Lag (1995:669) om märkning av skor

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:669 i lydelse enligt SFS 2022:1112
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §  Denna lag skall tillämpas på skor som i näringsverksamhet säljs till konsumenter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen inte skall tillämpas på vissa slags skor.

2 §  Med skor avses i denna lag

 • produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, och
 • delar till sådana produkter i form av ovandel, foder och bindsula samt slitsula, när de säljs separat.

Märkningsskyldighet

3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att skor skall vara märkta med information om det material som används i huvudbeståndsdelarna av skorna.

[S2]Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Marknadskontroll

4 §  Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer är marknadskontrollmyndighet.

[S3]Marknadskontrollmyndigheten ska se till att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2022:1112).

4 a §  Vid marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020 har marknadskontrollmyndigheten befogenhet

 1. att enligt artikel 14.4 a-14.4 c kräva att ekonomiska aktörer ska tillhandahålla handlingar, specifikationer, data eller uppgifter,
 2. att enligt artikel 14.4 d utföra oanmälda inspektioner på plats och fysiska kontroller av produkter,
 3. att enligt artikel 14.4 e få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel,
 4. att enligt artikel 14.4 f inleda undersökningar på eget initiativ,
 5. att enligt artikel 14.4 g kräva att ekonomiska aktörer ska vidta lämpliga åtgärder för att få en bristande överensstämmelse att upphöra eller att eliminera en risk,
 6. att enligt artikel 14.4 h själv vidta åtgärder,
 7. att enligt artikel 14.4 j införskaffa, inspektera och demontera varuprover, och
 8. att enligt artikel 14.4 k kräva att innehåll på ett onlinegränssnitt ska avlägsnas, att en varning ska visas eller att åtkomsten ska begränsas.

[S2]Marknadskontrollmyndigheten får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020 endast om det är nödvändigt för att syftet med kontrollen ska uppnås. Myndigheten ska underrätta den ekonomiska aktören om att införskaffandet har skett under dold identitet, så snart det går utan att syftet med åtgärden går förlorat.

[S3]Befogenheten enligt första stycket 8 gäller inte i fråga om databaser som omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrandefrihetsgrundlagens skydd.

[S4]När ändrade förhållanden ger anledning till det, ska marknadskontrollmyndigheten besluta att en sådan skyldighet som avses i första stycket 8 inte längre ska gälla. Lag (2022:1112).

4 c §  Ett beslut om föreläggande enligt 4 a eller 4 b § får förenas med vite. Lag (2022:1112).

4 d §  Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt 4 a eller 4 b §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Lag (2022:1112).

4 e §  Polismyndigheten ska på begäran av marknadskontrollmyndigheten lämna den hjälp som behövs för att marknadskontrollmyndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt 4 a §.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2022:1112).

4 f §  Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller marknadskontroll enligt denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2022:1112).

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning och undersökning av skor. Lag (2022:1112).

Överklagande

6 §  Marknadskontrollmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1112).

Ändringar

Lag (1995:669) om märkning av skor

Förarbeten
Rskr. 1994/95:363, Prop. 1994/95:185, Bet. 1994/95:LU29
CELEX-nr
394L0011
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (2022:1112) om ändring i lagen (1995:669) om märkning av skor

Förarbeten
Rskr. 2021/22:441, Prop. 2021/22:238, Bet. 2021/22:NU26
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f §§
Ikraftträder
2022-07-25