Upphävd författning

Förordning (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Ändring införd
SFS 1995:183 i lydelse enligt SFS 2008:559
Ikraft
1995-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv.

2 §  Värmlandsarkiv är under Riksarkivet arkivmyndighet för

[S2]statliga myndigheter utom för myndigheter som lyder under Försvarsdepartementet, och

[S3]myndigheter och organ som avses i 2 § arkivlagen (1990:782) och vilkas verksamhetsområde utgörs av Värmlands län.

3 §  När Värmlandsarkiv fullgör uppgifter som landsarkiv skall det, vid tillämpning av arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) anses som statlig arkivmyndighet.

4 §  Bestämmelserna i 11-15, 37-39 och 41 §§ förordningen (2007:1179) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven ska tillämpas på Värmlandsarkiv. Förordning (2008:559).

5 §  Personal som handhar landsarkivsuppgifter vid Värmlandsarkiv skall ha den behörighet och kompetens som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Ändringar

Förordning (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv

    Ikraftträder
    1995-03-01

Förordning (2000:732) om ändring i förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2008:559) om ändring i förordningen (1995:183) om Värmlandsarkivs uppgifter som landsarkiv

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-08-15

Ändring, SFS 2013:791

Omfattning
upph.