Upphävd författning

Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1389 i lydelse enligt SFS 2000:412
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 5 kap. 5 § utlänningslagen (1989:529). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (2000:412).

2 §  Registret får användas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som avses i 3 kap.2 eller 3 §utlänningslagen (1989:529) åberopas samt i ärenden om avvisning och utvisning.

3 §  Registret får innehålla fingeravtryck och fotografi samt uppgifter om den registrerades namn, medborgarskap, kön och personnummer eller födelsetid.

4 §  Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av lag eller förordning.

5 §  En uppgift i registret skall gallras när den registrerade blir svensk medborgare, dock senast tio år efter det att uppgiften registrerades.

Ändringar

Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (2000:412) om ändring i förordningen (1996:1389) om register hos Statens invandrarverk över fingeravtryck

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2000-07-01

Ändring, SFS 2001:720

Omfattning
upph.