Förordning (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-03-30
Ändring införd
SFS 1995:336 i lydelse enligt SFS 2013:942
Ikraft
1995-05-15
Upphäver
Förordning (1991:1256) om utbyte av militär information mellan stater m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns föreskrifter med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Föreskrifterna avser åtaganden enligt

  1. Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder den 30 november 2011,
  2. dokumentet om global informationslämning den 28 november 1994,
  3. dokumentet om uppförandekoden den 3 december 1994, och
  4. fördraget om observationsflygningar den 24 mars 1992. Förordning (2013:942).

Utbildning

2 §  Försvarsmakten skall inom myndigheten sprida kunskap om de i 1 § angivna dokumenten.

[S2]Försvarsmakten skall se till att dess personal får utbildning om svenska åtaganden och deras innebörd.

Kommunikation

3 §  Försvarsmakten skall hela dygnet från Utrikesdepartementet kunna ta emot meddelanden som berör de i 1 § angivna dokumenten.

Granskning

4 §  Försvarsmakten skall svara för uppföljning och analys av hur de i 1 § angivna dokumenten tillämpas i medlemsstaterna. Om det finns anledning att anta att någon stat inte följer vad som överenskommits i dokumentet, skall Försvarsmakten snarast rapportera detta till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet.

[S2]Försvarsmakten skall årligen till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet redovisa slutsatserna av sin analys

[S3]-– senast den 15 februari såvitt avser Wiendokumentet utom kapitlet om försvarsplanering,

[S4]-– senast en månad efter det att slutlig information mottagits såvitt avser kapitlet om försvarsplanering i Wiendokumentet,

[S5]-– senast den 15 maj såvitt avser dokumentet om Global informationslämning, och

[S6]-– senast den 15 februari såvitt avser fördraget om observationsflygningar. Förordning (2005:53).

5 §  Senast den 15 februari varje år skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att vid staternas årliga granskningsmöte kunna ta ställning till hur de i 1 § angivna dokumenten tillämpas av medlemsstaterna.

Utbyte av militär information m. m.

Wiendokumentet

6 §  Senast den 15 november varje år skall Försvarsmakten till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att Sverige skall kunna fullfölja sina åtaganden att lämna information om sina stridskrafter per den 1 januari det närmast följande året vad avser den militära organisationen, personalstyrkan och betydelsefull organisationsbestämmande materiel.

[S2]Försvarsmakten skall samtidigt lämna uppgift om vilken betydelsefull organisationsbestämmande materiel som enligt vad som är planerat skall tillföras militära förband under det närmast följande kalenderåret. Förordning (2002:337).

7 §  Senast två månader efter det att regeringen beslutat regleringsbrevet skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna det bearbetade underlag rörande försvarsplanering och försvarsbudget som regeringen behöver för att Sverige skall kunna fullfölja sina åtaganden enligt Wiendokumentet. Förordning (2002:337).

Dokumentet om Global informationslämning

8 §  Senast den 31 mars varje år skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att Sverige skall kunna fullfölja sina åtaganden enligt dokumentet om Global informationslämning att lämna information om betydelsefull organisationsbestämmande materiel och militär personal tjänstgörande såväl inom som utom landet.

Förklaring till militära aktiviteter

Svensk begäran om förklaring från en annan stat till en militär aktivitet

9 §  Om Försvarsmakten får kännedom om en ovanlig och oförutsedd aktivitet som genomförs av en annan stats stridskrafter utanför dessas ordinarie fredsförläggningsplatser och som bedöms som militärt betydelsefull, skall myndigheten till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet lämna det underlag som regeringen behöver för att begära en förklaring.

Utländsk begäran om förklaring till en svensk militär aktivitet

10 §  Försvarsmakten skall till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet inom 24 timmar efter begäran från Försvarsdepartementet lämna uppgifter om en militär aktivitet som en utländsk stat begärt förklaring om.

Rapport om en farlig händelse av militär natur

11 §  Om svenska stridskrafter är inblandade i en farlig händelse av militär natur som berör en annan stat, skall Försvarsmakten omedelbart ta kontakt med den staten. Kontakten skall tas genom de förbindelsepunkter som staterna åtagit sig att ange eller på annat lämpligt sätt.

[S2]Försvarsmakten skall omedelbart underrätta Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet om händelsen.

Kontakter

Svenska besök i utlandet

12 §  Försvarsmakten skall besluta vilka inbjudningar från en annan stat till ett besök vid en flygbas, ett annat militärt förband eller en militär anläggning som skall accepteras. Detsamma gäller inbjudningar till ett besök i samband med militära aktiviteter eller till en demonstration av en ny typ av betydelsefull organisationsbestämmande materiel. Myndigheten skall också utse deltagare och anmäla dessa till Försvarsdepartementet senast 30 dagar före besöket eller demonstrationen.

Utländska besök i Sverige

13 §  Försvarsmakten skall till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet senast den 1 november varje år lämna förslag på tidpunkt för utländska besök i Sverige vid en flygbas, vid ett annat militärt förband, vid en militär anläggning eller i samband med militära aktiviteter i enlighet med Sveriges åtaganden i Wiendokumentet.

[S2]Försvarsmakten skall också senast den 1 november varje år anmäla till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet när en ny typ av betydelsefull organisationsbestämmande materiel skall tillföras militära förband samt ge förslag på lämplig tidpunkt och plats för en demonstration vid ett utländskt besök.

[S3]Underlag för inbjudan till ett utländskt besök skall lämnas till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet senast två månader före den föreslagna tidpunkten. Förordning (2002:337).

14 §  Om regeringen beslutar att bjuda in till ett besök vid en flygbas, vid ett annat militärt förband, vid en militär anläggning eller i samband med en militär aktivitet eller till en demonstration skall Försvarsmakten svara för genomförandet av besöket eller demonstrationen.

Rapport efter besök i Sverige

15 §  Försvarsmakten skall inom fyra dygn lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit vid ett besök eller en demonstration i Sverige som avses i 14 §. Slutlig rapport skall lämnas till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter det att besöket eller demonstrationen har avslutats. Förordning (2002:337).

Föranmälan och årskalendrar

16 §  Senast den 1 november varje år skall Försvarsmakten till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet lämna det underlag som behövs för att upprätta en årskalender för det närmast följande kalenderåret över de militära aktiviteter som Sverige åtagit sig att föranmäla enligt Wiendokumentet.

[S2]Försvarsmakten skall samtidigt lämna uppgifter om aktiviteter som planeras bli genomförda under det därpå följande kalenderåret.

[S3]Om planer ändras så att det lämnade underlaget inte stämmer, skall Försvarsmakten så snart det kan ske anmäla detta till Försvarsdepartementet. Förordning (2002:337).

17 §  Efter att ha tagit del av de utländska årskalendrarna skall Försvarsmakten senast den 1 februari varje år till Försvarsdepartementet lämna en sammanställning över samtliga förtecknade aktiviteter.

18 §  Försvarsmakten skall till Försvarsdepartementet anmäla svenska militära aktiviteter som inte är förtecknade i årskalendern men som är av sådan omfattning att de skall föranmälas.

19 §  Senast två månader innan en i årskalendern angiven aktivitet inleds skall Försvarsmakten till Försvarsdepartementet lämna underlag för föranmälan. Om aktiviteten är så omfattande att Sverige skall bjuda in till observation, skall Försvarsmakten samtidigt lämna underlag för en inbjudan. Förordning (2002:337).

Observation

Svenska observationer utomlands

20 §  Försvarsmakten skall besluta vilka inbjudningar till observation av utländska militära aktiviteter som skall accepteras. Myndigheten skall också utse observatörer till aktiviteten och anmäla dessa till Försvarsdepartementet senast 30 dagar före observationen.

Utländska observationer av svenska militära aktiviteter

21 §  Om regeringen beslutar att bjuda in till observation, skall Försvarsmakten svara för genomförandet av observationen.

Rapport efter observation utomlands eller i Sverige

22 §  Senast tre veckor efter observation av en utländsk militär aktivitet skall Försvarsmakten lämna rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under observationen.

[S2]Senast tre veckor efter en utländsk observation av en svensk militär aktivitet skall Försvarsmakten lämna rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit under observationen. Förordning (2002:337).

Inspektioner, observationsflygningar och utvärderingsbesök

Svenska inspektioner och observationsflygningar utomlands

23 §  Senast den 1 november varje år skall Försvarsmakten till regeringen lämna förslag på de länder som bör bli föremål för inspektion eller observationsflygning från svensk sida. Om Försvarsmakten under året får kännedom om en utländsk militär aktivitet som bör inspekteras, skall detta anmälas till Försvarsdepartementet.

[S2]Försvarsmakten skall genomföra inspektioner och observationsflygningar utomlands. Myndigheten skall också utse deltagare vid inspektioner och observationsflygningar samt anmäla dessa till Försvarsdepartementet.

[S3]Försvarsmakten skall svara för att inspektioner kan genomföras med kort varsel. Förordning (2005:53).

Utländska inspektioner och observationsflygningar i Sverige

24 §  Försvarsmakten skall vid en utländsk begäran om inspektion eller observationsflygning i Sverige till Försvarsdepartementet lämna underlag så att Regeringskansliet kan avge svar till den begärande staten inom 24 timmar. Förordning (2005:53).

25 §  Försvarsmakten skall ta emot och följa en inspektion eller observationsflygning här i landet och bistå vid genomförandet. Förordning (2005:53).

Rapport efter inspektion eller observationsflygning utomlands eller i Sverige

26 §  Sedan en inspektion eller observationsflygning utomlands eller i Sverige har avslutats skall Försvarsmakten inom fyra dygn lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit vid inspektionen eller observationsflygningen. En slutlig rapport skall lämnas till Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet senast tre veckor efter inspektionen eller observationsflygningen. Förordning (2005:53).

Svenska utvärderingsbesök utomlands

27 §  Senast den 1 november varje år skall Försvarsmakten till regeringen lämna förslag på de länder som bör bli föremål för utvärderingsbesök från svensk sida.

[S2]Försvarsmakten skall genomföra utvärderingsbesök utomlands. Myndigheten skall också utse deltagare vid utvärderingsbesöket och anmäla dessa till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet.

[S3]Försvarsmakten skall svara för att utvärderingsbesök kan genomföras med kort varsel. Förordning (2002:337).

Utländska utvärderingsbesök i Sverige

28 §  Försvarsmakten skall vid en utländsk begäran om utvärderingsbesök i Sverige lämna underlag till Försvarsdepartementet så att Regeringskansliet kan avge svar till den begärande staten inom 48 timmar. Förordning (2002:337).

29 §  Försvarsmakten skall ta emot och följa ett utvärderingsbesök här i landet och bistå vid genomförandet.

Rapport efter utvärderingsbesök utomlands eller i Sverige

30 §  Sedan ett utvärderingsbesök utomlands eller i Sverige avslutats skall Försvarsmakten inom fyra dygn lämna en preliminär rapport till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet över vad som förekommit vid besöket. Slutlig rapport skall lämnas till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet senast tre veckor efter besöket. Förordning (2002:337).

Tillträdesrätt m. m.

31 §  Om en svensk myndighet vägrar eller överväger att vägra deltagarna vid en inspektion eller vid ett utvärderingsbesök tillträde till en anläggning eller ett område, skall Försvarsmakten omedelbart anmäla detta till Utrikesdepartementet och till Försvarsdepartementet. Förordning (2002:337).

32 §  Försvarsmakten får förbjuda en utländsk observationsflygning i Sverige som inte följer bestämmelserna i fördraget om observationsflygningar.

[S2]Om en observationsflygning inte genomförs eller om Försvarsmakten avser att förbjuda en observationsflygning enligt första stycket, skall myndigheten omedelbart anmäla detta till Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet. Förordning (2005:53).

Ändringar

Förordning (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

    Ikraftträder
    1995-05-15

Förordning (2002:337) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Omfattning
ändr. 1, 6, 7, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2005:53) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Omfattning
ändr. 1, 4, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 23, 24, 26 §§; ny 32 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2013:942) om ändring i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-01-01