Upphävd författning

Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:666 i lydelse enligt SFS 2002:700
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Revisorsnämnden har till uppgift att

 • handlägga frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer,
 • utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,
 • pröva frågor om disciplinära åtgärder,
 • anordna examina och lämplighetsprov,
 • föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag,
 • lämna information och uppgifter i frågor om godkännande, auktorisation, registrering och tillsyn, samt
 • följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. En av ledamöterna skall vara vice ordförande. För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas ersättare. Förordning (2002:700).

3 §  Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha domarerfarenhet.

[S2]Av de andra ledamöterna skall två vara godkända eller auktoriserade revisorer. Övriga ledamöter skall ha erfarenhet från verksamhet som berörs av revision.

[S3]Vad som sägs i första och andra styckena om vice ordförande och andra ledamöter tillämpas också på ersättare för dem. Förordning (2002:700).

Organisation

4 §  Vid Revisorsnämnden finns en direktör som är chef för myndigheten. Förordning (2002:700).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Revisorsnämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S7]30 § om ärendeförteckning, och

[S8]31 § om myndighetens beslut.

[S9]Bestämmelsen i 35 § verksförordningen gäller i administrativa ärenden som rör anställda hos Revisorsnämnden. Förordning (2002:700).

6 §  Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§, 13 §1 och 2 samt 15 §verksförordningen (1995:1322). Förordning (2002:700).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2002:700).

8 §  Nämnden skall besluta om föreskrifter, pröva frågor om disciplinära åtgärder och avge förhandsbesked samt i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär. Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden, vice ordförande eller direktören att avgöra ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Sådana beslut skall i den utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

[S2]Övriga ärenden avgörs av direktören. Direktören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra sådana ärenden om de inte är av det slaget att de behöver avgöras av direktören. Förordning (2002:700).

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställningar m. m.

10 §  Regeringen utser ordförande, ledamöter och ersättare för en bestämd tid. Förordning (2002:700).

11 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Direktören anställer övrig personal. Förordning (2002:700).

Ändringar

Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:315, Prop. 1994/95:152, Bet. 1994/95:NU23
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:49) om ändring i förordningen (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2002:700) om ändring i förordningen (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; ny 11 §; omtryck
Ikraftträder
2002-09-01

Ändring, SFS 2007:1077

Omfattning
upph.