Lag (1995:409) om arbetslivsutveckling

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
SFS 1995:409 i lydelse enligt SFS 1995:1638
Ikraft
1995-07-01
Tidsbegränsad
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutveckling skall inte anses som arbetstagare när han deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1--9 §§, 3 kap.1--4 och 7--14 §§, 4 kap.1--4 och 8--10 §§ samt 7--9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetslivsutveckling.

2 §  Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid enligt 7 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller 7 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Vid bestämmande av ramtid enligt samma lagar räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som nyss sagts. Lag (1995:1638).

3 §  När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 31 § lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och i 28 § lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §. Lag (1995:1638).

Ändringar

Lag (1995:409) om arbetslivsutveckling

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
    Ikraftträder
    1995-07-01

Lag (1995:1638) om ändring i lagen (1995:409) om arbetslivsutveckling

Förarbeten
Rskr. 1995/96:132, Prop. 1995/96:25, Bet. 1995/96:FiU1
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1996-01-01