Upphävd författning

Förordning (1995:555) om HFC

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-05-11
Ändring införd
SFS 1995:555 i lydelse enligt SFS 1998:952
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definition och tillämpningsområde

1 §  I denna förordning avses med HFC ofullständigt halogenerade fluorkarboner.

[S2]Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som innehåller HFC.

Bemyndiganden m. m.

2 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om försiktighetsmått och kunskapskrav samt de åtgärder i övrigt som behövs för att hindra utsläpp av HFC. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparations- eller underhållsåtgärder som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför åtgärder som avses i första stycket skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna i 14--16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (1998:952).

Krav på tillstånd för utförsel

3 §  Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra klimatanläggningar innehåller HFC, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd från Naturvårdsverket. Förordning (1998:952).

Tillsyn

4 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:952).

Straff

5 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:952).

Överklagande

6 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:952).

Ändringar

Förordning (1995:555) om HFC

    Ikraftträder
    1995-07-01

Förordning (1998:952) om ändring i förordningen (1995:555) om HFC

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2007:846

Omfattning
upph.