Upphävd författning

Förordning (1995:714) om utbildningsvikariat

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:714
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En arbetsgivare som har högst fyra anställda och som låter en anställd delta i utbildning och samtidigt anställer en arbetslös anvisad av länsarbetsnämnden som vikarie på heltid får av länsarbetsnämnden beviljas bidrag enligt bestämmelserna i 2 §.

[S2]Rätt till bidrag finns inte om arbetsgivaren gör avdrag från arbetsgivaravgifter enligt lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 §  Bidrag lämnas med 500 kronor per arbetsdag som vikarien har varit anställd. Bidrag lämnas också för den som utbildas med högst 75 kronor per utbildningstimme. Beloppet för varje person som utbildas är dock maximerat till 40 000 kr.

3 §  Vid handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas bestämmelserna i 19--23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ändringar

Förordning (1995:714) om utbildningsvikariat

Förarbeten
Rskr. 1994/95:398, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:AU15

Förordning (1999:734) om ändring i förordningen (1995:714) om utbildningsvikariat

Omfattning
upph.