Upphävd författning

Förordning (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:802 i lydelse enligt SFS 1998:1168
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Bidrag lämnas enligt denna förordning för förbättring av inomhusmiljön i

[S2]dels bostadslägenheter i hyres- och bostadsrättshus som används för permanent bruk,

[S3]dels lokaler för offentlig eller offentligt stödd verksamhet som riktar sig i första hand till barn och ungdom.

2 §  Bidrag lämnas för byggnadsanknutna åtgärder som bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att

 1. avhjälpa de olägenheter i inomhusmiljön som föranleds av fukt eller dålig luftkvalitet,
 2. avhjälpa tekniska brister som påtalats enligt 7 § förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem samt
 3. i övrigt avhjälpa olägenheter med hälsofarliga material och ämnen.

3 §  Bidrag lämnas inte

 1. för arbeten för vilka sökanden uppbär annat statligt ombyggnads-, förbättrings- eller upprustningsbidrag eller
 2. för åtgärder för att avhjälpa sådana skador som omfattas av garantiåtagande, försäkring eller ansvarsutfästelse.

4 §  Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för bidrag

5 §  För bidrag krävs att

 1. byggnaden har genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet om sådan är föreskriven,
 2. den som utför arbetena innehar F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan handling på att företagaren eller företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här i landet innehar F-skattebevis,
 3. ansökan om bidrag har kommit in till bidragsmyndigheten senast den 29 februari 1996,
 4. sökanden inhämtar konkurrerande anbud på de huvudsakliga byggnads- och installationsarbetena från minst tre från varandra fristående företagare eller företag,
 5. bindande avtal rörande merparten av arbetena har träffats under tiden den 1 maj 1995 - den 1 oktober 1996, och
 6. arbetena i sin helhet är slutförda senast den 1 oktober 1997.

[S2]Boverket får i fråga om viss ort efter tillstyrkan av länsarbetsnämnden föreskriva om avsteg från första stycket 4 och 5 om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1995:1673).

Bidragets storlek

6 §  Bidrag lämnas med högst 30 procent av ett bidragsunderlag som består av

 1. kostnaden enligt det eller de anbud som redovisar den lägsta kostnaden för bidragsberättigade åtgärder, och
 2. skäliga kostnader för kontroll och besiktning av utförda arbeten.

[S2]Bidrag lämnas inte om kostnaden enligt första stycket 1 understiger 50 000 kronor.

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  Ansökan om bidrag skall göras hos länsstyrelsen i det län där byggnaden är belägen. Länsstyrelsen prövar om projektet skall ha rätt till bidrag och beslutar vid bifall att bidrag skall lämnas under angivna förutsättningar.

[S2]Bidrag betalas ut efter särskild begäran hos länsstyrelsen sedan de bidragsberättigade åtgärderna har slutförts. Ansökan om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 mars 1998.

[S3]Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis, om projektet

 1. inte uppfyller de krav som uppställts för bidrag eller
 2. inte har påbörjats inom den tid som angetts i beslutet och det inte finns särskilda skäl att medge anstånd med påbörjandet.

[S4]Om förutsättningarna för bidrag har uppfyllts, skall länsstyrelsen besluta om att utbetalning skall ske med belopp som följer av 6 §. Förordning (1996:1372).

Hur bidraget utbetalas

8 §  Utbetalningen av bidraget verkställs av Boverket.

[S2]Bidrag betalas ut till den som äger huset vid tidpunkten för utbetalningen.

Särskilda uppgifter för Boverket

9 §  Boverket får meddela föreskrifter om förfarandet i bidragsärenden och om tidpunkten då åtgärder som beviljas bidrag skall vara påbörjade.

[S2]Boverket skall utöva tillsyn över bidragsverksamheten.

Återkrav av bidrag

10 §  Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis, om

 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

11 §  Boverket får helt eller delvis befria bidragsmottagaren från återbetalningsskyldighet enligt 10 §, om det finns särskilda skäl med hänsyn till omständigheterna kring den felaktiga utbetalningen eller till bidragsmottagarens ekonomiska situation.

Överklagande

12 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Boverket.

[S2]Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1168).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:396, Prop. 1994/95:218, Bet. 1994/95:BoU21
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1673) om ändring i förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-01-15

Förordning (1996:1372) om ändring i förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1168) om ändring i förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2008:451) om upphävande av förordningen (1995:802) om bidrag för förbättring av inomhusmiljön i bostäder och vissa lokaler

Omfattning
upph.