Upphävd författning

Förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:889 i lydelse enligt SFS 2005:1120
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den särskilda teoretiska och praktiska utbildning som avses i denna förordning skall vid behov anordnas för att det skall bli lättare att få arbete i Sverige för personer som

 1. har en utländsk högskoleutbildning eller annan utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning som omfattas av högskolelagen (1992:1434),
 2. har invandrat,
 3. är folkbokförda i Sverige, och
 4. har ett annat modersmål än svenska. Förordning (2005:1120).

2 §  Utbildningen skall ges på heltid och omfatta 40 poäng. Den skall bestå av dels teoretiska studier, dels praktik på en arbetsplats.

[S2]De teoretiska studierna skall ge sådana fördjupade kunskaper som är av värde för praktiken.

3 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningen.

4 §  Utöver de krav på särskilda förkunskaper som kan vara uppställda enligt 7 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) gäller att en sökande skall ha en avslutad utländsk utbildning som avses i 1 § 1.Förordning (2005:1120).

5 §  Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället för vad som anges i 7 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) förtur ges till personer som är anmälda som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och inte har kunnat få ett arbete som är lämpligt med hänsyn till utbildningen.

[S2]Bestämmelserna om urval i 7 kap. 10 § högskoleförordningen skall tillämpas, om fler sökande än som kan antas till utbildningen uppfyller kraven i första stycket. Förordning (1998:1011).

Ändringar

Förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:698) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid vissa universitet och högskolor under läsåret 1995/96, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  upph. tidsbegränsn.; ändr. författningsrubr.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1575) om ändring i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid vissa universitet och högskolor

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:1011) om ändring i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2005:1120) om ändring i förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2006-02-01

Ändring, SFS 2008:1101

Omfattning
upph.