Inaktuell version

Stiftelseförordning (1995:1280)

Version: 2005:351

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-11-23
Ändring införd
SFS 1995 i lydelse enligt SFS 2005:351
Upphäver
Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om

 1. det register som skall föras av länsstyrelsen enligt bestämmelserna i 10 kap.stiftelselagen (1994:1220),
 2. det register som skall föras av länsstyrelsen enligt 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
 3. prövning av och avgifter för vissa ärenden rörande stiftelser och för tillsyn, registerhållning och utfärdande av registreringsbevis,
 4. förvaring av de handlingar om stiftelser som ges in till tillsyns- och registreringsmyndigheterna, samt
 5. utseende och entledigande av revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter. Förordning (1996:1148).

2 §  De register som anges i 1 § förs med hjälp av automatiserad behandling.

[S2]Registren får innehålla de uppgifter som framgår av bestämmelserna i 10 kap.stiftelselagen (1994:1220) eller 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förordning (2001:896).

2 a §  De register som anges i 1 § skall ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

[S2]I fråga om personuppgifter skall registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i registren utgör underlag för prövningar eller beslut,
 2. förvaltning av företag som registreras i stiftelseregistren,
 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
  1. som avser stiftelser som registreras i registren,
  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till information som ingår i registren, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet. Förordning (2001:896).

2 b §  Den länsstyrelse som för ett sådant register som anges i 1 § (registreringsmyndigheten) är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registret. Förordning (2001:896).

2 c §  Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:896).

2 d §  Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 2 a § medge direktåtkomst till de stiftelseregister som myndigheten för. Förordning (2001:896).

2 e §  Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2001:896).

2 f §  I fråga om rättelse av personuppgifter i de register som anges i 1 § tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2001:896).

2 g §  Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2001:896).

3 §  En anmälan som avses i denna förordning skall vara skriftlig.

4 §  Kopior som ges in enligt denna förordning, stiftelselagen (1994:1220) eller lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall vara bestyrkta. Om en handling har getts in i både original och kopia, skall originalet sändas tillbaka till ingivaren.

Registret enligt 10 kap. stiftelselagen (1994:1220)

5 §  Utöver vad som anges i 10 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) skall till en anmälan om registrering fogas

 1. en beskrivning av stiftelsens ändamål, om det inte är möjligt att inge en kopia av stiftelseförordnandet, samt
 2. en uppgift om värdet av stiftelsens tillgångar, värderade enligt 3 kap. 3 § stiftelselagen. Förordning (1999:1164).

5 a §  Till en anmälan för registrering enligt 10 kap. 2 § eller 3 § första stycket 2stiftelselagen (1994:1220) av revisor skall det fogas en av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdraget. Förordning (2005:351).

6 §  Till en anmälan enligt 10 kap. 3 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220) skall det fogas en kopia av styrelsens eller förvaltarens beslut och i förekommande fall av Kammarkollegiets eller regeringens beslut.

7 §  Till en anmälan enligt 10 kap. 3 § första stycket 4 stiftelselagen (1994:1220) med anledning av att stiftelsen inte längre är skyldig att upprätta årsredovisning skall det fogas en kopia av den av revisorn påtecknade årsredovisningen för det räkenskapsår vid vars utgång stiftelsen upphörde att vara bokföringsskyldig.

7 a §  Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller bemyndigad att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycketstiftelselagen (1994:1220) inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan enligt 10 kap.2 eller 3 §stiftelselagen ges in en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

[S2]Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet. Förordning (2004:610).

7 b §  Om den som anmäls som förvaltare är en utländsk juridisk person, skall det vid anmälan enligt 10 kap.2 eller 3 §stiftelselagen (1994:1220) ges in en fotokopia av registreringshandling eller annan handling som avser den anmälde.

[S2]Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos förvaltaren. Förordning (2004:610).

8 §  När sådana uppgifter som avses i 10 kap. 6 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) lämnas för registrering skall det till dessa uppgifter i förekommande fall fogas en kopia av styrelsens eller förvaltarens beslut om firma för stiftelsen.

9 §  Till en sådan anmälan som avses i 7 kap. 7 § andra stycket eller 15 §stiftelselagen (1994:1220) skall det fogas en kopia av domstolens beslut.

10 §  Ett registreringsbevis för en stiftelse skall innehålla följande uppgifter:

 1. stiftelsens namn, postadress och telefon,
 2. stiftelsens ändamål,
 3. om stiftelsen har egen förvaltning: styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon samt den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas,
 4. om stiftelsen har anknuten förvaltning: förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, postadress och telefon samt den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat,
 5. om stiftelsen utövar näringsverksamhet: stiftelsens firma, bifirma, om sådan har antagits, och näringsverksamhetens art,
 6. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer,
 7. om någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycketstiftelselagen (1994:1220): företrädarens namn, personnummer, postadress och telefon samt hur stiftelsens namn och firma tecknas, om inte företrädaren får göra det ensam, och
 8. om någon enligt 2 kap.16 a eller 23 a §stiftelselagen har bemyndigats att ta emot delgivning på stiftelsens vägnar: dennes namn, personnummer, postadress och telefon.

[S2]Av ett registreringsbevis skall det för varje anteckning i registret framgå den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen och i förekommande fall dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar. Förordning (2005:351).

11 §  Registreringsmyndigheten skall underrätta Bolagsverket

 1. när en firma eller bifirma har registrerats eller avregistrerats i stiftelseregistret,
 2. när en styrelseledamot eller en förvaltare registreras eller avregistreras i en stiftelse som är bolagsman i ett handelsbolag.

[S2]Vid underrättelse enligt första stycket 1 skall även uppgift om näringsverksamhetens art lämnas. Förordning (2004:356).

11 a §  Om tillsynsmyndigheten har förordnat en särskild delgivningsmottagare enligt 9 kap. 7 § första stycket 3 eller 8 § första stycket 2stiftelselagen (1994:1220), skall tillsynsmyndigheten sända en underrättelse om beslutet till stiftelsen. Underrättelsen skall sändas till stiftelsens senast kända adress. Förordning (2005:351).

12 §  Handlingar som avser anmälan till stiftelseregistret skall hos registreringsmyndigheten förvaras särskilt för varje stiftelse.

[S2]Handlingar som ges in till tillsynsmyndigheten skall hos denna förvaras särskilt för varje stiftelse. Handlingarna skall förvaras tillsammans med de handlingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen.

13 §  Om styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse till registreringsmyndigheten har anmält något förhållande som leder till att stiftelsen skall vara registrerad hos en annan registreringsmyndighet, skall den förra registreringsmyndigheten sända över ett utdrag ur stiftelseregistret och den för stiftelsen inrättade akten till den senare registreringsmyndigheten och avföra stiftelsen från sitt stiftelseregister.

Registret enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

13 a §  Bestämmelserna i 7 a § skall tillämpas vid anmälan enligt 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förordning (2004:610).

14 §  Registreringsbevis för en pensions- eller personalstiftelse skall innehålla följande uppgifter:

 1. stiftelsens namn, postadress och telefon,
 2. styrelseledamöternas och styrelsesuppleanternas namn, personnummer, postadress och telefon, och
 3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer.

[S2]Av registreringsbeviset skall för varje anteckning i registret framgå den dag då anmälan om registrering kom in samt datum för anteckningen. Förordning (2005:351).

15 §  Handlingar som avser anmälan för tillsyn och de övriga handlingar som enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ges in till tillsynsmyndigheten skall hos myndigheten förvaras särskilt för varje stiftelse.

16 §  Om arbetsgivaren för en pensions- eller personalstiftelse har bytt hemvist från ett län till ett annat, skall tillsynsmyndigheten i det förra länet sända över ett utdrag av registret och den för stiftelsen inrättade akten till tillsynsmyndigheten i det senare länet samt därefter avföra stiftelsen från sitt register.

Prövning av och avgifter för vissa ärenden

18 §  Beslut enligt 9 kap. 1 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220) fattas av Kammarkollegiet. Ett sådant beslut får inte överklagas.

19 §  Avgift skall med tillämpning av 10-14 §§ avgiftsförord- ningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt stiftelselagen (1994:1220) och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i de fall som framgår av följande uppställning.

ÄrendeslagAvgiftsklass
Undantag från kravet att ha auktoriserad revisor (4 kap. 4 § stiftelselagen)2
Tillstånd enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen till ändring, upphävande eller åsidosättande i särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförordnandet avseende
a) en stiftelse b) 2-29 stiftelser c) fler än 29 stiftelser7 8 9
I fall som avses i a) skall avgiftsklass 4 tillämpas om värdet på stiftelsens tillgångar värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Förordnande om ändring av stiftelsens stadgar (22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.) Förordning (1999:1164).7

Tillsynsavgift

20 §  En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning skall betala en årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kr och för övriga stiftelser 400 kr.

[S2]Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll skall betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För sådana stiftelser är avgiften 200 kr.

[S3]En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala 600 kr i årlig tillsynsavgift.

[S4]Tillsynsavgiften skall betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Förordning (2003:75).

Registerhållningsavgift m.m.

21 §  En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret skall betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kr och för övriga stiftelser 425 kr.

[S2]En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala 425 kr i årlig registerhållningsavgift.

[S3]Avgiften enligt första eller andra stycket skall betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

22 §  För registreringsbevis som avses i denna förordning skall det tas ut avgift efter avgiftsklass A enligt 20 § avgiftsförordningen (1992:191).

Revisorer i stiftelser som förvaltas av statliga myndigheter

23 §  Understiger värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår etthundra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, utses och entledigas revisor i stiftelsen av myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars av myndighetens chef. I övriga fall utses och entledigas revisor i stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet av Länsstyrelsen i Stockholms län.

[S2]Första stycket gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall. Förordning (2003:75).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Stiftelseförordning (1995:1280)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Genom denna förordning upphävs kungörelsen (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser d. 24 maj 1929 (nr 116). Bestämmelserna i 1 § kungörelsen skall dock tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 1996.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1148) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 23 §, rubr. närmast före 23 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:652) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1181) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 10, 14 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:275) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1164) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 5, 17, 19, 23 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:896) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:75) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. För tiden från och med den 1 juli 2003 till och med den 31 december 2003 är avgiften enligt 20 § andra stycket 100 kr.
Omfattning
ändr. 20, 23 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:356) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:610) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
rubr. närmast före 14 § sätts närmast före 13 a §; nya 7 a, 7 b, 13 a §§
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2005:351) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 10, 14 §§; nya 5 a, 11 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2008:106) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
nuvarande 2 g § betecknas 2 h §; ändr. 3, 4, 5 a, 7 a, 7 b, 12 §§; nya 2 g, 3 a, 3 b, 2 a §§
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2009:295) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 §§; nya 4 a, 4 b, 10 a, 14 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1693) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 19, 20, 23 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:54) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraftträder
2012-04-15

Förordning (2013:495) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:132) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:635) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 3 a, 3 b, 5 a §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:293) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
upph. 2 e, 2 h §§; ändr. 2 a, 2 b, 2 f, 2 g §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1820) om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

Omfattning
ändr. 8, 10, 11 §§
Ikraftträder
2019-01-01