Upphävd författning

Förordning (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1398 i lydelse enligt SFS 2006:1426
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag kan lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning till internationella grundskolor och gymnasieskolor (internationella skolor).

[S2]I denna förordning avses med

[S3]internationell grundskola: en fristående skola där skolplikten får fullgöras enligt 9 kap. 5 § skollagen (1985:1100),

[S4]internationell gymnasieskola: en fristående skola med gymnasial utbildning som har en annan internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan eller vid en fristående gymnasieskola,

[S5]bidragsår: det kalenderår för vilket bidrag lämnas, och

[S6]årselevplats: en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 veckor under ett kalenderår.

[S7]Bidragsåret 2007 avser den 1 januari-30 juni 2007. Förordning (2006:1426).

Ansökan om att förklaras bidragsberättigad

2 §  Om huvudmannen för en internationell skola vill förklaras berättigad till statsbidrag skall huvudmannen till Statens skolverk (Skolverket) lämna in en ansökan om en sådan förklaring. Ansökan skall vara ställd till regeringen.

3 §  Ansökan skall lämnas till Skolverket senast den 1 april kalenderåret innan det första bidragsåret skall börja.

4 §  I ansökan skall huvudmannen lämna uppgift om

 1. syftet med skolan,
 2. skolans läroplan och kursplaner,
 3. de årskurser eller motsvarande som skolan omfattar, eller beräknas komma att omfatta under de närmaste sex läsåren,
 4. antalet skolpliktiga och övriga elever som skolan har och beräknas ha under de närmaste sex läsåren,
 5. skolans organisation när det gäller ledning, lärare och klasser eller andra undervisningsgrupper,
 6. principerna för intagning av elever vid skolan och för urval när det finns flera sökande än platser,
 7. skolans budget, och
 8. elevavgifternas storlek och efter vilka grunder de bestäms.

[S2]Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra handlingar som visar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga företrädare för huvudmannen.

5 §  Skolverket skall bereda den kommun där skolan är belägen tillfälle att yttra sig över ansökan.

6 §  Skolverket skall med eget yttrande lämna över ansökan till regeringen.

Beräkning av statsbidrag

7 §  Regeringen fastställer för varje skola och utbildning det högsta antal årselevplatser som får ligga till grund för beräkning av bidraget. Regeringen fastställer också ett belopp per årselevplats för respektive utbildning.

8 §  Beräkningen av statsbidrag till en skola grundas på det genomsnittliga antalet elever på respektive utbildning den 15 januari och den 15 september pågående bidragsår. Vid internationella grundskolor ingår i underlaget dock endast de elever som är skolpliktiga enligt skollagen (1985:1100) eller som på grund av sin ålder ännu inte blivit skolpliktiga men som går i vad som motsvarar första årskursen i grundskolan.

[S2]Beräkningen av statsbidraget till en skola för bidragsåret 2007 grundas på antalet elever på respektive utbildning den 15 januari 2007. Förordning (2006:1426).

9 §  Huvudmannen för respektive skola skall före den 30 september lämna uppgifter till Skolverket om det faktiska elevantalet vid skolan den 15 januari respektive den 15 september pågående kalenderår.

[S2]Huvudmannen för respektive skola skall före den 1 mars 2007 lämna uppgifter till Skolverket om det faktiska elevantalet vid skolan den 15 januari 2007. Förordning (2006:1426).

10 §  Skolverket skall inför varje bidragsår med ledning av det genomsnittliga antalet elever den 15 januari och den 15 september föregående bidragsår besluta om ett preliminärt bidrag till skolan. För en nystartad skola skall det preliminära bidraget bestämmas på grundval av ett beräknat antal elever.

[S2]Skolverket skall besluta om slutligt bidrag för bidragsåret enligt 8 § före den 31 oktober.

[S3]För bidragsåret 2007 skall Skolverket besluta om slutligt bidrag före den 30 april 2007. Förordning (2006:1426).

Utbetalning av statsbidrag m.m.

11 §  Skolverket skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en tolftedel i början av varje månad.

[S2]Under bidragsåret 2007 skall Skolverket utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget med en sjättedel i början av varje månad. Förordning (2006:1426).

12 §  Skolverket får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall minskas med det belopp som enligt slutligt fastställd anmärkning tidigare felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag.

13 §  Om en huvudman i fråga om skolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar, får regeringen efter anmälan av Skolverket besluta att en del av bidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får regeringen besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget.

Särskilda villkor för bidrag

14 §  För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller som särskilda villkor för bidraget föreskrifterna i 15-20 §§.

15 §  Elevavgiften vid skolan skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

16 §  Skolans läroplan och kursplaner skall vara godkända av Skolverket.

17 §  Skolan står under tillsyn av Skolverket.

18 §  Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill studera skolans verksamhet.

19 §  Huvudmannen skall på begäran lämna Riksrevisionen och Skolverket de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för att myndigheterna skall kunna kontrollera dels att huvudmannen inte får för stort bidrag, dels att bidraget används till avsett ändamål och att de särskilda villkoren för bidraget efterlevs. Förordning (2003:286).

20 §  Om inte regeringen medger undantag skall en internationell grundskola vara öppen för alla som enligt skollagen (1985:1100) får fullgöra sin skolplikt vid en sådan skola.

[S2]Om det inte finns platser till alla behöriga sökande skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket.

Överklagande

21 §  Skolverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  2. För bidragsåret 1997 skall Skolverket senast under januari 1997 fatta beslut om preliminärt bidrag enligt 10 § första stycket. Den första utbetalningen för 1997 skall ske senast i början av februari 1997.
  Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas på statsbidrag som avser tid före den 1 juli 2007.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (2003:286) om ändring i förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:1425) om upphävande av förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor

Omfattning
upph.

Förordning (2006:1426) om ändring i förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor

Omfattning
ändr. 1, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2007-01-01