Upphävd författning

Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-03-03
Ändring införd
SFS 1983:97
Ikraft
1983-03-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

2 §  Förordningen gäller inte följande skolor för vilka regeringen meddelar särskilda föreskrifter om statsbidrag, nämligen riksinternatskolor, Göteborgs högre samskola, Franska skolan i Stockholm, Lundsbergs skola i Storfors, Kristofferskolan i Stockholm, Hillelskolan i Stockholm och de estniska skolorna i Stockholm och Göteborg.

3 § har upphävts genom förordning (1995:770).

Ansökan om att förklaras bidragsberättigad

4 §  Om huvudmannen för en fristående skola vill förklaras berättigad till statsbidrag för skolan enligt denna förordning, skall huvudmannen till statens skolverk (skolverket) lämna in en till regeringen ställd skriftlig ansökan om sådan förklaring. Förordning (1991:1087).

5 §  I ansökan skall huvudmannen lämna uppgift om

 1. hur länge skolan har bedrivit sin verksamhet,
 2. vilka årskurser eller motsvarande som skolan omfattar och väntas komma att om fatta under de närmaste sex redovisningsåren,
 3. hur många skolpliktiga och övriga elever som skolan har och beräknas ha under de närmaste sex redovisningsåren i olika årskurser eller motsvarande,
 4. hur skolan är organiserad i fråga om ledning, lärare och klasser eller andra undervisningsgrupper,
 5. efter vilka principer barn och ungdomar tas emot som elever vid skolan och vi lka urvalsprinciper som tillämpas när det finns flera sökande än platser,
 6. hur stora elevavgifterna är och efter vilka grunder de bestäms,
 7. skolans läroplan.

[S2]Huvudmannen skall vidare ge in registreringsbevis eller andra handlingar som vis ar vem huvudmannen är och vilka som är behöriga företrädare för huvudmannen. Förordning (1992:712).

6 §  Skolverket skall från styrelsen för utbildning i den kommun där skolan ligger inhämta de uppgifter som styrelsen kan lämna på grundval av sin tillsyn över skolan och som är av betydelse i ansökningsärendet.

[S2]Styrelsen skall också beredas tillfälle att yttra sig till skolverket över ansökningen. Förordning (1991:1087).

7 §  Skolverket skall med eget yttrande lämna över handlingarna i ansökningsärendet till regeringen. Förordning (1991:1087).

Grunder för bidraget

8 §  Statsbidrag till en skola lämnas för ett kalenderår (bidragsår). Bidrag lämnas med ett belopp per elev som regeringen fastställer för varje bidragsår. Förordning (1995:770).

9 §  I underlaget för bidraget ingår alla elever vid skolan som är skolpliktiga enligt skollagen (1985:1100) eller som på grund av sin ålder ännu inte blivit skolpliktiga enligt den lagen men som går i vad som motsvarar första årskursen i grundskolan. Förordning (1991:1087).

10 § har upphävts genom förordning (1991:1087).
11 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

12 §  Bidrag lämnas på grundval av antalet bidragsberättigade elever den 15 september föregående bidragsår. Förordning (1995:770).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

14 §  När bidrag lämnas till en internationell skola skall beloppet per elev vara tre fjärdedelar av det belopp som annars gäller. Därvid skall avrundning ske till närmast högre tiotal kronor. Förordning (1991:1087).

Utbetalning m.m.

15 §  Skolverket skall utan rekvisition till huvudmannen betala ut statsbidraget under bidragsåret. Bidraget skall utbetalas med en tolftedel i början av varje månad. Förordning (1995:770).

16 § har upphävts genom förordning (1995:770).

17 §  Skolverket får i beslutet om statsbidrag för ett bidragsår förordna att bidraget skall minskas med det belopp som enligt slutligt fastställd anmärkning tidigare felaktigt betalats ut till huvudmannen i bidrag. Förordning (1995:770).

18 §  Om en huvudman åsidosätter vad som enligt lag eller andra författningar åligger huvudmannen i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av skolverket besluta att en del av bidraget enligt denna förordning skall hållas inne i avvaktan på rättelse. Om rättelse inte sker, får regeringen besluta att det innehållna beloppet skall dras av från statsbidraget. Förordning (1991:1087).

19 § har upphävts genom förordning (1991:1087).
20 § har upphävts genom förordning (1991:1087).

Särskilda villkor för bidrag

21 §  För skolor som får bidrag enligt denna förordning gäller som särskilda villkor för bidraget föreskrifterna i 22--26 §§.

22 §  Om inte regeringen medger undantag skall en internationell skola vara ö ppen för alla som enligt skollagen (1985:1100) får fullgöra sin skolplikt vid en sådan skola och för vilka en utbildning med sådan internationell inriktning som skolan erbjuder är lämplig.

[S2]Om platser inte finns till alla behöriga sökande skall urvalet ske efter grunder som är godkända av Skolverket. Förordning (1992:712).

23 §  Elevavgiften skall vara skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten och omständigheterna i övrigt.

24 §  Skolan skall följa en läroplan som är godkänd av skolverket. Förordning (1991:1087).

25 §  Skolan skall i skälig omfattning ta emot besök av och lämna upplysningar till dem som i utbildnings- eller forskningssyfte vill studera skolans verksamhet.

26 §  Huvudmannen skall på begäran lämna riksrevisionsverket och skolverket de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för att myndigheterna skall kunna kontrollera dels att huvudmannen inte får för stort bidrag, dels att bidraget används till avsett ändamål och att de särskilda villkoren för bidraget efterlevs. Förordning (1991:1087).

Överklagande

28 § har upphävts genom förordning (1988:703).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever

Förarbeten
Prop. 1982/83:1
Ikraftträder
1983-03-29

Förordning (1986:192) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 9, 22 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1988:703) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  upph. 28 §; ändr. 1, 5, 27 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning(1990:528) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:1087) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  upph. 10, 11, 13, 19, 20 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 27 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:712) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till fristående skolor för skolpliktiga elever

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortf arande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:95
  Omfattning
  upph. 2, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 8, 22 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1221) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1995:770) om ändring i förordningen (1983:97) om statsbidrag till internationella skolor för skolpliktiga elever

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta perioden den 1 juli 1995--31 december 1996. Under detta bidragsår lämnas bidrag på grundval av antalet bidragsberättigade elever i skolan den 15 september 1995. I början av varje månad utbetalas en artondel av bidraget. Utbetalningarna under tiden juli -- september 1995 beräknas dock på grundval av antalet elever den 15 september 1994. Vid utbetalningen i oktober 1995 skall bidragsbeloppet för juli -- september justeras med hänsyn till antalet bidragsberättigade elever den 15 september 1995.
  3. För bidragsåret 1997 skall bidrag lämnas på grundval av förhållandena den 15 september 1996.
  Omfattning
  upph. 3, 16 §§; ändr. 8, 12, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Ändring, SFS 1996:1398

  Omfattning
  upph.