Inaktuell version

Lag (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-04-27
Ändring införd
SFS 1995:411 i lydelse enligt SFS 1996:715
Ikraft
1995-07-01
Tidsbegränsad
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En arbetsgivare som låter en anställd delta i utbildning på arbetstid med bibehållna anställningsförmåner och som efter anvisning av länsarbetsnämnden anställer en ersättare för den som deltar i utbildningen, får göra avdrag enligt bestämmelserna i 2 och 3 §§ från de arbetsgivaravgifter som han enligt 2 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall betala.

2 §  För en ersättare som avses i 1 § får arbetsgivaren göra avdrag med 400 kronor per arbetsdag som ersättaren har varit anställd. Lag (1996:715).

3 §  Arbetsgivaren får göra avdrag med högst 35 kronor per utbildningstimme, dock sammanlagt högst 20 000 kronor, för varje arbetstagare som deltar i av länsarbetsnämnden godkänd yrkesinriktad utbildning eller utbildning som ökar arbetstagarens förutsättningar att tillgodogöra sig ny teknik eller utföra nya arbetsuppgifter. Lag (1996:715).

4 §  Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt 2 och 3 §§ minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 § nämnda lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:715) om ändring i lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser skall tillämpas då ersättare påbörjat sin anställning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:304, Prop. 1995/96:150, Bet. 1995/96:FiU10
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01