Upphävd författning

Förordning (1996:1298) om aviseringsregister

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1298 i lydelse enligt SFS 2001:241
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Folkbokföringskungörelse (1967:495)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För ändamål som avses i 2 § första stycket 1 lagen (1995:743) om aviseringsregister får uppgifter om samtliga i aviseringsregistret registrerade personer lämnas ut (bruttoavisering) till följande myndigheter:

[S2]Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen, Lantmäteriverket, Vägverket, Centrala studiestödsnämnden, Totalförsvarets pliktverk, kronofogdemyndigheterna.

[S3]Uppgifter som en myndighet får med stöd av första stycket och som myndigheten inte får registrera skall omedelbart gallras. Förordning (1999:922).

1 a §  Aviseringsregistret får användas av Svenska kyrkan för ändamål som avses i 2 § lagen (1995:743) om aviseringsregister.

[S2]Vad som sägs i 1 § om bruttoavisering gäller även Svenska kyrkan. Förordning (1999:922).

2 §  Aviseringsregistret får användas för ändamål som avses i 2 § första stycket 3 lagen (1995:743) om aviseringsregister när uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige skall lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatisk databehandling.

3 §  Riksskatteverket skall före utgången av varje kalenderår lämna uppgift till en kommun om varje barn i kommunen som under det kommande året fyller sju år och, om kommunen bestämmer det, sex år, och som är upptaget i ett lokalt folkbokföringsregister.

[S2]Ändras uppgift i aviseringsregistret i fråga om barn som under året fyller lägst sju och, om kommunen bestämmer det, sex år, och högst sexton år, skall Riksskatteverket snarast underrätta kommunen om ändringen.

4 §  Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 5 lagen (1995:743) om aviseringsregister.

[S2]Skattemyndigheterna får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 §7 och 8 lagen om aviseringsregister.

[S3]Valmyndigheten får ha terminalåtkomst till uppgift som avses i 4 § 6, 9 och 11 lagen om aviseringsregister. Förordning (2001:241).

4 a §  En myndighet får ha terminalåtkomst till uppgift om samordningsnummer om myndigheten har rätt att registrera uppgiften. Förordning (1999:922).

4 b §  Svenska kyrkan får ha terminalåtkomst till aviseringsregistret i fråga om uppgift om personnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. Förordning (1999:922).

5 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om sökbegrepp för aviseringsregistret enligt 7 § andra stycket lagen (1995:743) om aviseringsregister.

6 §  Har en svensk medborgare avregistrerats från folkbokföringen som utflyttad skall de uppgifter som avses i 4 § 1-2, 4, 6 och 10 lagen (1995:743) om aviseringsregister bevaras även efter den gallringstid som anges i 8 § tredje stycket samma lag. Uppgifter som avses i 4 §3 och 12 lagen om aviseringsregister skall bevaras i 10 år efter utgången av det år anmälan enligt 7 kap.1 och 10 §§vallagen (1997:157) kom in. Förordning (1997:1001).

7 §  Riksskatteverket fastställer avgifter för utnyttjandet av aviseringsregistret.

8 §  Avgift skall inte tas ut när uppgifter lämnas ut enligt 2 § första stycket 1 lagen (1995:743) om aviseringsregister till följande myndigheter:

[S2]Rikspolisstyrelsen,

[S3]Riksförsäkringsverket,

[S4]Totalförsvarets pliktverk,

[S5]Lantmäteriverket,

[S6]Statistiska centralbyrån.

[S7]Bestämmelserna i första stycket gäller inte inhämtande av uppgifter genom terminalåtkomst eller annan direkt åtkomst till aviseringsregistret.

9 §  Riksskatteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (1995:743) om aviseringsregister och denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1298) om aviseringsregister

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom förordningen upphävs folkbokföringskungörelsen (1967:495) och Riksskatteverkets instruktion (RSV Ff 1975:1) för kyrkobokföringsinspektörerna.
  2. Den upphävda folkbokföringskungörelsen får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som avses i 74 § folkbokföringskungörelsen. Vid utnyttjandet av personbanden skall därvid 7 § lagen (1995:743) om aviseringsregister tillämpas i fråga om beslut om utlämnande som fattats efter den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:65, Prop. 1995/96:217, Bet. 1996/97:SkU2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1001) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:139) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1998-05-01

Förordning (1999:922) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister

Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 4 a, 4 b §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:241) om ändring i förordningen (1996:1298) om aviseringsregister

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:589

Omfattning
upph.