Upphävd författning

Lag (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1592
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Ersättning som betalas ut av Insättningsgarantinämnden enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti skall vid inkomstbeskattningen behandlas som om ersättningen betalats av det institut hos vilket insättningen finns. Ersättningen skall i första hand anses utgöra ersättning för insatt kapitalbelopp. Till den del ersättningen avser upplupen ränta, skall den vid inkomstbeskattningen behandlas som inkomstränta.
Vid återbetalning av ersättning enligt 18 § lagen om insättningsgaranti skall den del av ett återbetalat belopp som inte avser ersättning för det insatta kapitalbeloppet jämställas med ränteutgift. Lag (1996:594).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:83, Prop. 1995/96:60, Bet. 1995/96:NU7
Ikraftträder
1996-01-01

Lag (1996:594) om ändring i lagen (1995:1592) om skatteregler för ersättning från insättningsgaranti

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1999:199

Omfattning
upph.