Upphävd författning

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-09-12
Ändring införd
SFS 1991:1273 i lydelse enligt SFS 2008:1031
Ikraft
1992-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader i enlighet med bestämmelserna i 2 § första stycket 3 och 6 lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., skall en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem görs enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2006:1296).

 • RÅ 1999:68:En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare ta ut avgifter för kommunens verksamhet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.

2 §  Boverket får meddela föreskrifter om att vissa typer av ventilationssystem och system i vissa slag av byggnader skall vara helt eller delvis undantagna från bestämmelserna i denna förordning.

[S2]Boverket får i enskilda fall medge att en byggnadsägare under viss tid, dock högst 5 år, helt eller delvis undantas från bestämmelserna i denna förordning, om det finns särskilda skäl. Förordning (2000:93).

3 §  Till sådan sakkunnig (funktionskontrollant) som avses i 16 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m. m. får endast den godkännas som har den utbildning och erfarenhet som behövs och som är lämplig för uppgiften.

[S2]Ett beslut om riksbehörighet skall vara tidsbegränsat och får begränsas till visst slag av anläggningar eller ventilationssystem.

[S3]Boverket får meddela närmare föreskrifter om funktionskontrollanter med riksbehörighet. Förordning (1994:1216).

4 §  Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (första besiktning) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

[S2]Boverket får, efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddela föreskrifter om intervaller för återkommande besiktning.

[S3]En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet i första stycket på återkommande besiktning. Förordning (2008:1031).

5 §  Vid den första besiktningen skall kontrolleras

 1. att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter,
 2. att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
 3. att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som skall sköta systemet, och
 4. att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

[S2]Vid den återkommande besiktningen skall det kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt första stycket 2-4 är uppfyllda.

[S3]Vid den återkommande besiktningen skall det dessutom undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat. Förordning (2006:1296).

6 §  Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet skall antecknas

 1. resultatet av kontrollen och undersökningen enligt 5 §, och
 2. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets drifttider och installerade eleffekt som behövs för att kunna beräkna den mängd energi som används för ventilation av byggnaden.

[S2]Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och ett exemplar sändas till sådan nämnd som avses i 9 §. Förordning (2006:1296).

 • RÅ 1999:68:En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare ta ut avgifter för kommunens verksamhet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.

8 §  Om besiktningen föranleder anmärkningar i något av de avseenden som anges i 5 §, skall byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister. Förordning (2006:1296).

 • RÅ 1999:68:En kommun har ansetts sakna författningsstöd för att av en byggnads ägare ta ut avgifter för kommunens verksamhet enligt förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.

9 §  Den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall i enlighet med vad som föreskrivs i plan- och bygglagen (1987:10) övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning och enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2006:1296).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.
  I sådana byggnader där ventilationssystem redan tagits i bruk när denna förordning träder i kraft, skall den första funktionskontrollen utföras före utgången av år 1993 eller den senare tidpunkt som boverket föreskriver.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:145
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:706) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:989) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 1993.
  Omfattning
  ny 9 §
  Ikraftträder
  1993-08-01

Förordning (1994:1216) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Beslut om riksbehörighet för sakkunnig som meddelats eller kan komma att meddelas enligt äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla under den tid som anges i beslutet dock längst till utgången av år 1999.
  3. Äldre bestämmelser skall gälla för ärenden om riksbehörighet för sakkunnig som inte slutligt avgjorts och där ansökan kommit in till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Aktiebolag före den 1 juli 1995. Förordning (1994:1529).
  Omfattning
  ändr. 1, 3, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1994:1529) om ändring i förordningen (1994:1216) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

  Omfattning
  ändr. 1, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1994:1216

Förordning (1999:373) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Förarbeten
Rskr. 1998/99:218, Prop. 1998/99:62, Bet. 1998/99:BoU8
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:93) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Omfattning
upph. 9 §; ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Omfattning
nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 9 §§; ändr. 1, 5, 6 §§; ny 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:1031) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2009-01-01

Ändring, SFS 2011:338

Omfattning
upph.