Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring i vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
1996-01-02
Ändring införd
SFS 1996:10
Ikraft
1996-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har den 2 januari 1996 beslutat följande beträffande tillägg till nedan angivna livräntor (Dnr 2-96-319).
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. En trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1967:663 och 1967:666)
  2. En skadelivränta som utgår ur stadsmedel ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1971:14)
  3. Annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om 5 % (jfr SFS 1973:214)
Under 1 c) angivet indextillägg ska utgå till livräntor som fastställts före 1 februari 1996.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat efter utgången av 1973:
  1. En skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före 1 februari 1996. Vidare avses livräntor enligt samma lag som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.
b) ifråga om trafikskadeersättning.Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) ska 2 a) tillämpas även
Finansinspektionen fastställer ändringarna i de ovanstående livräntorna med anledning av Regeringens förordning om basbelopp för 1996 (SFS 1995:1217) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (1996:10) om ändring av vissa skadelivräntor

  Ikraftträder
  1996-02-01