Lag (1995:287) om anställningsstöd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-03-09
Ändring införd
SFS 1995:287 i lydelse enligt SFS 1995:320
Ikraft
1995-04-01
Tidsbegränsad
1996-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsgivare har enligt bestämmelserna i denna lag rätt till ett anställningsstöd.

[S2]Lagen gäller inte följande arbetsgivare:

 1. riksdagen och dess myndigheter,
 2. myndigheterna under regeringen, förutom affärsverken,
 3. kyrkomötet och dess myndigheter,
 4. de allmänna försäkringskassorna,
 5. kommuner, landsting, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga samfälligheter,
 6. arbetsgivare som den 31 december 1994 hade 500 eller fler anställda.

2 §  En arbetsgivare får för en nyanställd person, om nedanstående kriterier är uppfyllda, göra ett avdrag enligt 4 § från de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren skall betala enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter. Avdraget får göras om personen enligt intyg från länsarbetsnämnden under minst fyra veckor under perioden november -- december 1994 samt omedelbart före anställningen antingen har varit registrerad som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen eller har deltagit i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som beslutats av länsarbetsnämnden.

3 §  Med nyanställd person avses en arbetstagare som under perioden den 1 januari -- den 31 maj 1995 påbörjat en tillsvidareanställning som omfattar minst 17 timmar per vecka.

4 §  Avdrag får för varje månad göras med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § lagen (1981: 691) om socialavgifter som hänför sig till den nyanställda personen, dock högst 6 000 kr. Avdrag för arbetsgivaravgifter får tidigast göras för lönekostnader som avser mars månad 1995.

[S2]Avdrag får göras under högst tolv månader för varje nyanställd person och endast så länge denna anställning varar.

5 §  Denna lag tillämpas inom ramen för förfarandet enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

[S2]I fråga om affärsverken gäller dock föreskrifter som meddelas av regeringen.

6 §  Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § lagen (1981: 691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt denna lag minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 § lagen om socialavgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:287) om anställningsstöd

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller till utgången av juni 1996. Lagen gäller dock även därefter i fråga om avdrag från arbetsgivaravgifter som avser tid före den 1 juli 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:180, Prop. 1994/95:137, Bet. 1994/95:AU20
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:320) om ikraftträdande av lagen (1995:287) om anställningsstöd och lagen (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Omfattning
ikrafttr.