Upphävd författning

Förordning (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1995-12-07
Ändring införd
SFS 1995:1352 i lydelse enligt SFS 1998:1047
Ikraft
1996-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1124) med instruktion för Nordiska afrikainstitutet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har till uppgift att inom Norden

 1. främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika,
 2. främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare,
 3. utgöra ett dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika,
 4. informera om Afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 4 §, 5 § andra stycket, 11-14, 19-20, 22, 30, 33 §§, 34 § andra stycket och 35 §.

Myndighetens ledning

3 §  Institutets direktör är chef för myndigheten.

Program- och forskningråd

4 §  Inom institutet finns ett program- och forskningsråd med två ledamöter och en suppleant från vardera av de fem nordiska länderna. Ytterligare en ledamot skall representera Uppsala universitetsbibliotek.

[S2]Program- och forskningsrådet utser inom sig ordförande.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på institutet.

Program- och forskningsrådets uppgifter

6 §  Program- och forskningsrådet skall

 1. verka som insynsråd och utöva insyn i och fungera som rådgivande organ för institutets verksamhet,
 2. ange inriktningen av institutets forskning, särskilt forskningsprogrammen,
 3. lämna förord vid anställning av forskare vid institutet varvid forskningsledaren, om möjligt, skall representera ett annat nordiskt land än direktören, och
 4. bereda andra viktiga frågor som hänskjuts till rådet av direktören.

Anställningar, m.m.

7 §  Ledamöterna och suppleanterna i program- och forskningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan från respektive nordiskt land. Minst en av ledamöterna skall representera sitt lands forskningsmiljö.

8 §  När institutet informerar om lediga anställningar skall institutet göra detta även i Danmark, Finland, Island och Norge.

Överklagande

9 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:1047).

Ändringar

Förordning (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1998:1047) om ändring i förordningen (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 2007:1222

Omfattning
upph.