av mästarbrev

7 §  Sveriges Hantverksråd skall återkalla ett mästarbrev, om innehavaren av brevet i utövandet av sitt yrke genom brott, uppenbar vårdslöshet, bristande skicklighet eller annat förfarande, som inte är förenligt med mästarbrevens anseende, har visat sig olämplig att inneha ett sådant.

Statlig insyn i verksamheten

8 §  Sveriges Hantverksråd ska lämna upplysningar enligt 4 § lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare till Myndigheten för yrkeshögskolan. Förordning (2010:340).

Straff

9 §  Den som obehörigen utger sig för att ha mästarbrev döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Överklagande

10 §  Av lagen (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare följer att Sveriges Hantverksråds beslut att inte tilldela en sökande mästarbrev eller att återkalla ett mästarbrev får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Övriga beslut av rådet får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då kungörelsen (1973:596) om mästarbrev för hantverksutövare skall upphöra att gälla.
  2. Förordningen skall tillämpas även på mästarbrev som har tilldelats med stöd av äldre bestämmelser.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:472) om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:1183) om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2009:152) om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2010:340) om ändring i förordningen (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-06-15