Lag (1995:1285) om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1285
Ikraft
1996-01-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Grunder för försöksverksamheten

1 §  Två eller flera landsting får tillsätta en gemensam nämnd för att fullgöra den ledning av hälso- och sjukvården som anges i 10 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

[S2]Respektive landstingsstyrelse ansvarar dock för att beredskapsförberedelserna får en enhetlig inriktning och genomförs på ett ändamålsenligt sätt enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1720) om civilt försvar. Under höjd beredskap ansvarar respektive landstingsstyrelse för ledningen av hälso- och sjukvården enligt 3 kap. 2 § samma lag.

[S3]Med landsting avses även de kommuner som inte tillhör något landsting.

2 §  Det ankommer på fullmäktige i vart och ett av de samverkande landstingen att utfärda reglemente för den gemensamma nämnden samt i övrigt besluta om nämndens uppgifter. Av reglementet skall det framgå var nämnden har sitt säte.

[S2]Nämnden får besluta i frågor som

  • rör förvaltningen
  • den enligt lag eller annan författning skall ha hand om samt
  • delegerats till den av respektive landstingsfullmäktige.

[S3]Vad som anges i 3 kap.10, 14 och 15 §§ samt 6 kap.7 och 8 §§kommunallagen (1991:900) om fullmäktiges möjligheter till delegering samt om nämndernas uppgifter och nämndernas ansvar för verksamheten skall gälla för den gemensamma nämnden.

3 §  Vad som anges i 2 kap.1-3, 7 och 8 §§kommunallagen (1991:900) om landstingens befogenheter och om näringsverksamhet skall gälla för den gemensamma nämnden.

4 §  Regeringen beslutar på de samverkande landstingens gemensamma ansökan om deltagande i försöksverksamheten.

Mandattid

5 §  Fullmäktige i de samverkande landstingen bestämmer mandattiden för den gemensamma nämnden.

De förtroendevalda och nämndens arbetsformer

6 §  Valbara till den gemensamma nämnden är de som enligt 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) är valbara i något av de samverkande landstingen.

[S2]I övrigt skall bestämmelsen i 4 kap. 6 § kommunallagen om valbarhet tillämpas.

7 §  Ledamöter, ersättare, ordförande och en eller två vice ordförande i den gemensamma nämnden väljs av fullmäktige i de samverkande landstingen till det antal och på det sätt som fullmäktige bestämmer.

[S2]Fullmäktige i de samverkande landstingen skall meddela föreskrifter om vem som skall fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra. Fullmäktige skall besluta om ersättarnas tjänstgöring i den gemensamma nämnden.

8 §  Återkallande av uppdrag för förtroendevald enligt 4 kap. 10 § kommunallagen (1991:900) skall göras av fullmäktige i det landsting som förrättat valet av den förtroendevalde.

[S2]Fullmäktige i det landsting som förrättat valet av förtroendevalda kan enligt 4 kap. 10 a § kommunallagen besluta om återkallelse av uppdrag för förtroendevalda i den gemensamma nämnden.

9 §  Bestämmelserna i 4 kap.7-9 och 11-15 §§kommunallagen (1991:900) om uppdragets upphörande, ledighet och ekonomiska förmåner skall gälla för den gemensamma nämnden.

[S2]Vad som anges i 4 kap. 17 §, 18 § första stycket och 19-22 §§kommunallagen om initiativrätt, omröstning och beslut samt reservation skall gälla för den gemensamma nämnden.

[S3]Fullmäktige i vart och ett av de samverkande landstingen får enligt 4 kap. 23 § kommunallagen besluta om närvarorätt.

10 §  Vad som anges i 6 kap.11, 14 och 18-27 §§kommunallagen (1991:900) om ledamöter och ersättare, närvarorätt för utomstående, jäv m.m. skall gälla för den gemensamma nämnden.

[S2]I fråga om förfarandet när den gemensamma nämnden fattar beslut skall 5 kap.41-44 §§ samt 6 kap. 29 §kommunallagen tillämpas.

Protokoll

11 §  Vid sammanträde med den gemensamma nämnden skall protokoll föras på ordförandens ansvar.

[S2]I fråga om protokollens förande, innehåll och justering skall 5 kap.58-62 §§kommunallagen (1991:900) tillämpas. Tillkännagivandet att den gemensamma nämndens, fullmäktiges och andra nämnders protokoll inom vart och ett av de samverkande landstingen justerats skall samma dag hos vart och ett av landstingen anslås på anslagstavlan. Tillkännagivandet av att den gemensamma nämndens protokoll justerats behöver inte införas i någon tidning.

Delgivning

12 §  För delgivning med den gemensamma nämnden skall 6 kap. 31 § kommunallagen (1991:900) gälla.

Delegering

13 §  Den gemensamma nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i något av de samverkande landstingen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap. 34 § kommunallagen (1991:900). I övrigt gäller 6 kap.35-38 §§kommunallagen för delegering av ärenden inom den gemensamma nämnden.

Personalföreträdare

14 §  Företrädare för anställda i de samverkande landstingen får i den omfattning som anges i 7 kap.9-13 §§kommunallagen (1991:900) närvara vid sammanträden med den gemensamma nämnden.

[S2]Vad som anges i 7 kap.14-17 §§kommunallagen om personalföreträdare skall gälla för den gemensamma nämnden.

Ekonomisk förvaltning

15 §  Samverkande landsting skall gemensamt upprätta en budget för den gemensamma nämnden.

[S2]Styrelsen i de samverkande landstingen bestämmer när den gemensamma nämnden senast skall redovisa sin medelsförvaltning avseende föregående budgetår.

[S3]Vad som anges i 8 kap.1, 2, 3 a, 3 b och 14 §§kommunallagen (1991:900) om medelsförvaltning, självkostnaden och om räkenskaper m.m. skall gälla för den gemensamma nämnden.

Revisorer

16 §  Fullmäktige i de samverkande landstingen skall för revision av den gemensamma nämnden utse revisorer och ersättare på sätt som anges i reglementet.

[S2]Bestämmelserna i 9 kap.4-8, 10 och 14-18 §§kommunallagen (1991:900) skall gälla i fråga om revisionen.

[S3]Frågan om ansvarsfrihet och om skadestånd enligt 9 kap.16 och 17 §§kommunallagen skall prövas av fullmäktige i respektive landsting.

Förtroendenämnd

17 §  Fullmäktige får ge en förtroendenämnd i ett av de samverkande landstingen i uppdrag att vara förtroendenämnd för den hälso- och sjukvård som omfattas av försöksverksamheten. Det skall framgå av reglementet hur frågan reglerats.

Kungörelse av fullmäktiges sammanträden

18 §  Kungörelse om fullmäktiges sammanträden i de samverkande landstingen skall anslås på anslagstavlan hos dessa minst en vecka före sammanträdesdagen.

[S2]Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden i de samverkande landstingen skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige i vart och ett av de samverkande landstingen bestämmer.

Laglighetsprövning

19 §  Den som är medlem i något av de samverkande landstingen har rätt att få lagligheten prövad även av beslut fattade av de övriga i försöket ingående landsting.

[S2]Bestämmelserna i 10 kap.kommunallagen (1991:900) skall gälla vid laglighetsprövning enligt denna lag.

Återkallelse och upphörande

20 §  Regeringen får återkalla ett beslut om deltagande i försöksverksamheten om ändrade förhållanden kräver det eller om det finns andra särskilda skäl för det. Försöksverksamheten skall därvid upphöra att gälla den dag som regeringen bestämmer.

21 §  Om de samverkande landstingen har kommit överens om att samverkan skall upphöra, skall de genast underrätta regeringen om det.

Ändringar

Lag (1995:1285) om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting

Förarbeten
Rskr. 1995/96:49, Prop. 1995/96:59, Bet. 1995/96:KU10
Ikraftträder
1996-01-01