Förordning (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1368 i lydelse enligt SFS 2003:63
Ikraft
1997-02-01
Tidsbegränsad
2003-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på sådana avtal, beslut och samordnade förfaranden som syftar till samarbete beträffande

 1. fastställande av gemensamma tariffer för riskpremier grundade på kollektivt upprättad statistik eller antalet försäkringsfall,
 2. fastställande av standardvillkor,
 3. gemensam täckning av vissa typer av risker, eller
 4. införande av gemensamma regler för provning och godkännande av säkerhetsanordningar.

3 §  I fråga om avtalen, besluten och de samordnade förfarandena tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 3932/92 av den 21 december 1992 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1 och 17-21. Dock skall i artikel 11.1 a), som innehåller bestämmelser om marknadsandelsgränser, "den erbjudna försäkringen" ersättas med "det erbjudna försäkringsskyddet". Vidare skall hänvisningar till artikel 1 a), b), c) eller d) i stället avse 1 § i förening med 2 § a), b), c) respektive d).

Ändringar

Förordning (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn

  CELEX-nr
  392R3932
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2003:63) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:1368) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn

Omfattning
forts.giltighet