Stiftelselag (1994:1220)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-08-25
Ändring införd
SFS 1994:1220 i lydelse enligt SFS 2022:985
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

 • NJA 2009 s. 646:En stiftelse under bildande har ansetts inte kunna föra talan om utfående av stiftelsekapitalet. Sådan talan skulle däremot ha kunnat föras i eget namn för stiftelsens räkning av styrelsen eller förvaltaren för stiftelsen eller av en av stiftaren utpekad företrädare för stiftelsen.

[K1]1 §  En stiftelse bildas genom

 1. förordnande enligt 2 §,
 2. förordnande enligt 11 kap. 1 §,
 3. förordnande i kollektivavtal enligt 11 kap. 3 §, eller
 4. åtgärd för grundande av pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

[S2]För sådana stiftelser som avses i första stycket 2 och 3 gäller bestämmelserna i denna lag endast i den utsträckning som anges i 11 kap. För stiftelser som avses i första stycket 4 gäller endast lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

[K1]2 §  En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

[S2]Stiftelsens egendom skall anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den i enlighet med stiftelseförordnandet.

 • RÅ 1997:31:I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter systerdotterns död hennes barn samt att äganderätten till kapitalet efter barnens död skall tillfalla deras bröstarvingar. Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt. Belopp som stiftelsen löpande betalar ut till avkastningstagarna har för dem ansetts utgöra inkomst av tjänst (periodiskt understöd). Förhandsbesked angående inkomstskatt.
 • HFD 2013:7:Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.
 • HFD 2018:52:Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.
 • HFD 2013:28:Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K1]3 §  Ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Bestämmelsen i 9 § ska inte tillämpas.

[S2]Ett giltigt testamentariskt förordnande ska godtas som ett stiftelseförordnande enligt denna lag utan hinder av första stycket. Lag (2008:86).

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen reglerar formkraven för ett stiftelseförordnande. Av första stycket följer att ett stiftelseförordnande ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna.

I 9 § i förslaget har tagits in en bestämmelse som ger möjlighet att underteckna handlingar som upprättas enligt stiftelselagen med avancerad elektronisk signatur. ...

[K1]4 §  En stiftelse kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

[S2]För en stiftelses förpliktelser svarar endast stiftelsens tillgångar.

 • RÅ 1997:31:I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter systerdotterns död hennes barn samt att äganderätten till kapitalet efter barnens död skall tillfalla deras bröstarvingar. Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt. Belopp som stiftelsen löpande betalar ut till avkastningstagarna har för dem ansetts utgöra inkomst av tjänst (periodiskt understöd). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K1]5 §  En stiftelse är moderstiftelse och en annan juridisk person är dotterföretag, om stiftelsen

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar,
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, eller
 4. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över denna på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar.

[S2]Vidare är en juridisk person dotterföretag till moderstiftelsen, om ett annat dotterföretag till moderstiftelsen eller moderstiftelsen tillsammans med ett eller flera andra dotterföretag eller flera andra dotterföretag tillsammans

 1. innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i den juridiska personen,
 2. äger andelar i den juridiska personen och på grund av avtal med andra delägare i denna förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller
 3. äger andelar i den juridiska personen och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

[S3]Om ett dotterföretag äger andelar i en juridisk person och på grund av avtal med den juridiska personen eller på grund av föreskrift i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är även denna dotterföretag till moderstiftelsen.

[S4]Moderstiftelse och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

[S5]Med koncernföretag avses i denna lag företag i samma koncern. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller stiftelselagens koncernbegrepp. Den nya lydelsen innebär en anpassning till det koncernbegrepp som tidigare har införts i aktiebolagslagen, föreningslagen och årsredovisningslagen.

En koncern ...

[K1]5 a §  I de fall som avses i 5 § första stycket1-3 och andra stycket skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma den personen.

[S2]Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de andelar i dotterföretaget som innehas av det företaget självt eller av dess dotterföretag. Detsamma gäller andelar som innehas av den som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags räkning. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser som kompletterar koncerndefinitionen i 5 §. Den motsvarar 1 kap. 6 § aktiebolagslagen, 1 kap. 6 § årsredovisningslagen och 1 kap. 5 § föreningslagen.

[K1]5 b §  Vid tillämpningen av 5 och 5 a §§ avses med andelar aktier och andra andelar i juridiska personer. Lag (1999:1106).

[K1]6 §  En stiftelse ska ha ett namn. Namnet ska innehålla ordet stiftelse.

[S2]Ingen annan än en stiftelse får i sitt namn använda ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord.

[S3]Bestämmelser om en stiftelses företagsnamn finns i 8 kap.Lag (2018:1668).

[K1]7 §  Bestämmelserna i 5-5 b §§, 6 § första stycket och 2-10 kap. gäller inte i fråga om stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen innebär att sådana stiftelser som avses i paragrafen inte heller omfattas av de nya bestämmelserna i 5 a och 5 b §§.

 • RÅ 1997:31:I ett testamente har gjorts ett förordnande om s.k. fideikommissarisk substitution, innebärande att avkastningen av ett testamenterat kapital skall tillfalla testators systerdotter och efter systerdotterns död hennes barn samt att äganderätten till kapitalet efter barnens död skall tillfalla deras bröstarvingar. Det enligt testamentet avsatta kapitalet har ansetts utgöra en stiftelse enligt stiftelselagen (1994:1220) och stiftelsen har ansetts oinskränkt skattskyldig till statlig inkomstskatt. Belopp som stiftelsen löpande betalar ut till avkastningstagarna har för dem ansetts utgöra inkomst av tjänst (periodiskt understöd). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

[K1]8 §  I 9 kap. finns bestämmelser om att stiftelser står under tillsyn av en tillsynsmyndighet. I 10 kap. finns bestämmelser om att stiftelser ska vara registrerade i ett stiftelseregister. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen, som innehåller upplysningar om var bestämmelser om tillsyn och registrering finns i lagen, har ändrats till följd av att en allmän registreringsskyldighet har införts för stiftelser. Dessutom har en mindre språklig justering gjorts.

[K1]9 §  En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2016:645).

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

Paragrafen, som är ny, behandlar möjligheterna att underteckna handlingar enligt stiftelselagen med elektronisk signatur. Frågan har behandlats i avsnitt 5.4.1.

Av paragrafen framgår att handlingar enligt stiftelselagen ...

Allmänt om förvaltningen

[K2]1 §  Föreskrifterna i stiftelseförordnandet skall följas vid förvaltningen av stiftelsens angelägenheter, om inte föreskrifterna strider mot någon bestämmelse i denna lag.

[K2]2 §  Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet görs av en eller flera fysiska personer, föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person, föreligger anknuten förvaltning.

[S2]Den eller de fysiska personer som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet bildar styrelse för stiftelsen. Vid ett sådant omhändertagande av egendom som avses i 1 kap. 2 § andra stycket får stiftelsen företrädas av någon som skall ingå i styrelsen.

[S3]Den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom är förvaltare för stiftelsen. Om staten har gjort ett sådant åtagande, är det i stället den myndighet som har gjort åtagandet för statens räkning som är förvaltare.

[K2]3 §  Styrelsen eller förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs.

[S2]Första stycket medför inte ansvar för styrelsen eller förvaltaren för åtgärder som i enlighet med stiftelseförordnandet vidtagits av någon annan än styrelsen i fråga om att utse eller entlediga ledamöter eller ordförande i styrelsen eller av någon annan än styrelsen eller förvaltaren i fråga om att utse eller entlediga revisor i stiftelsen eller att bestämma arvode åt styrelsen, förvaltaren eller revisorerna.

[S3]Inte heller medför första stycket ansvar för styrelsen eller förvaltaren för innehållet i en revisors uppdrag till den del det finns föreskrifter om detta i stiftelseförordnandet.

[K2]4 §  I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara placerad, svarar styrelsen eller förvaltaren för att förmögenheten är placerad på ett godtagbart sätt.

[K2]5 §  En stiftelse får placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser, om inte annat följer av stiftelseförordnandet.

[K2]6 §  En stiftelse får inte lämna penninglån till eller ställa säkerhet till förmån för

 1. stiftaren eller förvaltaren,
 2. den som ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett handelsbolag, den som är bolagsman i bolaget,
 3. den som ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföretag till stiftelsen eller, om företaget är ett handelsbolag, är bolagsman i bolaget,
 4. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1--3,
 5. den som är besvågrad med en person som avses i 1--3 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är eller har varit gift med den andres syskon, eller
 6. en juridisk person över vars verksamhet någon som avses i 1--5 har ett bestämmande inflytande.

[S2]Vad som sägs i första stycket 4 och 5 skall även avse den som på grund av samboförhållande på liknande sätt är närstående till en person som avses i första stycket 1--3.

[S3]Första stycket 2--5 och andra stycket gäller inte vid utlåning till någon som omfattas av dessa bestämmelser om stiftelsen skall främja sitt syfte genom att lämna penninglån till eller ställa säkerhet för enskilda personer och låntagaren tillhör den personkrets som skall gynnas. Bestämmelsen i första stycket 6 gäller inte om gäldenären är ett dotterföretag till stiftelsen.

[K2]7 §  Styrelsen eller förvaltaren skall besluta om stiftelsens namn, om stiftelseförordnandet inte innehåller någon föreskrift om namn för stiftelsen.

[S2]Vad som sägs i denna lag om föreskrifter i ett stiftelseförordnande gäller också beslut som fattats enligt första stycket.

[K2]8 §  Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet m.m. enligt bokföringslagen (1999:1078) eller, i förekommande fall, sin skyldighet att föra räkenskaper enligt 3 kap. 2 § denna lag.

[S2]Styrelsen eller förvaltaren svarar för att stiftelseförordnandet och övriga handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringarna i första stycket beror på att bestämmelserna om när en stiftelse är bokföringsskyldig och när en stiftelse skall avsluta bokföringen med en årsredovisning eller ett årsbokslut numera återfinns i den nya bokföringslagen. Av 3 kap. 2 § stiftelselagen framgår att en stiftelse ...

Egen förvaltning

[K2]9 §  Styrelsen skall utse och entlediga ledamöter om inte annat följer av stiftelseförordnandet.

[S2]Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med två eller flera ledamöter upphör, om ledamoten anmäler det hos den som har utsett honom eller, om denne inte kan nås, hos styrelsen.

[S3]Ett uppdrag som ledamot i en styrelse med endast en ledamot upphör, om ledamoten anmäler det hos tillsynsmyndigheten och hos den som har utsett honom, om denne kan nås.

 • NJA 2019 s. 335:Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

[K2]10 §  Styrelsen för en stiftelse får inte bestå av enbart stiftaren eller stiftarna. Den som är underårig eller försatt i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot.

[K2]11 §  Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen skall sammankallas om en styrelseledamot begär det.

[S2]Ordföranden skall väljas av styrelsen. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller endast om inte annat följer av stiftelseförordnandet.

[K2]12 §  Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om det i stiftelseförordnandet föreskrivs att fler styrelseledamöter måste vara närvarande, gäller i stället det. Om inte stiftelseförordnandet föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

 • NJA 2019 s. 335:Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

[K2]13 §  Över styrelsens beslut ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Av paragrafen framgår att protokoll ska föras över styrelsens beslut. Skyldigheten att föra protokoll gäller inte allt som förekommer vid styrelsens sammanträden utan endast de beslut som styrelsen fattar (se prop. 1993/94:9 s. 310).

Paragrafen har ändrats genom att det har tagits in särskilda bestämmelser om undertecknande och justering av protokollet. Med ordförande avses styrelsens ordförande eller, ...

[K2]14 §  En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Han får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens. Med avtal jämställs annan rättshandling samt rättegång eller annan talan.

[S2]Är styrelsen enligt första stycket förhindrad att företräda stiftelsen, får tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran förordna en god man att företräda stiftelsen i styrelsens ställe.

 • NJA 2019 s. 335:Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

[K2]15 §  En styrelseledamot har rätt till skäligt arvode. Beslut om arvode får fattas av styrelsen.

[S2]Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i stiftelseförordnandet.

[K2]16 §  Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

[S2]När en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får styrelsen bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Styrelsen får när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. Bestämmelserna i 14 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande även om han eller hon inte är styrelseledamot.

[S3]Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

[S4]En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av den styrelse som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 9 § gäller dock under konkursen. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en stiftelse med egen förvaltning företräds utåt, t.ex. vid ingående av avtal och inför domstolar och andra myndigheter.

Av andra stycket första meningen följer att styrelsen för en stiftelse som har registrerats i stiftelseregistret kan se till att även andra än styrelsen får företräda stiftelsen. Bestämmelsen har ändrats språkligt som en följd av att det har införts en allmän registreringsskyldighet för stiftelser.

[K2]16 a §  Om stiftelsen inte har någon behörig företrädare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2005:246).

[K2]17 §  Om styrelsen eller någon annan företrädare för stiftelsen har företagit en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin befogenhet, gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

 • NJA 2019 s. 335:Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

[K2]18 §  Om det finns suppleanter för styrelseledamöterna, tillämpas bestämmelserna i denna lag om styrelseledamöter också på suppleanterna.

Anknuten förvaltning

[K2]19 §  Ett uppdrag som förvaltare upphör, om förvaltaren anmäler det hos tillsynsmyndigheten och hos den som har utsett honom, om denne kan nås.

[S2]Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte heller vara förvaltare.

[K2]20 §  Över de beslut som förvaltaren fattar rörande stiftelsen ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Av paragrafen framgår att protokoll ska föras över de beslut som förvaltaren fattar rörande stiftelsen. Skyldigheten att föra protokoll gäller inte bara beslut som fattas av förvaltarens högsta verkställande organ utan även beslut som fattas av andra organ hos förvaltaren. Bestämmelsen innehåller inga föreskrifter om protokollets form (se prop. 1993/94:9 s. 137 f.).

Paragrafen har ändrats genom att ...

[K2]21 §  Förvaltaren får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Förvaltaren får inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om förvaltaren i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot stiftelsens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

[S2]Första stycket tillämpas också på företrädare för förvaltaren.

[S3]Är förvaltaren enligt första stycket förhindrad att företräda stiftelsen, får tillsynsmyndigheten på förvaltarens begäran förordna en god man att företräda stiftelsen i förvaltarens ställe.

[K2]22 §  Förvaltaren har rätt till skäligt arvode i efterskott för kalenderår. Beslut om arvode får fattas av förvaltaren.

[S2]Första stycket gäller endast om inte annat har föreskrivits i stiftelseförordnandet.

[K2]23 §  Förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

[S2]När en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får förvaltaren bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Förvaltaren får när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. Bestämmelserna i 21 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande även om han eller hon inte är företrädare för förvaltaren.

[S3]Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

[S4]En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av den förvaltare som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 19 § gäller dock under konkursen. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur en anknutet förvaltad stiftelse företräds utåt, t.ex. vid ingående av avtal och inför domstolar och andra myndigheter.

Av andra stycket första meningen följer att förvaltaren för en stiftelse som har registrerats i stiftelseregistret kan se till att det finns någon eller några fysiska personer som har behörighet ...

[K2]23 a §  Om stiftelsen eller dess förvaltare inte har någon behörig företrädare som är bosatt i Sverige, skall förvaltaren bemyndiga en person som är bosatt här att på stiftelsens vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (2005:246).

[K2]24 §  Har förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen företagit en rättshandling för stiftelsen och därvid överskridit sin befogenhet, gäller inte rättshandlingen mot stiftelsen, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds.

Bokföring

[K3]1 §  I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när en stiftelse är bokföringsskyldig och om den skall avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning eller med ett årsbokslut.

[S2]Om bokföringsskyldigheten upphör, skall detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har i sin tidigare lydelse tillsammans med bestämmelsen i 3 kap. 2 § reglerat när stiftelser är bokföringsskyldiga, medan 3 kap. 7 § har innehållit bestämmelser om när årsredovisning skall upprättas. Dessa bestämmelser har sedan kompletterats av bestämmelser i 11 kap. samt av bestämmelser i tryggandelagen. Regleringen av stiftelsers bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta årsredovisning har nu i sin helhet ...

Räkenskaper

[K3]2 §  Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in- och utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad med en annan stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt placerade förmögenheten ha räkenskaper som är gemensamma med den andra stiftelsen.

[S2]Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret. I sammanställningen ska även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut.

[S3]Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

[S4]Efter särskilt föreläggande av tillsynsmyndigheten ska en kopia av den sammanställning som anges i andra stycket ges in dit. Sådant föreläggande ska utfärdas när någon begär det. Beslut om föreläggande får förenas med vite. Fråga om utdömande av vite prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (2010:1511).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 3 kap. 5 §. Någon saklig ändring är inte avsedd.

Prop. 2009/10:235: Paragrafen innehåller bestämmelser om förande och bevarande av räkenskaper för stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078).

Ändringen i tredje stycket är av samma slag som ändringen i 7 kap. 2 § bokföringslagen.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:235#S9-5" ...

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om förande av räkenskaper för stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078).

Den tidigare bestämmelsen om bevarande av räkenskapsmaterial i tredje stycket var utformad med den upphävda regleringen i 22 § första stycket bokföringslagen (1976:125) som förebild (se <a href="https://lagen.nu/prop/1993/94:9#sid147" ...

Värdet av stiftelsens tillgångar

[K3]3 §  Vid bestämmandet av värdet på stiftelsens tillgångar enligt 2 § andra stycket skall varje tillgång tas upp till ett värde som motsvarar vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala förhållanden. Fastigheter och byggnader som är lös egendom tas dock upp till taxeringsvärdet om ett sådant värde finns. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Paragrafen har tidigare betecknats 3 kap. 6 §. Ändringarna är en följd av att vissa bestämmelser, till vilka paragrafen har hänvisat, utmönstras från stiftelselagen.

 • RÅ 2001:45:Ett moderbolag har i samband med överflyttning av delar av sin verksamhet och därtill hörande personal till två dotterbolag fört över ansvaret för pensionsutfästelser till personalen på de båda dotterbolagen. Den till moderbolaget knutna pensionsstiftelsen har ansetts kunna överföra motsvarande andelar av förmögenheten, inklusive överskott, till nybildade stiftelser anknutna till dotterbolagen utan att detta föranleder beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.
4 § har upphävts genom lag (1999:1106).

[K3]5 §  Ny beteckning 2 §.

[K4]1 §  En stiftelse skall ha minst en revisor.

[S2]Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revisorn i en stiftelse med egen förvaltning av styrelsen.

[S3]Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, utses och entledigas revisorn i en stiftelse med anknuten förvaltning av

 1. förvaltarens högsta beslutande organ,
 2. regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om förvaltaren är en statlig myndighet, eller
 3. samtliga bolagsmän i förening, om förvaltaren är ett handelsbolag.

[S4]I en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. får Riksrevisionen förordna en eller flera revisorer att delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. Lag (2002:1033).

Prop. 2001/02:190: I paragrafen har införts ett nytt fjärde stycke. Av bestämmelsen följer att Riksrevisionen får förordna revisorer i statliga stiftelser. En motsvarande ändring införs i 10 kap. 8 § aktiebolagslagen. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.5.

Bestämmelsen innebär, till skillnad från vad som tidigare har gällt enligt 4 ...

[K4]2 §  Om inte annat föreskrivs i stiftelseförordnandet, får en stiftelse ha en eller flera revisorssuppleanter. Bestämmelserna i denna lag om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanterna.

[K4]3 §  Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara revisor.

[S2]En revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till stiftelsens ändamål samt arten och värdet av stiftelsens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

[S3]Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses. Bestämmelser om vem som kan vara huvudansvarig för revisionen och om underrättelseskyldighet finns i 17 § revisorslagen (2001:883). Bestämmelserna i 6 § i detta kapitel tillämpas på den huvudansvarige.

[S4]Till revisor i dotterföretag bör minst en av moderstiftelsens revisorer utses, om det kan ske. Lag (2001:887).

[K4]4 §  Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stiftelsen enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning.

[S2]Minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om stiftelsen uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i stiftelsen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 2. stiftelsens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 3. stiftelsens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

[S3]Andra stycket gäller även för en moderstiftelse i en koncern om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor:

 1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
 2. stiftelsen och de övriga koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
 3. stiftelsens och de övriga koncernföretagens redovisade nettoomsättning med tillägg av bidrag, gåvor och andra liknande intäkter som stiftelsen har fått har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

[S4]Vid tillämpningen av tredje stycket 2 och 3 ska fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

[S5]För en stiftelse som omfattas av andra eller tredje stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i ett enskilt fall besluta att det i stället för en auktoriserad revisor får utses en viss godkänd revisor. Ett sådant beslut gäller i högst fem år. Lag (2013:220).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag)

Ändringen i första stycket är föranledd av att bestämmelserna om bokföring flyttas över till den nya bokföringslagen.

Med anledning av Lagrådets synpunkter har andra stycket getts en ny utformning och ett nytt tredje stycke tillkommit. Bestämmelserna behandlar när en stiftelse måste ha en auktoriserad revisor. De ...

Prop. 2005/06:116: (Jfr 4 kap. 4 § i Justitiedepartementets promemoria.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorer i stiftelser. I andra och tredje styckena har det tagits in nya bestämmelser om när en stiftelse är skyldig att ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Regleringen överensstämmer med 8 kap. 5 § första och tredje styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. ...

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om revision av en stiftelse.

I andra stycket har det gränsvärde som avgör om en stiftelse ska ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen ändrats i överensstämmelse med vad som gäller i fråga om

aktiebolag, se <a href="https://lagen.nu/2005:551#K9P13" ...

Prop. 2006/07:27: (Jfr 4 kap. 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorer i stiftelser. I andra stycket anges när en stiftelse är skyldig att ha minst en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Denna skyldighet föreligger när mer än ett av de tre delvärden som anges i

stycket är uppfyllda. ...

[K4]5 §  I fråga om andra stiftelser än som avses i 4 § första stycket får tillsynsmyndigheten besluta att minst en revisor skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.

[K4]6 §  Den får inte vara revisor som

 1. är stiftelsens stiftare eller förvaltare,
 2. ensam eller tillsammans med andra företräder stiftelsen enligt 2 kap.16 eller 23 § eller företräder förvaltaren eller, om stiftelsen förvaltas av ett handelsbolag, är bolagsman i bolaget,
 3. ensam eller tillsammans med andra har rätt att företräda ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller, om dotterföretaget är ett handelsbolag, är bolagsman i företaget,
 4. biträder vid förandet av stiftelsens räkenskaper eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,
 5. är anställd hos eller på annat sätt intar en underordnad eller beroende ställning till stiftelsen eller till förvaltaren eller till någon annan som avses i 1-4,
 6. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid grundbokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver,
 7. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses i 1-4 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller
 8. står i låneskuld till stiftelsen eller förvaltaren eller till ett dotterföretag till stiftelsen eller till förvaltaren eller har förpliktelser för vilka stiftelsen, förvaltaren eller dotterföretag till stiftelsen eller förvaltaren har ställt säkerhet.

[S2]I fråga om stiftelser som avses i 4 § andra eller tredje stycket gäller, i stället för bestämmelsen i första stycket 6, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder stiftelsen vid bokföringen eller förandet av räkenskaper enligt 3 kap. 2 § eller vid stiftelsens förmögenhetsförvaltning eller stiftelsens kontroll däröver.

[S3]I ett dotterföretag får inte den vara revisor som enligt första eller andra stycket inte är behörig att vara revisor i moderstiftelsen.

[S4]En revisor får vid revisionen inte anlita någon som enligt första-tredje styckena inte är behörig att vara revisor. Har stiftelsen, stiftaren, förvaltaren eller ett dotterföretag någon anställd i sin tjänst med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen ha hand om intern revision eller granskning av liknande slag, får revisorn dock anlita en sådan anställd i den utsträckning som det är förenligt med god revisionssed. Lag (2006:401).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket 6 beror på att bestämmelerna om bokföring flyttas över till den nya bokföringslagen.

Prop. 1997/98:98: Paragrafens första och andra stycken har ändrats något i språkligt avseende för att stå i närmare överensstämmelse med motsvarande regel i 10 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) i den lydelse som det kapitlet föreslås få enligt regeringens nyligen lämnade lagrådsremiss med förslag till ändringar i aktiebolagslagen.

Skälen för ändringen i ...

Prop. 2005/06:97: (Jfr 4 kap. 6 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om jäv för revisorn i en stiftelse. Innebörden av det nya andra stycket är att bestämmelserna om s.k. byråjäv för revisorn är strängare i fråga om sådana stiftelser som enligt 4 § skall ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. Se författningskommentaren till 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. ...

[K4]7 §  En revisor utses för bestämd tid eller tills vidare.

[S2]Ett uppdrag som revisor upphör,

 1. om revisorn anmäler det hos den som har utsett honom eller henne,
 2. om revisorn entledigas på saklig grund av någon som enligt 1 § andra eller tredje stycket har rätt att göra det, eller
 3. när en ny revisor har utsetts.

[S3]Om ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid upphör i förtid, ska revisorn genast anmäla detta till tillsynsmyndigheten, om uppdraget har gällt en stiftelse som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning. Detsamma gäller om ett uppdrag att vara revisor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts. Revisorn ska i anmälan lämna en redogörelse för iakttagelserna vid den granskning som han eller hon har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. För anmälan gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 11 § tredje och fjärde styckena om revisionsberättelse. Kopia av anmälan ska överlämnas till stiftelsens styrelse eller förvaltare.

[S4]Bestämmelsen i tredje stycket tillämpas inte om uppdraget har gällt en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

[S5]Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara revisor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts, ska revisorn och den som har utsett revisorn underrätta tillsynsmyndigheten om skälet till detta. Lag (2009:567).

Prop. 2008/09:135: I paragrafen finns bestämmelser som reglerar längden av en revisors uppdrag, upphörandet av ett uppdrag som revisor och anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 14.1.

I andra stycket anges när ett uppdrag som revisor upphör. Förutsättningarna för att ett uppdrag att vara revisor för bestämd tid ska upphöra i förtid överensstämmer med vad som tidigare angavs ...

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i fjärde stycket beror på att bestämmelserna om när en stiftelse är skyldig att upprätta årsredovisning har flyttats till den nya bokföringslagen.

[K4]7 a §  Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller ett uppdrag att vara revisor tills vidare upphör utan att en ny revisor har utsetts eller om bestämmelserna i 6 § hindrar honom eller henne från att vara revisor, ska den som enligt 1 § andra eller tredje stycket har rätt att utse och entlediga revisor vidta åtgärder för att en ny revisor utses. Lag (2009:567).

Prop. 2008/09:135: Av paragrafen, som är ny, framgår att den som enligt 1 § har rätt att utse och entlediga revisor ska vidta åtgärder för att en ny revisor utses om den tidigare revisorns uppdrag har upphört i förtid utan att en ny revisor har utsetts eller om bestämmelserna om jäv hindrar revisorn från att fullgöra sitt uppdrag. Övervägandena finns i avsnitt 14.1. ...

[K4]8 §  Tillsynsmyndigheten kan förordna revisor för en stiftelse, om

 1. någon revisor inte är utsedd,
 2. någon auktoriserad eller godkänd revisor inte är utsedd när det krävs enligt 4 eller 5 §,
 3. en utsedd revisor inte får vara revisor enligt vad som föreskrivs i 3 § första stycket eller 6 §, eller
 4. en föreskrift i stiftelseförordnandet om antalet revisorer eller om revisors behörighet har åsidosatts.

[S2]I fall som avses i första stycket 1--4 är styrelsen eller förvaltaren skyldig att göra anmälan till tillsynsmyndigheten, om inte rättelse utan dröjsmål sker genom den som utser revisor.

[S3]Förordnande enligt första stycket skall meddelas efter det att stiftelsen har hörts och avse tid till dess att en annan revisor har blivit utsedd. Vid förordnande av revisor i fall som avses i första stycket 2--4 skall tillsynsmyndigheten entlediga den tidigare utsedde revisorn.

[K4]9 §  Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska stiftelsens räkenskaper och årsredovisning, årsbokslut eller sammanställning enligt 3 kap. 2 § andra stycket samt styrelsens eller förvaltarens förvaltning.

[S2]Om stiftelsen är en moderstiftelse som skall upprätta koncernredovisning, skall revisorerna även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden i övrigt.

[S3]Innehåller stiftelseförordnandet föreskrifter om revision skall dessa iakttas, om de inte strider mot första eller andra stycket eller mot någon annan bestämmelse i denna lag. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket är föranledd av att bestämmelserna om sammanställning över tillgångar och skulder har flyttats till 3 kap. 2 §.

[K4]10 §  Styrelsen eller förvaltaren skall ge revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorerna begär. Samma skyldighet har företagsledningen och revisorerna i ett dotterföretag gentemot en revisor i moderstiftelsen.

[S2]I 8 kap.2 och 16 §§årsredovisningslagen (1995:1554) finns bestämmelser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen och, i förekommande fall, koncernredovisningen senast skall lämnas till revisorn.

[S3]Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen (1999:1078), skall årsbokslutet eller den sammanställning över räkenskaperna som anges i 3 kap. 2 § andra stycket lämnas till revisorn inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Lag (2001:305).

Prop. 1998/99:130: (Jfr 4 kap. 10 § i kommitténs förslag.)

Andra stycket innehåller en erinran om att det i 8 kap.2 och 16 §§årsredovisningslagen finns bestämmelser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen och koncernredovisningen ...

Prop. 2000/01:67: I sista stycket har ett ”i” lagts till. Ändringen är av korrekturkaraktär (jfr SFS 1999:1106).

[K4]11 §  Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse för varje räkenskapsår.

[S2]I fråga om stiftelser som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att upprätta årsredovisning ska revisionsberättelsen innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen (1995:1554). I uttalandet ska det särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Om årsredovisningen inte innehåller sådana upplysningar som ska lämnas enligt årsredovisningslagen, ska revisorerna ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. I fråga om en sådan hållbarhetsrapport som avses i 6 kap. 10 § årsredovisningslagen ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett uttalande om huruvida en rapport har upprättats eller inte.

[S3]I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna vid sin granskning har funnit att

 1. stiftelsens tillgångar har använts i strid med stiftelsens ändamål eller att dess förmögenhet är placerad i strid med stiftelseförordnandet eller med 2 kap.4 eller 6 §,
 2. någon annan åtgärd eller försummelse innebär att föreskrifterna i stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller årsredovisningslagen inte har följts, eller
 3. vad som enligt 1 eller 2 ligger en styrelseledamot eller förvaltaren till last eller annan åtgärd eller försummelse kan föranleda ersättningsskyldighet enligt 5 kap. 1 § första meningen eller entledigande enligt 9 kap. 6 §.

[S4]Om stiftelsen har utövat näringsverksamhet under räkenskapsåret, ska även 30 § första stycket revisionslagen (1999:1079) beaktas när revisionsberättelsen upprättas.

[S5]I en moderstiftelse ska revisorerna lämna en särskild revisionsberättelse för koncernen. Då ska andra stycket och tredje stycket 2 och 3 tillämpas. Lag (2016:952).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Andra stycket har hittills innehållit hänvisningar till stiftelselagens bestämmelser om årsredovisning. Dessa hänvisningar har nu ändrats, eftersom stiftelser fortsättningsvis skall upprätta årsredovisning enligt bestämmelserna ...

Prop. 2015/16:193: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisionsberättelsen. Övervägandena finns i avsnitt 5.5. I paragrafen genomförs delvis artikel 1.1 i ändringsdirektivet.

Andra stycket kompletteras med en bestämmelse om att revisorerna ska uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens ...

[K4]12 §  Sedan revisorerna i en stiftelse som enligt bokföringslagen (1999:1078) är skyldig att upprätta årsredovisning har slutfört granskningen, skall de skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen och, i en moderstiftelse, på koncernredovisningen. Finner revisorerna att balansräkningen eller resultaträkningen är oriktig, skall de anteckna även detta. I en moderstiftelse gäller detsamma i fråga om koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen. Lag (1999:1106).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen beror på att bestämmelserna om när en stiftelse skall upprätta årsredovisning har flyttats från stiftelselagen till den nya bokföringslagen.

[K4]13 §  Revisorerna skall överlämna revisions- och koncernrevisionsberättelsen samt den av dem påtecknade års- och koncernredovisningen, årsbokslutet eller sammanställningen till styrelsen eller förvaltaren senast fem och en halv månader efter utgången av stiftelsens räkenskapsår.

[K4]14 §  Erinringar som revisorerna framställer till styrelsen eller förvaltaren och som inte har tagits in i revisionsberättelsen skall de anteckna i protokoll eller någon annan handling. Handlingen skall överlämnas till styrelsen eller förvaltaren.

[K4]15 §  Revisorerna får inte obehörigen lämna upplysningar till utomstående om sådana stiftelsens angelägenheter som de har fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till nackdel för stiftelsen.

[S2]Revisorerna är skyldiga att

 1. till en medrevisor, en ny revisor, tillsynsmyndigheten och, om stiftelsen har försatts i konkurs, konkursförvaltaren lämna behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter, samt
 2. på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brottmål.

[S3]Bestämmelsen i andra stycket 1 om upplysningsskyldighet till tillsynsmyndigheten gäller inte när det är fråga om en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket. Detsamma gäller upplysningar i sådana hänseenden där stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt 9 kap. 10 a §.

[S4]Revisorerna i en stiftelse som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, regionen eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen ingår i.

[S5]Revisorerna i en stiftelse som avses i 2 § 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. är skyldiga att på begäran lämna upplysningar om stiftelsens angelägenheter till Riksrevisionen. Lag (2019:889).

Prop. 2003/04:156: Ändringen, som består i att ordet ”obehörigen” har infogats i första stycket, avser att klargöra att revisorn i vissa fall får röja också uppgifter som kan vara företaget till skada. En sådan inskränkning av revisorns tystnadsplikt följer av penningtvättslagen. Jfr även 10 kap. 37 § aktiebolagslagen.

Prop. 2000/01:67: Paragrafen handlar om revisorns upplysningsskyldighet. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2. Enligt andra stycket första punkten är revisorerna skyldiga att lämna behövliga upplysningar om stiftelsens angelägenheter till bl.a. tillsynsmyndigheten. I tredje stycket finns dock ett undantag från denna upplysningsskyldighet. Undantaget gäller stiftelser som omfattas av den särskilda tillsynsordningen. Ett tillägg ...

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.5.

Ett nytt femte stycke har införts. Bestämmelsen reglerar skyldigheten för revisorer i statliga stiftelser att lämna upplysningar till Riksrevisionen och avser endast uppgifter som Riksrevisionen behöver för sin granskning av stiftelsens verksamhet. Se även kommentaren till 10 kap. ...

Prop. 2005/06:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.

Ändringen är en följdändring på grund av att också kommunalförbund skall omfattas av den samordnade revisionen. Se vidare kommentaren till den föreslagna ändringen i 9 kap. 22 § kommunallagen.

[K4]16 §  Revisorerna har rätt att av stiftelsen få skäligt arvode för sitt uppdrag.

[K5]1 §  En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet, denna lag eller årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om styrelseledamöters och förvaltares ersättningsskyldighet om de vid fullgörandet av sitt uppdrag orsakar skada för stiftelsen eller tredje man.

Första meningen har endast omarbetats språkligt.

Enligt andra meningen ska en styrelseledamot eller förvaltare som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för tredje man vid fullgörandet av sitt uppdrag ersätta skadan. Ersättningsskyldigheten har tidigare inträtt ...

[K5]2 §  En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 4 kap. 15 § andra stycket 2 denna lag och 4 kap.3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

[S2]Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga. Lag (2017:635).

Prop. 2003/04:156: Paragrafen innehåller bestämmelser om revisorns skadeståndsskyldighet.

Första styckets tredje mening är ny. Bestämmelsen begränsar revisorns ansvar för skada som kan knytas till hans eller hennes uppgiftsskyldighet enligt penningtvättslagen. Således svarar revisorn i detta fall bara för skada på grund av oriktiga uppgifter som han eller hon har haft skälig anledning att anta var oriktiga.

Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorn. Ändringarna i paragrafen föranleds av att det införs en ny penningtvättslag.

Prop. 2009/10:204: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorn. Ändringen är av samma slag som ändringen i 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551).

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

[K5]3 §  Om någon är ersättningsskyldig enligt 1 eller 2 §, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens beskaffenhet, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

[S2]Skall flera ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Vad någon har utgett i skadestånd får krävas tillbaka från de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

[K5]4 §  Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan väckas, förutom av styrelsen eller förvaltaren, av

 1. stiftaren eller, om stiftaren är avliden, dennes efterlevande make eller sambo, arvinge, arvinges avkomling, universell testamentstagare, boutredningsman eller testamentsexekutor i dödsboet efter stiftaren,
 2. en styrelseledamot,
 3. den som enligt stiftelsens ändamål kan komma att få förmån av stiftelsen,
 4. den som genom stiftelseförordnandet har rätt att föra sådan talan, samt
 5. tillsynsmyndigheten.

[S2]Talan om skadestånd till stiftelsen enligt 1 eller 2 § kan även väckas av stiftelsens konkursbo.

[S3]Den som har väckt talan med stöd av första stycket 1--5 eller andra stycket svarar för rättegångskostnaderna men har rätt till ersättning av stiftelsen för den kostnad som täcks av vad som har kommit stiftelsen till godo genom rättegången.

[S4]Bestämmelsen i första stycket 5 gäller inte i fråga om en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

[K5]5 §  En talan för stiftelsens räkning enligt 1 eller 2 § som inte grundas på brott får inte väckas mot

 1. en styrelseledamot eller förvaltaren sedan tre år har förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan fattades eller vidtogs, eller
 2. en revisor sedan tre år har förflutit från det att revisionsberättelsen kom styrelsen eller förvaltaren till handa.

[S2]Trots första stycket får stiftelsens konkursbo väcka talan, om konkursansökan har gjorts innan den tid som anges i första stycket har gått ut. Efter utgången av nämnda tid får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet. Lag (2021:541).

Prop. 2020/21:148: Paragrafen innehåller bestämmelser om skadeståndstalan i vissa fall. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.3.

Ändring m.m. efter tillstånd av Kammarkollegiet

[K6]1 §  Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseförordnandet som avser

 1. stiftelsens ändamål,
 2. hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad,
 3. huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning,
 4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller hur styrelsen ska vara sammansatt,
 5. styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,
 6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,
 7. räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,
 8. revision, eller
 9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare.

[S2]Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Föreskrifter som avses i första stycket 2–9 får dessutom ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som avses i första stycket 1 får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl.

[S3]Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka förutsättningar som måste föreligga för att föreskrifter i stiftelseförordnanden om stiftelsens ändamål, förmögenhetsplacering och förvaltning m.m. ska få ändras, upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall (när det i fortsättningen talas om ändring av föreskrifter avses även upphävande och åsidosättande av dessa).

Bestämmelserna i första stycket innebär att styrelsen eller förvaltaren inte får tillämpa ett beslut om ändring ...

 • HFD 2021:31:Fråga om synnerliga skäl för ändring av en stiftelses ändamål (I och II).
 • HFD 2014:7:Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.

[K6]2 §  Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas på ansökan av styrelsen eller förvaltaren. Kammarkollegiets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om vem som har rätt att ansöka om ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande och om överklagande av Kammarkollegiets beslut om tillstånd till ändring m.m. av föreskrifter.

Ändringen i andra meningen innebär att överklagande av Kammarkollegiets beslut får ske hos allmän förvaltningsdomstol. Beslutet överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, i det här fallet Länsrätten i Stockholms län (se 14 § andra ...

Ändring m.m. efter tillstånd av tillsynsmyndigheten

[K6]3 §  I andra fall än som avses i 1 § första stycket får styrelsen eller förvaltaren inte utan tillstånd av tillsynsmyndigheten ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i stiftelseförordnandet. Härvid ska 1 § andra stycket första och andra meningarna tilllämpas.

[S2]Tillstånd ska medges om styrelsens eller förvaltarens beslut inte strider mot denna lag.

[S3]Frågor om tillstånd prövas på ansökan av styrelsen eller förvaltaren. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring, upphävande eller åsidosättande i ett särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförordnanden efter tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Det tidigare andra stycket har omarbetats och flyttats till första stycket. Av detta framgår att ändring av detaljföreskrifter, såsom stiftelsens namn, inte får ske utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. Styrelsen eller förvaltaren får alltså inte tillämpa ett beslut om ändring av föreskrifter ...

Ändring m.m. utan tillstånd

[K6]4 §  Om stiftaren i stiftelseförordnandet uttryckligen har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än som anges i 1 § första stycket 1, gäller vad som har föreskrivits i stiftelseförordnandet utan hinder av 1 och 3 §§.

[S2]Styrelsen eller förvaltaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om beslut som avses i första stycket. Beslutet gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen inkom till tillsynsmyndigheten, om inte denna under tremånaderstiden förbjudit styrelsen eller förvaltaren att tilllämpa beslutet. Förbud av tillsynsmyndigheten får grundas endast på att beslutet strider mot denna lag. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om ändring av föreskrifter i stiftelseförordnanden som har gjorts med stöd av s.k. ändringsförbehåll och som inte kräver tillstånd av myndighet.

Första stycket reglerar giltigheten av s.k. ändringsförbehåll. Bestämmelsen motsvarar i allt väsentligt den tidigare regleringen i 3 § första stycket.

I andra stycket har viss språklig justering gjorts. Bestämmelsen motsvarar den som tidigare fanns i första stycket. ...

Ändring m.m. i fråga om statliga stiftelser

[K6]4 a §  Är det fråga om en stiftelse som har bildats av staten, får regeringen beträffande den stiftelsen, även utan styrelsens eller förvaltarens samtycke och trots vad som sägs i 1 §, ändra eller upphäva föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår sådana frågor som anges i 1 § första stycket2-9.

[S2]Regeringen får pröva frågor om ändring eller upphävande enligt första stycket utan ansökan. Lag (1996:1207).

Upphörande av en stiftelse i visst fall

[K6]5 §  Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

 1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
 2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
 3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, samt
 4. stiftelsen saknar skulder.

[S2]Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på beslut enligt första stycket. Lag (2010:1260).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket 3 är föranledd av att den värderingsbestämmelse som tidigare har funnits i 3 kap. 6 § har flyttats till 3 kap. 3 §.

Prop. 2008/09:84: Paragrafen reglerar upphörande av en stiftelse genom att styrelsen eller förvaltaren beslutar om att förbruka stiftelsens tillgångar för ändamålet.

Enligt första stycket får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda om fyra förutsättningar är uppfyllda. Ändringarna i första stycket 1 och 3 innebär att möjligheterna att avveckla en stiftelse som inte kan främja sitt ändamål utökas genom att kraven ...

7 kap. Likvidation och upplösning

Prop. 2008/09:135: I paragrafen regleras vilka bestämmelser i stiftelselagen som gäller för insamlingsstiftelser.

Första stycket har ändrats som en följd av de nya bestämmelserna om upphörande av revisors uppdrag i förtid (se ovan 4 kap. 7 och 7 a §§ och kommentaren till de paragraferna).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

När det gäller bokföringsskyldigheten för insamlingsstiftelse har den frågan hittills reglerats i tredje stycket genom en bestämmelse om generell bokföringsskyldighet. I förevarande förslag regleras i stället insamlingsstiftelsers bokföringsskyldighet och skyldighet att upprätta årsredovisning direkt i den nya bokföringslagen. Bestämmelserna i <a href="https://lagen.nu/1994:1220#K3" ...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 11 kap. 2 § i promemorians förslag.)

I paragrafen anges vilka bestämmelser i stiftelselagen som gäller för insamlingsstiftelser.

I första stycket har angetts att den föreslagna 1 kap. 9 § gäller även för insamlingsstiftelser. Ändringen innebär att de handlingar som enligt stiftelselagen ska upprättas för en insamlingsstiftelse, ...

Förutsättningar för likvidation m.m.

[K7]1 §  Styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse som utövar näringsverksamhet skall ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder. Samma skyldighet inträder om stiftelsen vid verkställighet enligt 4 kap.utsökningsbalken befunnits sakna utmätningsbara tillgångar. Visar balansräkningen att värdet av tillgångarna understiger summan av skulderna, skall styrelsen eller förvaltaren ansöka hos tingsrätt om att stiftelsen försätts i likvidation. Sådan ansökan kan även göras av styrelseledamot eller revisor.

[K7]2 §  Vid beräkningen av värdet av stiftelsens tillgångar ska det i den balansräkning som avses i 1 § lämnas uppgift om den ökning av tillgångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redovisades till försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnaderna. Sådana anläggningstillgångar som undergår fortlöpande värdeminskning ska dock tas upp till anskaffningsvärdet minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar, om man därigenom får ett högre värde.

[S2]Vid beräkningen av summan av stiftelsens skulder ska hänsyn inte tas till skulder på grund av statligt stöd för vilket återbetalningsskyldigheten är beroende av stiftelsens ekonomiska ställning, om stödet, för det fall att stiftelsen försätts i konkurs eller träder i likvidation, ska återbetalas först sedan övriga skulder till fullo har betalats. Lag (2015:816).

[K7]3 §  Underlåter styrelseledamöterna eller förvaltaren att fullgöra vad som åligger dem enligt 1 §, svarar de och andra som med vetskap om denna underlåtenhet handlar på stiftelsens vägnar solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för stiftelsen. En styrelseledamot eller förvaltaren undgår dock ansvar, om han visar att underlåtenheten inte beror på försummelse av honom.

[S2]Ansvarighet enligt första stycket gäller inte för förpliktelser som uppkommer sedan likvidationsfrågan har hänskjutits till domstols prövning eller sådan balansräkning som avses i 4 § har blivit granskad av revisorerna och godkänd av tillsynsmyndigheten.

[K7]4 §  Tingsrätt skall besluta att stiftelsen skall träda i likvidation, om det inte under ärendets handläggning i domstolen styrks att en balansräkning, utvisande att stiftelsen har tillgångar till ett värde som överstiger summan av skulderna, har blivit granskad av revisorerna och godkänd av tillsynsmyndigheten.

Förfarandet hos domstolen

[K7]5 §  Görs en ansökan om likvidation enligt 1 §, ska domstolen genast kalla stiftelsen och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för domstolen på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för stiftelsen att träda i likvidation ska prövas. Kallelsen ska delges stiftelsen, om delgivningen kan ske på annat sätt än enligt 38 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932). Kallelsen ska kungöras genom domstolens försorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen. Lag (2010:1964).

[K7]6 §  Har sökanden haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för expeditioner i ett ärende enligt 1 §, skall kostnaderna betalas av stiftelsens medel, om stiftelsen förpliktas träda i likvidation eller om domstolen i annat fall finner det skäligt.

Genomförande av likvidationen

[K7]7 §  En domstol som fattar beslut att en stiftelse skall träda i likvidation skall samtidigt utse en eller flera likvidatorer. Likvidatorerna träder i styrelsens eller förvaltarens ställe och har till uppgift att genomföra likvidationen.

[S2]Likvidatorerna skall för registrering i stiftelseregistret genast anmäla beslut om likvidation och förordnande av likvidator.

[S3]Bestämmelserna i denna lag om styrelse och styrelseledamöter tillämpas på likvidatorerna, i den mån inte annat följer av detta kapitel. En likvidator har alltid rätt till skäligt arvode.

[S4]En stiftelse är alltid bokföringsskyldig under likvidationen.

[S5]Ett uppdrag att vara revisor upphör inte genom att stiftelsen träder i likvidation. Bestämmelserna i 4 kap. tillämpas under likvidationen. Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida enligt revisorernas mening likvidationen onödigt fördröjs.

[K7]8 §  När stiftelsen har trätt i likvidation, skall styrelsen eller förvaltaren genast avge en redovisning för sin förvaltning av stiftelsens angelägenheter under den tid för vilken redovisningshandlingar inte förut har lämnats till revisorerna. Redovisningen skall lämnas till revisorerna så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning och revisionsberättelse skall tillämpas.

[S2]Om tiden även omfattar det föregående räkenskapsåret, skall en särskild redovisning avges för detta år. I en moderstiftelse skall denna särskilda redovisning även omfatta koncernredovisning.

[K7]9 §  Likvidatorerna skall genast söka kallelse på stiftelsens okända borgenärer.

 • NJA 2008 s. 255:Ideell förening under likvidation har inte medgivits rätt att ansöka om kallelse på okända borgenärer.

[K7]10 §  Likvidatorerna skall så snart det kan ske genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt förvandla stiftelsens tillgångar till pengar, i den mån det behövs för likvidationen, samt betala stiftelsens skulder. Stiftelsens näringsverksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling eller för att de anställda skall få skälig tid på sig att skaffa sig nya anställningar.

[K7]11 §  När den anmälningstid som bestämts i kallelsen på stiftelsens okända borgenärer har gått ut och alla kända skulder blivit betalda, skall likvidatorerna använda återstående tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Om det inte är möjligt att använda tillgångarna på detta sätt, skall de överlämnas till Allmänna arvsfonden. Om något skuldbelopp är tvistigt eller inte förfallet till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, skall dock så mycket av överskottet behållas som kan behövas för denna betalning.

[K7]12 §  När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, skall de så snart det kan ske avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet. Till berättelsen skall de foga redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna skall avlämnas till revisorerna. Dessa skall inom en månad därefter till likvidatorerna avge en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. Likvidatorerna skall därefter genast sända en kopia av revisions- och förvaltningsberättelserna till tillsynsmyndigheten.

[K7]13 §  När likvidatorerna har sänt revisions- och förvaltningsberättelserna till tillsynsmyndigheten, är stiftelsen upplöst. Detta förhållande skall likvidatorerna genast anmäla för registrering i stiftelseregistret.

[S2]Om likvidatorerna finner att stiftelsen är på obestånd och inte kan betala likvidationskostnaderna, skall de ansöka om att stiftelsen försätts i konkurs.

[K7]14 §  Om det efter stiftelsens upplösning enligt 13 § visar sig att stiftelsen har tillgångar eller om talan väcks mot stiftelsen eller det av någon annan orsak uppkommer behov av en likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas. Detta skall genast anmälas av likvidatorerna för registrering i stiftelseregistret.

[K7]15 §  Om ett likvidationsbeslut har blivit upphävt genom ett beslut av domstol som har vunnit laga kraft, träder stiftelsens tidigare styrelse eller förvaltare i likvidatorernas ställe. Likvidatorerna skall genast anmäla beslutet för registrering i stiftelseregistret.

[S2]När likvidation har upphört enligt första stycket, skall 12 § tillämpas.

Likvidation efter konkurs

[K7]16 §  Om en stiftelse som utövar näringsverksamhet är försatt i konkurs och denna avslutas med överskott, skall styrelsen eller förvaltaren inom en månad från det att konkursen avslutades besluta att stiftelsen skall träda i likvidation och genast anmäla detta till tingsrätten. Denna skall därefter utan dröjsmål utse en eller flera likvidatorer.

[S2]Om stiftelsen var i likvidation när den försattes i konkurs, skall likvidationen fortsättas enligt 14 §.

[K7]17 §  Om det inte fattas ett sådant beslut som avses i 16 § första stycket, skall tingsrätten besluta att stiftelsen skall träda i likvidation.

[S2]Frågan om likvidation enligt första stycket prövas på anmälan av tillsynsmyndigheten eller på ansökan av en styrelseledamot eller en borgenär.

[S3]Om tillsynsmyndigheten eller sökanden har haft kostnader för delgivning eller kungörelse samt för expeditioner i ett ärende enligt andra stycket, skall kostnaderna betalas av stiftelsens medel.

Upplösning utan likvidation

[K7]18 §  I fall som avses i 6 kap. 5 § är stiftelsen upplöst när tillgångarna förbrukats.

[S2]När en stiftelses konkurs har avslutats utan överskott är stiftelsen upplöst.

[S3]I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:480).

[K8]1 §  En stiftelses företagsnamn ska tydligt skilja sig från andra företagsnamn som förut är införda i stiftelseregistret. I ett företagsnamn som skiljer sig från stiftelsens namn får inte ordet stiftelse eller en förkortning av detta ord ingå. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen (2018:1653) om företagsnamn. Lag (2018:1668).

[K8]2 §  I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om förbud mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av ett företagsnamn. Lag (2018:1668).

[K8]3 §  Om ett i stiftelseförordnandet angivet företagsnamn inte kan registreras, får styrelsens eller förvaltarens beslut om ett nytt företagsnamn tillämpas utan att bestämmelserna i 6 kap. iakttas. Lag (2018:1668).

[K8]4 §  Skriftliga handlingar som utfärdas för en stiftelse i dess näringsverksamhet bör undertecknas med angivande av stiftelsens företagsnamn. Vid angivande av ett företagsnamn som inte sammanfaller med stiftelsens namn ska det på lämpligt sätt alltid anges att det är en stiftelse som innehar företagsnamnet.

[S2]Har styrelsen eller förvaltaren eller någon annan företrädare för stiftelsen utfärdat en handling utan firmateckning och framgår det inte av handlingens innehåll att den har utfärdats på stiftelsens vägnar, svarar de som har undertecknat handlingen solidariskt för förpliktelsen enligt handlingen. Detta gäller dock inte, om

 1. det framgick av omständigheterna vid handlingens tillkomst att handlingen utfärdades för stiftelsen, samt
 2. medkontrahenten har fått ett av stiftelsen behörigen undertecknat godkännande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att antingen en begäran om sådant godkännande har framställts eller personlig ansvarighet har gjorts gällande mot undertecknarna. Lag (2018:1668).

Inledande bestämmelser

[K9]1 §  En stiftelse med egen förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En stiftelse med anknuten förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om ett handelsbolag är förvaltare, där bolagets huvudkontor är inrättat.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i ett län.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett enskilt fall besluta att en annan myndighet än som följer av första stycket ska vara tillsynsmyndighet för en stiftelse.

[S4]Att det för vissa stiftelser gäller särskilda bestämmelser om tillsynen framgår av 10 och 10 a §§. Lag (2009:244).

Prop. 2000/01:67: Paragrafen innehåller vissa grundläggande bestämmelser om tillsynen över stiftelser. I sista stycket har en hänvisning till den nu föreslagna 10 a § lagts till (se nedan).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilken länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för en stiftelse.

Av första stycket framgår att en stiftelse står under tillsyn av den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet i det län där styrelsen eller förvaltaren har sitt säte eller där förvaltningen huvudsakligen utövas. Ändringen innebär att en stiftelse kan stå under tillsyn av länsstyrelsen i ett annat län än det län där stiftelsen finns.

I andra stycket ...

 • HFD 2020:37:Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

[K9]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndigheternas verksamhet enligt denna lag.

Tillsynens innebörd m.m.

[K9]3 §  Tillsynsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.

[S2]Tillsynsmyndigheten skall ge stiftelserna råd och upplysningar.

 • HFD 2020:37:Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

[K9]4 §  Tillsynsmyndigheten får

 1. begära in handlingar eller upplysningar från stiftelsen,
 2. kalla till och delta vid sammanträde med stiftelsens styrelse eller förvaltare, samt
 3. om särskild anledning föreligger utföra inspektion hos stiftelsen på tid och sätt som myndigheten bestämmer.

[S2]I fall som avses i första stycket 3 är stiftelsens styrelse eller förvaltare skyldig att hålla stiftelsens kassa, värdehandlingar och övriga tillgångar samt räkenskapsmaterial och protokoll tillgängliga för dem som utför inspektionen.

[K9]5 §  Tillsynsmyndigheten kan

 1. skilja en styrelseledamot från hans uppdrag om han är obehörig enligt 2 kap. 10 § eller enligt lagen (2014:836) om näringsförbud samt skilja en förvaltare som är obehörig enligt 2 kap. 19 § andra stycket från uppdraget,
 2. förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att fullgöra sina åligganden,
 3. förbjuda en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att verkställa ett beslut eller, om beslutet har verkställts, förelägga en eller flera styrelseledamöter eller förvaltaren att göra rättelse om det kan ske.

[S2]Att tillsynsmyndigheten har även andra befogenheter framgår av 4 kap.5 och 8 §§ samt 5 kap. 4 §.

[S3]Beslut om föreläggande eller förbud enligt första stycket 2 och 3 får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten ska pröva frågan om att döma ut ett vite som förelagts enligt första stycket 2, om föreläggandet endast avser åliggande att inge en eller flera handlingar till tillsynsmyndigheten. I övriga fall prövas frågan av förvaltningsrätten enligt lagen (1985:206) om viten. Lag (2014:843).

[K9]6 §  Om en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag, kan han eller hon entledigas av allmän domstol. Entledigandet får begränsas till viss tid.

[S2]I fråga om vem som har rätt att ansöka om entledigande gäller 5 kap.4 § första och fjärde styckena.

[S3]Har tillsynsmyndigheten ansökt om entledigande av en styrelseledamot eller förvaltaren, får tillsynsmyndigheten entlediga denne för tiden till dess att domstolen har slutligt prövat saken eller bestämt annorlunda. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om entledigande av en styrelseledamot eller förvaltare som missköter sitt uppdrag och vem som är behörig att påkalla en prövning av frågan om entledigande.

Av första stycket framgår att en styrelseledamot eller förvaltare som missköter sitt uppdrag kan entledigas av allmän domstol. En fråga om entledigande ska handläggas som ett ärende enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden ...

 • NJA 2019 s. 335:Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.

[K9]7 §  I en stiftelse med egen förvaltning skall tillsynsmyndigheten förordna

 1. en ny styrelseledamot, om detta behövs för att styrelsen skall bli beslutför,
 2. ordförande i styrelsen i fall då någon annan än styrelsen skall utse ordförande men inte gör det, samt
 3. en i Sverige bosatt särskild delgivningsmottagare, när en sådan skall finnas enligt 2 kap. 16 a § men inte har utsetts.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket 1 och 2 gäller till dess att en ny ledamot eller ordförande har blivit utsedd i behörig ordning. Har den förre ledamoten entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye ledamoten för den tid entledigandet avser.

[S3]Ett förordnande enligt första stycket 3 gäller till dess att tillsynsmyndigheten har beslutat att förordnandet inte längre skall gälla. Tillsynsmyndigheten skall meddela ett sådant beslut, om det inte längre finns skäl att ha kvar förordnandet. Lag (2005:246).

[K9]8 §  Tillsynsmyndigheten skall förordna

 1. en ny förvaltare för en stiftelse med anknuten förvaltning, om stiftelsen saknar förvaltare, och
 2. en i Sverige bosatt särskild delgivningsmottagare, när en sådan skall finnas enligt 2 kap. 23 a § men inte har utsetts.

[S2]Ett förordnande enligt första stycket 1 gäller tills vidare. Har den förre förvaltaren entledigats för en viss tid, gäller dock förordnandet för den nye förvaltaren för den tid entledigandet avser.

[S3]Ett förordnande enligt första stycket 2 gäller till dess att tillsynsmyndigheten har beslutat att förordnandet inte längre skall gälla. Tillsynsmyndigheten skall meddela ett sådant beslut, om det inte längre finns skäl att ha kvar förordnandet. Lag (2005:246).

[K9]9 §  Om ett testamentariskt stiftelseförordnande inte kan verkställas därför att det saknas ett sådant åtagande som avses i 1 kap. 2 § andra stycket, skall länsstyrelsen på begäran av någon som förvaltar dödsboet verka för att ett sådant åtagande lämnas. Länsstyrelsen får därvid besluta om en annan förvaltningsform än den som har föreskrivits av stiftaren.

[S2]Behörig länsstyrelse är länsstyrelsen i det län där stiftaren hade sitt hemvist.

Tillsynens innebörd i fråga om vissa stiftelser

[K9]10 §  Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § samt 5 § första stycket 2 och 3 gäller inte i fråga om stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt denna lag och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse.

[S2]I fråga om stiftelser som avses i första stycket gäller dock bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § första stycket 1 och 2 samt 5 § första stycket 2 och 3 om det kan antas att

 1. stiftelsen saknar namn,
 2. stiftelsen inte har upprättat års- eller koncernredovisning eller inte har avlämnat års- eller koncernredovisning, årsbokslut eller sammanställning över räkenskaperna till revisorn,
 3. stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller revisions- eller koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en,
 4. stiftelsen saknar behörig revisor, eller om
 5. fråga uppkommer om sådant beslut som avses i 4 kap. 5 §. Lag (2009:244).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I första stycket 1 har hittills nämnts även stiftelser som har bildats av eller tillsammans med en kyrklig kommun. Detta slag av stiftelser har därigenom varit undantagna bl.a. från vissa bestämmelser i 9 kap. stiftelselagen. Med anledning av de ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan har det ansetts naturligt att det bör gälla samma ...

Prop. 2008/09:84: Paragrafen anger vilka stiftelser som är undantagna från de centrala bestämmelserna om tillsyn.

Första stycket har ändrats på så vis att punkterna 1 och 2 har tagits bort och punkten 3 sammanförts med övrig text. Ändringen innebär att stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting och stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet inte är undantagna från fullständig tillsyn. Bestämmelserna i 3–5 §§ om tillsynsmyndighetens rätt ...

[K9]10 a §  Kammarkollegiet får besluta att en stiftelse i visst begränsat hänseende skall vara undantagen från tillsyn, om stiftelseförordnandet ger stöd för ett sådant undantag och det finns särskilda skäl. Kammarkollegiet får återkalla ett beslut om undantag, om det inte längre finns skäl för undantaget.

[S2]Frågor om undantag prövas på ansökan av styrelsen eller förvaltaren. Frågor om återkallelse av undantag prövas på ansökan av tillsynsmyndigheten eller när det annars finns skäl för det.

[S3]Kammarkollegiets beslut får överklagas hos regeringen. Lag (2001:305).

Prop. 2000/01:67: Enligt paragrafen, som är ny, kan Kammarkollegiet besluta att en stiftelse skall vara undantagen från tillsyn i visst begränsat hänseende. Övervägandena finns i avsnitten 5.1 och 5.2.

Undantagsmöjligheten är alltså av mer begränsat slag än den särskilda tillsynsordningen enligt 9 kap. 10 §. När det sägs i första stycket att undantag kan göras ”i visst begränsat hänseende” är avsikten att begränsningen skall kunna avse antingen länsstyrelsens befogenheter eller stiftelsens ...

Överklagande

[K9]11 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut om att väcka talan enligt 5 kap. 4 § första stycket eller att ansöka om entledigande enligt 9 kap. 6 § första stycket eller beslut enligt 9 kap. 6 § tredje stycket.

[S2]Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap.3 eller 4 § eller 5 § andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställighetsförbud, eller 9 kap.7 eller 8 § gäller även om de överklagas.

[S3]Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, ska tillsynsmyndigheten föra talan för det allmänna. Överklagas domstolens beslut av tillsynsmyndigheten, ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

[S4]Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelserna i tredje stycket om tillsynsmyndigheten och dess beslut gäller i sådant fall länsstyrelsen och dess beslut.

[S5]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut.

Första stycket har ändrats till följd av att frågor om entledigande av styrelseledamöter och förvaltare i 6 § handläggs som ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

I andra stycket har 6 kap. 3 § lagts till. Övriga ändringar är språkliga.

12 § Har upphävts genom lag (2013:435).

10 kap. Registrering

Prop. 2008/09:135: I paragrafen regleras vilka bestämmelser i stiftelselagen som gäller för kollektivavtalsstiftelser.

Första stycket har ändrats som en följd av de nya bestämmelserna om upphörande av revisors uppdrag i förtid (se ovan 4 kap. 7 och 7 a §§ och kommentaren till de paragraferna).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

I paragrafens första stycke anges vilka av stiftelselagens bestämmelser som gäller för kollektivavtalsstiftelser. Eftersom stiftelselagens bestämmelser om bokföring och skyldighet att upprätta årsredovisning...

Prop. 2007/08:45: (Jfr 11 kap. 4 § i promemorians förslag.)

I paragrafen regleras vilka bestämmelser i stiftelselagen som gäller för kollektivavtalsstiftelser. Ändringarna i första stycket innebär att också 1 kap. 9 § och 9 kap. 12 § ska gälla för kollektivavtalsstiftelser (jfr 2 §).

Övriga ändringar i paragrafen är av redaktionellt slag.

Allmänna bestämmelser om registrering

[K10]1 §  En stiftelse ska vara registrerad.

[S2]Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som regeringen i enlighet med 9 kap. 1 § andra stycket har bestämt är tillsynsmyndighet i länet.

[S3]Ett stiftelseregister ska föras hos registreringsmyndigheten för registreringar enligt denna lag. Om en länsstyrelse är registreringsmyndighet i flera län, ska den länsstyrelsen föra ett gemensamt register för registreringar i dessa län.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering i stiftelseregistret.

[S5]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden. Lag (2009:244).

Prop. 1998/99:130: (Paragrafen saknar motsvarighet i kommitténs förslag.)

Ändringen i första stycket 1 är föranledd av att bestämmelserna om när en stiftelse skall upprätta årsredovisning har flyttats från stiftelselagen till den nya bokföringslagen.

Prop. 2007/08:45: (Jfr 10 kap. 1 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering av stiftelser. I ett nytt femte stycke har tagits in en informationsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ingivning av registreringsanmälningar. Sådana föreskrifter kommer att tas in i stiftelseförordningen (1995:1280).

Övriga ändringar i ...

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering av stiftelser och vilken myndighet som är registreringsmyndighet.

Första stycket har ändrats till följd av att en allmän registreringsskyldighet har införts för stiftelser.

Det kan inträffa att stiftelseförordnandet beträffande en stiftelse som enligt tidigare bestämmelser inte var registreringsskyldig innehåller en föreskrift om att stiftelsen inte ska vara registrerad i ett stiftelseregister eller ...

 • HFD 2018:52:Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.

[K10]2 §  En stiftelses styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för registrering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftelsen bildades.

[S2]Anmälan ska innehålla uppgifter om

 1. stiftelsens postadress och telefon,
 2. styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon eller förvaltarens namn eller företagsnamn, organisationsnummer, postadress och telefon,
 3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bolagets organisationsnummer.

[S3]Vid egen förvaltning ska anmälan vidare innehålla uppgift om den ort där styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. Vid anknuten förvaltning ska uppgift i stället lämnas om den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

[S4]Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om namn för stiftelsen, ska anmälan innehålla uppgift även om namnet. Lag (2018:1668).

Prop. 1997/98:98: I paragrafen har införts ett krav på att även personnummer för styrelseledamöterna (vid egen förvaltning) respektive organisationsnummer för förvaltaren (vid anknuten förvaltning) skall anmälas för registrering. Skälen för detta har behandlats i avsnitt 5.

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller grundläggande bestämmelser om anmälan för registrering i stiftelseregistret.

Första stycket har ändrats till följd av att det har införts en allmän registreringsskyldighet för stiftelser. Ändringen innebär att en stiftelses styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för registrering senast sex månader efter det att stiftelsen har bildats. Bestämmelser om hur en stiftelse bildas finns i 1 kap. 2 § och 11 kap. 1 och 3 §§.

Övriga ...

 • HFD 2018:52:Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.

[K10]3 §  Anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras

 1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt bestämmelserna i 6 kap. eller med stöd av en sådan bestämmelse som avses i 10 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220),
 2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra och tredje styckena,
 3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket eller att ta emot delgivning enligt 2 kap.16 a eller 23 a §, samt
 4. när stiftelsen är upplöst.

[S2]I fall som avses i första stycket 3 ska uppgift lämnas om företrädarens eller den särskilde delgivningsmottagarens namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon. Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas endast av två eller flera i förening, ska detta också anmälas för registrering i stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen och att teckna dess namn och firma får inte registreras.

[S3]När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare ska anmälan göras av den nye förvaltaren. I fall som avses i första stycket 4 ska anmälan göras av den avträdande styrelsen eller förvaltaren. Om tillsynsmyndigheten har utsett en särskild delgivningsmottagare enligt 9 kap.7 eller 8 §, ska anmälan göras av delgivningsmottagaren. I övriga fall ska anmälan göras av styrelsen eller förvaltaren. Lag (2009:244).

Prop. 1997/98:98: Enligt 2 kap. 16 § andra stycket och 23 § andra stycket stiftelselagen kan styrelsen respektive förvaltaren för en stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess firma. En sådan särskilt bemyndigad företrädare skall anmälas för registrering i stiftelseregistret enligt andra stycket i förevarande paragraf. I paragrafen har införts ett krav på att, förutom övriga uppgifter ...

Prop. 2008/09:84: Paragrafen innehåller bestämmelser om att anmälan för registrering i stiftelseregistret genast ska göras när det har inträtt ändrade förhållanden avseende en stiftelse som redan är registrerad i registret.

Enligt ett tillägg till första stycket 1 ska en anmälan för registrering göras även när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts med stöd av ett s.k. äldre ändringsförbehåll.

Första stycket 4 motsvarar i sak tidigare ...

[K10]4 §  Om en stiftelse försätts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruktion meddelas för stiftelsen, ska tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om beslutet och vem som har utsetts till konkursförvaltare eller rekonstruktör.

[S2]När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion har upphört, ska tingsrätten genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten ska även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när en högre rätt har upphävt ett beslut att försätta stiftelsen i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion. Lag (2022:985).

Prop. 2008/09:84: När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion har upphört, ska tingsrätten genast för registrering underrätta registreringsmyndigheten och i det förra fallet ange om något överskott finns eller inte. Tingsrätten ska även för registrering underrätta registreringsmyndigheten när en högre rätt har upphävt ett beslut att försätta stiftelsen i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion. Paragrafen ...

Prop. 2021/22:215: Paragrafen innehåller bestämmelser om tingsrättens underrättelseskyldighet för det fall en stiftelse har försatts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruktion har meddelats för stiftelsen. Övervägandena finns i avsnitt 15.

[K10]5 §  En registrering skall avföras om det genom dom som har vunnit laga kraft har förklarats att en registrering inte borde ha skett, att ett beslut som registrerats är ogiltigt eller att något visst förhållande som registrerats inte föreligger.

[S2]Domstolen skall sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser för stiftelser som avser att utöva eller som utövar näringsverksamhet

[K10]6 §  Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller förvaltaren lämna uppgifter för registrering i stiftelseregistret om

 1. det företagsnamn under vilket näringsverksamheten ska bedrivas, och
 2. näringsverksamhetens art.

[S2]Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister hos registreringsmyndighet för annat eller andra län, om verksamheten är avsedd att utövas där. Lag (2018:1668).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen, som innehåller bestämmelser om skyldighet för stiftelser att lämna vissa uppgifter för registrering innan de börjar utöva näringsverksamhet, har ändrats på så vis att andra stycket har tagits bort. Av tydlighetsskäl har tillagts att en stiftelse får registreras även i stiftelseregister som förs för ett eller flera andra län, om näringsverksamheten är avsedd att utövas där.

I övrigt har en mindre språklig justering gjorts.

[K10]7 §  Upphör en stiftelse att utöva näringsverksamhet eller ändras någon annan uppgift som har registrerats om en stiftelse som utövar näringsverksamhet, skall stiftelsens styrelse eller förvaltare genast anmäla detta för registrering i stiftelseregistret.

[K10]8 §  Registreringsmyndigheten skall utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har införts i stiftelseregistret i fråga om en stiftelse som utövar näringsverksamhet. Detta gäller dock inte registrering av underrättelser enligt 4 §.

[S2]En kungörelse som avser ändring i ett förhållande som tidigare har införts i registret skall endast ange ändringens art.

[K10]9 §  Det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 8 § skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om det inte framgår av omständigheterna att han varken kände till eller borde ha känt till det som har kungjorts.

[K10]10 §  I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om avregistrering av ett företagsnamn sedan en dom om att häva registreringen av företagsnamnet har fått laga kraft. Lag (2018:1668).

Om ingripande av registreringsmyndigheten m.m.

[K10]11 §  Registreringsmyndigheten skall ingripa, om det kan antas att en stiftelse inte följer bestämmelserna i denna lag eller annan författning i fråga om anmälan för registrering i stiftelseregistret.

[S2]Registreringsmyndigheten får därvid begära in handlingar eller upplysningar från stiftelsen och kan förelägga en eller flera ledamöter i stiftelsens styrelse eller förvaltaren att lämna begärda handlingar eller upplysningar till registreringsmyndigheten eller att göra anmälan för registrering i stiftelseregistret.

[S3]Beslut om föreläggande får förenas med vite. Registreringsmyndigheten skall pröva frågan om utdömande av vitet.

[K10]12 §  Länsstyrelsen i Stockholms län får förbjuda den som använder ordet stiftelse i strid med 1 kap. 6 § andra stycket att fortsätta med det. Förbudet får förenas med vite.

[K10]13 §  Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 12 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1668).

Prop. 2015/16:57: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av registreringsmyndighetens beslut och av Länsstyrelsen i Stockholms beslut om förbud för annan än en stiftelse att använda ordet stiftelse i sitt namn. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.2 och 6.

[K11]1 §  En insamlingsstiftelse bildas genom att

 1. en eller flera stiftare förordnar att pengar, som inflyter efter ett upprop av dem, ska som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och
 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

[S2]Stiftelseförordnandet ska vara skriftligt och undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Bestämmelsen i 1 kap. 9 § ska inte tillämpas Lag (2008:86).

Prop. 2007/08:45: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafens andra stycke regleras formkraven för ett stiftelseförordnande för en insamlingsstiftelse. Det har ansetts att ett stiftelseförordnande även fortsättningsvis bör upprättas i pappersform (se avsnitt 5.4.1 och kommentaren till 1 kap. 3 §). Det har därför införts en ny andra mening som innebär att möjligheten enligt 1 kap. 9 § att underteckna ...

[K11]2 §  För en insamlingsstiftelse gäller följande bestämmelser i

[S2]1 kap. (inledande bestämmelser): 45 b §§, 6 § första stycket första meningen och 9 §,

[S3]2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

[S4]3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

[S5]4 kap. (revision): 14 §§, 6 §, 7 § första–tredje och femte styckena, 7 a14 §§, 15 § första och andra styckena samt 16 §,

[S6]5 kap. (skadestånd): 13 §§, 4 § första–tredje styckena samt 5 §,

[S7]6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser,

[S8]7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

[S9]8 kap. (stiftelsens företagsnamn): samtliga bestämmelser,

[S10]9 kap. (tillsyn m.m.): 19, 11 och 12 §§, samt

[S11]10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

[S12]En insamlingsstiftelses namn ska innehålla ordet insamlingsstiftelse.

[S13]En insamlingsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år.

[S14]Bestämmelserna i 1 kap.55 b §§, 6 § första stycket, 2–10 kap. samt andra stycket i denna paragraf gäller inte i fråga om insamlingsstiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer. Lag (2018:1668).

[K11]2 a §  En insamlingsstiftelse ska under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål, om det inte finns synnerliga skäl. Lag (2009:244).

Prop. 2008/09:84: Paragrafen är ny. Den innehåller ett krav på viss användning av intäkter för ändamålet i en insamlingsstiftelse. Regleringen innebär att insamlingsstiftelser, sett över en period om tre år, ska använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål. Bestämmelserna ger tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa i de fall en insamlingsstiftelses medel i alltför stor utsträckning används för annat än stiftelsens ändamål, t.ex. genom att förelägga stiftelsens styrelse eller förvaltare ...

[K11]3 §  En kollektivavtalsstiftelse bildas genom att

 1. en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter, skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och
 2. någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet.

[K11]4 §  För en kollektivavtalsstiftelse gäller följande bestämmelser i

[S2]1 kap. (inledande bestämmelser): 45 b §§, 6 § första stycket första meningen och 9 §,

[S3]2 kap. (förvaltning): samtliga bestämmelser,

[S4]3 kap. (bokföring och årsredovisning m.m.): 1 §,

[S5]4 kap. (revision): 14 §§, 6 §, 7 § första, andra och femte styckena samt 7 a16 §§,

[S6]5 kap. (skadestånd): 13 §§, 4 § första stycket14, andra och tredje styckena och 5 §,

[S7]6 kap. (ändring m.m. av föreskrifter i ett stiftelseförordnande): samtliga bestämmelser,

[S8]7 kap. (likvidation och upplösning): samtliga bestämmelser,

[S9]8 kap. (stiftelsens företagsnamn): samtliga bestämmelser,

[S10]9 kap. (tillsyn m.m.): 1 och 2 §§, 3 § andra stycket, 5 § första stycket 1, 6 § första och andra styckena, 7 och 8 §§, 10 § andra stycket och 11 och 12 §§, samt

[S11]10 kap. (registrering): samtliga bestämmelser.

[S12]Trots bestämmelserna i 6 kap. får stiftarna och stiftelsen genom skriftlig överenskommelse ändra eller upphäva stiftelseförordnandet. Vad som anges i 2–10 kap. om föreskrifter i ett stiftelseförordnande ska i fråga om en kollektivavtalsstiftelse gälla även föreskrifter för stiftelsen som har meddelats genom en sådan överenskommelse. En kollektivavtalsstiftelses namn ska innehålla ordet kollektivavtalsstiftelse.

[S13]Vid tillämpning av 4 kap. 15 § ska en kollektivavtalsstiftelse behandlas som en sådan stiftelse som avses i 9 kap. 10 § första stycket.

[S14]En kollektivavtalsstiftelse är upplöst om den har saknat tillgångar under en sammanhängande tid av två år. Lag (2018:1668).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Stiftelselag (1994:1220)

Ändring, SFS 1994:1221

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1995:540) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §

Lag (1995:1360) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 9 kap 11 §, 10 kap 13 §

Lag (1996:1147) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:57, Prop. 1996/97:31, Bet. 1996/97:LU4
  Omfattning
  ändr. 4 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1207) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:62, Prop. 1996/97:22, Bet. 1996/97:LU2
  Omfattning
  ny 6 kap 4 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:306) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
 2. En stiftelse som vid lagens ikraftträdande redan är registrerad skall senast den 31 december 1998 anmäla sådana uppgifter om person- och organisationsnummer som anges i 10 kap. 2 § andra stycket och 3 § andra stycket i paragrafernas nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:221, Prop. 1997/98:98, Bet. 1997/98:LU22
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 10 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:625) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:210, Prop. 1998/99:66, Bet. 1998/99:KU30
Omfattning
ändr. 4 kap 15 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1106) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
upph. 3 kap 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§; 3 kap 5, 6 §§ betecknas 3 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 5, 6 §§ sätts närmast före 3 kap 2, 3 §§; ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 8 §, 3 kap 1, de nya 2, 3 §§, 4 kap 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§, 6 kap 5 §, 9 kap 10 §, 10 kap 1, 2 §§, 11 kap 2, 4 §§; nya 1 kap 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:305) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:245, Prop. 2000/01:67, Bet. 2000/01:LU20
Omfattning
ändr. 4 kap 10, 15 §§, 9 kap 1 §; ny 10 a §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2001:887) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:47, Prop. 2000/01:146, Bet. 2001/02:LU3
Omfattning
ändr. 4 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1033) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Omfattning
ändr. 4 kap 1, 15 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:1185) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 4 kap 15 §, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:246) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
 2. En stiftelse som är registrerad när lagen träder i kraft skall anmäla revisor som har utsetts före ikraftträdandet för registrering. En sådan anmälan skall göras före utgången av december 2005 om stiftelsen har anknuten förvaltning och före utgången av juni 2006 om stiftelsen har egen förvaltning.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:209, Prop. 2004/05:50, Bet. 2004/05:LU18
Omfattning
ändr. 9 kap 7, 8 §§, 10 kap 2, 3 §§; nya 2 kap 16 a, 23 a §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:372) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:227, Prop. 2005/06:55, Bet. 2005/06:KU27
Omfattning
ändr. 4 kap 15 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:401) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Äldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars skulle föranleda jäv för en revisor avser ett räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2007.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:230, Prop. 2005/06:97, Bet. 2005/06:LU25
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:870) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. Den som har utsetts till revisor i en stiftelse före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 4 kap. 4 § inte längre ensam kan vara revisor i stiftelsen får ändå kvarstå som revisor till utgången av år 2008.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:330, Prop. 2005/06:116, Bet. 2005/06:LU28
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:133) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.
 2. Den som har utsetts till revisor i en stiftelse före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 4 kap. 4 § inte längre ensam kan vara revisor i stiftelsen får ändå kvarstå som revisor till utgången av april år 2009.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:126, Prop. 2006/07:27, Bet. 2006/07:CU13
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
2007-05-01

Lag (2008:86) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:138, Prop. 2007/08:45
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1, 2, 4 §§; nya 1 kap 9 §, 9 kap 12 §, rubr. närmast före 9 kap 12 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:65) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:163, Prop. 2008/09:70
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-03-15

Lag (2009:244) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
 2. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § tredje stycket tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.
 3. Om en stiftelses styrelse eller förvaltare före ikraftträdandet har beslutat att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i stiftelseförordnandet, gäller vid Kammarkollegiets prövning 6 kap. 1 § andra stycket i dess äldre lydelse.
 4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av Kammarkollegiets beslut enligt 6 kap. 1 §, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.
 5. En underrättelse enligt 6 kap. 4 § som har inkommit till tillsynsmyndigheten före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.
 6. Om en stiftelses styrelse eller förvaltare före ikraftträdandet har beslutat att förbruka stiftelsens tillgångar, gäller vid tillsynsmyndighetens prövning 6 kap. 5 § första stycket i dess äldre lydelse.
 7. En firma som har registrerats före ikraftträdandet får behållas oförändrad. Om stiftelser därigenom kan blandas samman vid förandet av registret, kan registreringsmyndigheten i registret föra in en särskiljande ortsangivelse eller annat förtydligande.
 8. För en stiftelse som inte är registrerad vid ikraftträdandet gäller i fråga om registrering enligt 10 kap. äldre bestämmelser i det kapitlet fram till utgången av år 2015, om inte stiftelsen väljer att ansöka om registrering.
 9. För en insamlingsstiftelse som har bildats före ikraftträdandet gäller 11 kap. 2 a § endast om detta är förenligt med stiftelseförordnandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:185, Prop. 2008/09:84, Bet. 2008/09:CU17
Omfattning
ändr. 1 kap. 8 §, 2 kap. 13, 16, 20, 23 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 1, 6, 10, 11 §§, 10 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §; rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:461) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 4 kap. 15 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:567 ) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:265, Prop. 2008/09:135, Bet. 2008/09:CU28
Omfattning
ändr. 4 kap. 7 §, 11 kap. 2, 4 §§; ny 4 kap. 7 a §
CELEX-nr
32006L0043
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:821) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 9 kap. 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:836) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2010.
 2. Bestämmelserna i 4 kap. 4 § tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 oktober 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:368, Prop. 2009/10:204, Bet. 2009/10:CU28
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §, 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-11-01

Lag (2010:1260) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1511) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:39, Prop. 2009/10:235, Bet. 2010/11:CU3
Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1964) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 5 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2013:220) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:190, Prop. 2012/13:61, Bet. 2012/13:CU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2013:435) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:235, Prop. 2012/13:74, Bet. 2012/13:JuU24
Omfattning
upph. 9 kap. 12 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:843) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:341, Prop. 2013/14:215, Bet. 2013/14:CU35
Omfattning
ändr. 9 kap. 5 §
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:816) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:36, Prop. 2015/16:3, Bet. 2015/16:CU6
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:210) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:159, Prop. 2015/16:57, Bet. 2015/16:JuU10
Omfattning
ändr. 10 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-09-01

Lag (2016:645) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 1 kap. 9 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:952) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
 2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:25, Prop. 2015/16:193, Bet. 2016/17:CU2
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §
Ikraftträder
2016-12-01

Lag (2017:480) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:260, Prop. 2016/17:125, Bet. 2016/17:CU16
Omfattning
ändr. 7 kap. 18 §
Ikraftträder
2017-06-26

Lag (2017:635) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:341, Prop. 2016/17:173, Bet. 2016/17:FiU32
Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2018:1668) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§, 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 2, 6, 10, 13 §§, 11 kap. 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:889) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 15 §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:541) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
 2. Den äldre lydelsen av 5 kap. 5 § gäller fortfarande när en stiftelse har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:318, Prop. 2020/21:148, Bet. 2020/21:CU19
Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2022:985) om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:375, Prop. 2021/22:215, Bet. 2021/22:CU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträder
2022-08-01