Förordning (1995:670) om märkning av skor

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:670 i lydelse enligt SFS 2012:470
Ikraft
1996-03-23
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens ändamål

1 §  Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i detaljistledet, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG. Förordning (2012:470).

Förordningens tillämpningsområde

2 §  Förordningen gäller sådana skor som avses i 1 § lagen (1995:669) om märkning av skor.

[S2]Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen om märkning av skor och denna förordning inte skall tillämpas på vissa slags skor.

Definitioner

3 §  I denna förordning avses med

[S2]skor: sådana produkter som anges i 2 § lagen (1995:669) om märkning av skor,

[S3]huvudbeståndsdelar: ovandel, foder och bindsula samt slitsula på en sko,

[S4]leverantör: tillverkaren eller dennes representant inom unionen eller, om tillverkaren eller representanten inte är etablerad inom unionen, den som först släpper ut skorna på unionsmarknaden,

[S5]återförsäljare: den som säljer skor till konsumenter. Förordning (2012:470).

Märkning

4 §  Vid försäljning av skor till konsumenter skall det lämnas informa tion genom märkning om det material som används i huvudbeståndsdelarna av skorna. Leverantören ansvarar för att märkning sker och för att de uppgifter den innehåller är korrekta. Återförsäljarna är skyldiga att kontrollera att de skor de säljer är märkta på föreskrivet sätt.

[S2]Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av Konsumentverket.

Informationsskyldighet

5 §  Konsumentverket ska se till att konsumenterna ges information om innebörden av de symboler som finns i direktivet. Förordning (2012:470).

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

6 §  Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen följs.

Upplysningsskyldighet

7 §  En leverantör eller återförsäljare som tillhandahåller skor som är avsedda för konsumenter är skyldig att på begäran lämna Konsumentverket sådana upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Kostnader för provtagning och undersökning av skor

8 §  En leverantör är skyldig att betala Konsumentverkets kostnader för provtagning och undersökning av skor, om skorna vid en kontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i 4 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:670) om märkning av skor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 23 mars 1996.
  2. I fråga om lagerhållna artiklar som har fakturerats eller levererats till en återförsäljare före den 23 mars 1996 skall dock förordningen inte tillämpas förrän den 23 september 1997.
CELEX-nr
394L0011
Ikraftträder
1996-03-23

Förordning (2012:470) om ändring i förordningen (1995:670) om märkning av skor

Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
CELEX-nr
32006L0096
Ikraftträder
2012-08-01