Upphävd författning

Förordning (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
SFS 1995:702 i lydelse enligt SFS 2006:839
Ikraft
1995-07-01
Upphäver
Förordning (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.1

Behöriga myndigheter

2 §  De uppgifter som enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat skall, med undantag av vad som följer av 5 § första stycket, utföras av

 1. Livsmedelsverket ifråga om livsmedel som omfattas av förordningen,
 2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering i övrigt av jordbruksprodukter som omfattas av förordningen, samt
 3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om sådana uppgifter som anges i 5 § andra stycket.

[S2]De behöriga myndigheterna skall i den mån det behövs samråda om tillämpningen av förordningen.

[S3]Om tillsyn finns särskilda bestämmelser i 4 §. Förordning (2006:839).

Ansvarig myndighet

2 a §  Tullverket skall utföra den dokumentkontroll som ansvarig myndighet är skyldig att utföra enligt kommissionens förordning (EG) nr 1788/2001 av den 7 september 2001 om tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från tredje land enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel1. Förordning (2002:119).

Föreskrifter

3 §  Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter som komplettering till rådets förordning (EEG) nr 2092/91. Förordning (1997:923).

Tillsyn

4 §  Tillsynen över efterlevnaden av reglerna i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och av föreskrifter meddelade med stöd av denna förordning utövas enligt följande.

[S2]Livsmedelsverket och den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn i fråga om livsmedel.

[S3]Konsumentverket utövar tillsyn i fråga om marknadsföring.

[S4]Jordbruksverket utövar tillsyn över produktion och hantering i övrigt av jordbruksprodukter som är ekologiskt framställda. Förordning (2006:839).

5 §  Sådan kontroll som föreskrivs i artikel 9.7 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 skall utföras av godkända enskilda kontrollorgan som är juridiska personer. Vid avvikelser och överträdelser får dock godkända enskilda kontrollorgan endast återkalla utfärdat certifikat. Beslut om andra åtgärder enligt artikel 9.9 och 10.3 med anledning av avvikelser och överträdelser fattas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

[S2]Beslut om godkännande av enskilda kontrollorgan fattas genom ackreditering av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, som också har att övervaka godkända organ i enlighet med lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och artikel 9.5, 9.6 a, b och d samt 9.11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

[S3]Godkända enskilda kontrollorgan skall underrätta Livsmedelsverket och Jordbruksverket om avvikelser och överträdelser i enlighet med artikel 9.6 c i rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

[S4]Om godkända enskilda kontrollorgan saknas, helt eller för visst slag av produktion, skall sådan kontroll som avses i första stycket i den utsträckning som behövs istället utföras av Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Förordning (2006:839).

6 §  Jordbruksverket och Livsmedelsverket får föreskriva att särskilda avgifter tas ut för tillsynen.

Överklagande

7 §  Beslut av en kommunal nämnd får överklagas hos länsstyrelsen. Förordning (2006:839).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

  CELEX-nr
  391R2092
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:923) om ändring i förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2002:119) om ändring i förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Omfattning
ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:839) om ändring i förordningen (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Enskilda kontrollorgan som godkänts enligt äldre bestämmelser för att utföra kontroller, får fortsätta att utföra kontroller enligt denna förordning, dock längst till och med den 30 juni 2007. Avseende sådana kontrollorgan skall Livsmedelsverket och Jordbruksverket alltjämt svara för den övervakning som avses i 5 § andra stycket.
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2009:27

Omfattning
upph.