Upphävd författning

Förordning (1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Ändring införd
SFS 1995:962 i lydelse enligt SFS 2006:188
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Myndigheten för utländska investeringar i Sverige skall vara den centrala myndigheten för investeringsfrämjande i Sverige. Myndigheten har till uppgift att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd investeringar i Sverige. Investeringar kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal, förvärv och fusioner. Förordning (2006:188).

2 §  Myndigheten skall

 1. utforma en strategi för informations-, kontakt- och projektverksamhet med avseende på länder, branscher och företag,
 2. bedriva en aktiv informationsverksamhet och sprida olika slag av information som bl.a. ger en övergripande bild av Sverige som investeringsland och detaljerade beskrivningar av branscher och av vissa ekonomiska och etableringsmässiga förhållanden,
 3. ge råd vid förfrågningar från bl.a. företag, myndigheter, regionala och lokala organ samt vid kompetensutveckling av personal som är verksam med investeringsfrämjande åtgärder i landet,
 4. initiera, driva och följa upp projekt som framkommit dels i samarbete med regionala aktörer, dels genom myndighetens egna och andra samarbetspartners förslag,
 5. i samarbete med de lokala och regionala aktörer, som varit inblandade i en viss investering, genomföra en uppföljning av investeringen och dess effekter,
 6. följa och förmedla kunskap om utvecklingen av utländska investeringar i Sverige och om förhållanden som påverkar sådana investeringar,
 7. bedriva verksamhet på utlandsmarknaderna genom bl.a. egen representation på de viktigaste marknaderna,
 8. i sin verksamhet samverka - i Sverige och utomlands - med bl.a. företag, berörda statliga myndigheter samt regionala och lokala organ, och
 9. yttra sig i ärenden med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Förordning (2003:331).

Myndighetens ledning

3 §  Myndigheten leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Styrelsen består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Förordning (2003:331).

4 §  Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Myndigheten skall ha representation på vissa utlandsmarknader. Sådan representation leds av generaldirektören. Förordning (2003:331).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 3-5, 12, 19-20, 23, 27-28 och 34 §§. Förordning (2003:331).

6 §  Vad som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Förordning (2003:331).

7 § Har upphävts genom förordning (2003:331).
8 § Har upphävts genom förordning (2003:331).
9 § Har upphävts genom förordning (2003:331).
10 § Har upphävts genom förordning (2003:331).
11 § Har upphävts genom förordning (2003:331).
12 § Har upphävts genom förordning (2003:331).

Överklagande

13 §  Beslut av myndigheten i ärenden som rör bidrag och andra finansiella insatser vid investeringsfrämjande aktiviteter får inte överklagas. Förordning (2003:331).

Ändringar

Förordning (1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:51) om ändring i förordningen (1995:962) med instruktion för Delegationen för utländska investeringar i Sverige

Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
1996-04-01

Förordning (2003:331) om ändring i förordningen (1995:962) med instruktion för Delegationen för utländska investeringar i Sverige

Omfattning
upph. 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4, 7, 11 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§; omtryck
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:188) om ändring i förordningen (1995:962) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-05-02

Ändring, SFS 2007:1220

Omfattning
upph.