Upphävd författning

Lag (1995:743) om aviseringsregister

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
SFS 1995:743 i lydelse enligt SFS 1998:954
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  För de ändamål som anges i 2 § får med hjälp av automatisk databehandling föras ett register för tillhandahållande av folkbokföringsuppgifter för hela landet (aviseringsregister).

Registerändamål

2 §  Aviseringsregistret får användas av en myndighet för

 1. aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter i personregister som myndigheten är registeransvarig för,
 2. komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt,
 3. uttag av urval av personuppgifter.

[S2]Regeringen får föreskriva att registret får användas för ändamål som avses i första stycket även av annan än myndighet. Lag (1998:528).

Registeransvar

3 §  Riksskatteverket är registeransvarigt för aviseringsregistret.

Registerinnehåll

4 §  Aviseringsregistret får innehålla uppgifter om personer som är eller har varit folkbokförda i landet och om personer som har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a § folkbokföringslagen (1991:481).

[S2]För en person som är eller har varit folkbokförd får de uppgifter anges som registrerats enligt lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister och som avser

 1. personnummer och samordningsnummer,
 2. namn,
 3. adress,
 4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning, folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,
 5. födelsehemort och födelseort,
 6. medborgarskap,
 7. civilstånd,
 8. make, föräldrar, barn och vårdnadshavare,
 9. datum för inflyttning från utlandet,
 10. avregistrering med uppgift om dödsfall, utflyttning till utlandet eller annan anledning,
 11. anmälan enligt 7 kap.1 och 10 §§vallagen (1997:157).

[S3]För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får anges de uppgifter som har registrerats enligt 7 § tredje och fjärde styckena lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister. Lag (1999:954).

Prop. 1997/98:9: Paragrafens första stycke reglerar vilka personer som får förekomma i aviseringsregistret. Bestämmelsen innebär att alla som har tilldelats person-

nummer eller samordningsnummer skall anges i registret. Det kan sägas motsvara den ordning som nu gäller.

Bestämmelsen i andra stycket medför inte någon ändring av uppgiftsregistreringen ...

5 §  Aviseringsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkt för registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Utlämnande av uppgifter

6 §  Uppgift i aviseringsregistret som enligt lag eller förordning får registreras även i annat register får lämnas ut till den registeransvarige i form av utskrift eller på medium för automatisk databehandling. Uppgift som inte enligt lag eller förordning får registreras i det andra registret får lämnas ut till den registeransvarige på medium för automatisk databehandling om det följer av lag eller förordning eller om regeringen har medgett det.

[S2]En myndighet får ha terminalåtkomst till aviseringsregistret i fråga om uppgift om personnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen. Regeringen får föreskriva om terminalåtkomst även för annan än myndighet eller om sådan åtkomst till annan uppgift i registret än som nyss sagts. Lag (1998:528).

Sökbegrepp

7 §  I fråga om den som är eller har varit folkbokförd får i aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift

 1. som avses i 4 § andra stycket1-4, 8 , 10 och 11,
 2. om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Island, eller
 3. om medborgarskap i land inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).

[S2]I fråga om den som tilldelats ett samordningsnummer får i aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift om samordningsnummer, födelsetid och namn.

[S3]Som sökbegrepp får, enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, också användas uppgift som avses i 5 §. Lag (1999:954).

Prop. 1997/98:9: Ä ndringen i första stycket beror på att de nuvarande sökuppgifterna med förslaget återfinns i det nya andra stycket i 4 §. I ett nytt andra stycke regleras sökmöjligheterna i fråga om personer som tilldelats samordningsnummer. I dessa fall får samordningsnummer samt födelsetid och namn användas som sökbegrepp. Detta överensstämmer med vad som gäller i lagen om folkbokföringsregister. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Gallring

8 §  Uppgift i aviseringsregistret som avses i 4 § andra stycket1-8 och 11 samt i 4 § tredje stycket skall gallras när en ny, motsvarande uppgift registreras eller när uppgiften inte längre är aktuell. Uppgift som avses i 4 § 4 och som ersatts av en ny motsvarande uppgift får dock bevaras i två år efter utgången av det år ändringen registrerades. Vidare får uppgift om rättat personnummer bevaras under den tid som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

[S2]Uppgift om datum för inflyttning från utlandet skall gallras fyra år efter utgången av det år då uppgiften registrerades.

[S3]Om en person har avregistrerats från folkbokföringen, skall uppgift som avses i 4 § andra stycket4-9 gallras vid avregistreringen och övriga uppgifter tio år efter utgången av det år personen avregistrerades.

[S4]Regeringen får föreskriva undantag från bestämmelsen om gallring i tredje stycket. Lag (1999:954).

Prop. 1997/98:9: Gallringen av uppgifter i fråga om personer som har tilldelats personnummer utan att ha varit folkbokförda regleras i första stycket. Det innebär att ifrågavarande uppgifter skall gallras när uppgifterna inte längre är aktuella. Med förslaget till ändring av första stycket kommer samma ordning att gälla för personer som tilldelas samordningsnummer.

I övrigt införs i första stycket en bestämmelse om gallring av uppgift som avses i 4 § 12, dvs. anmälan enligt <a href="https://lagen.nu/1997:157#K7" ...

Avgifter

9 §  Utnyttjandet av aviseringsregistret skall vara avgiftsbelagt, om inte regeringen föreskriver annat. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer avgifterna.

[S2]Första stycket innebär inte någon inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Lag (1996:1234).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:743) om aviseringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:1234) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:65, Prop. 1995/96:217, Bet. 1996/97:SkU2
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 8 §§; ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:169) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (1997:998) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter om personer som har tilldelats personnummer utan samband med folkbokföring. Lag (1997:998).
  Förarbeten
  Prop. 1997/98:9, Bet. 1997/98:SkU5
  Omfattning
  ändr. 4, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  2000-01-01

Lag (1998:528) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

Förarbeten
Rskr. 1997/98:294, Prop. 1997/98:136, Bet. 1997/98:KU31
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:954) om ändring i lagen (1997:998) om ändring i lagen (1995:743) om aviseringsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 4, 7, 8 §§ i 1997:998

Ändring, SFS 2001:182

Omfattning
upph.