Upphävd författning

Förordning (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1397 i lydelse enligt SFS 2003:29
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Statsbidrag får lämnas för utbildning av vuxna vid folkhögskolor enligt bestämmelserna i denna förordning. Bidrag får lämnas i den utsträckning som det finns medel.

[S2]Statsbidrag får lämnas för utbildning som en folkhögskola anordnar utöver sådan ordinarie utbildning som inte finansieras med särskilt bidrag.

[S3]Statsbidrag får lämnas för sådana utbildningar som avses i 4 §. Förordning (2003:29).

2 §  I den mån annat inte följer av denna förordning, gäller bestämmelserna i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.

3 § Har upphävts genom förordning (2003:29).

Kurser på grundskole- och gymnasieskolenivå

4 §  Statsbidrag får lämnas för kurser på grundskole- och gymnasieskolenivå som omfattar minst 15 veckor. Kurserna skall ha en sådan inriktning och omfattning att de för den studerande kan vara en del av en utbildningsgång som leder fram till kunskaper motsvarande en grundskoleutbildning eller en treårig gymnasieskoleutbildning.

[S2]Statsbidrag får även lämnas för kurser som omfattar mindre än 15 veckor, om de har till syfte att rekrytera studieovana personer till fortsatta studier på grundskole- och gymnasieskolenivå. Förordning (2003:29).

5 §  Utbildning enligt 4 § skall planeras och anordnas så att utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med utgångspunkt i den studerandes önskemål, behov och förutsättningar. Den skall medverka till att stärka den studerandes ställning på arbetsmarknaden.

6 §  En sökande får börja på en utbildning enligt 4 § tidigast under det andra kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.

7 §  Vid intagning till en utbildning enligt 4 § skall i den ordning som anges i punkterna 1-4 företräde ges till sökande som har kort tidigare utbildning eller brister i sådana kunskaper och färdigheter som krävs för slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan och som

  1. önskar fullfölja studier som påbörjats enligt en upprättad studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering,
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. Förordning (2003:29).

Fördelningen av bidrag

8 §  Folkbildningsrådet skall besluta om fördelning av statsbidrag.

9 §  Statsbidraget till en folkhögskola skall minskas, om omfattningen av den ordinarie utbildningen där blir väsentligt lägre än den ordinarie utbildning som anordnades under föregående budgetår och som inte finansierades med särskilt bidrag.

Uppföljning och utvärdering

10 §  Folkbildningsrådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera den utbildningsverksamhet som bedrivs med stöd av statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2003:29).

Överklagande

11 §  Folkbildningsrådets beslut om fördelning av statsbidrag enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (2003:29) om ändring i förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan

Omfattning
upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 4, 7, 10 §§
Ikraftträder
2003-03-15

Förordning (2009:944) om upphävande av förordningen (1996:1397) om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan

Omfattning
upph.