Upphävd författning

Lag (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1996-12-12
Ändring införd
SFS 1996:1415 i lydelse enligt SFS 1999:628
Ikraft
1997-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

Regionförbund

1 §  Kommuner och landsting i Kalmar län och Skåne län skall bilda regionförbund för samverkan inom respektive län för att genomföra försöksverksamheten enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

[S2]Samtliga kommuner och landsting i länet skall vara medlemmar i regionförbundet.

2 §  Om medlemmarna i regionförbundet är överens om det, får de även överlämna vården av kommunala angelägenheter till regionförbundet.

3 §  Regeringen får utse ett regionförbund till regionplaneorgan enligt 7 kap.plan- och bygglagen (1987:10).

4 §  Om regionförbundet har hand om kommunala angelägenheter som det finns särskilda bestämmelser om, skall bestämmelserna gälla för förbundet.

Beslutande församling m.m.

5 §  I regionförbundet skall det som beslutande församling finnas förbundsfullmäktige.

6 §  Förbundsfullmäktige skall tillsätta en förbundsstyrelse för beredning och verkställighet.

7 §  Förbundsfullmäktige får tillsätta de nämnder och andra organ som utöver styrelsen behövs för att fullgöra regionförbundets uppgifter.

8 §  Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

[S2]Ärenden som avses i 3 kap. 9 § första stycket kommunallagen (1991:900) eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får dock inte delegeras till förbundsstyrelsen eller annan nämnd.

Förbundsordning

9 §  För regionförbundet skall det finnas en förbundsordning med närmare bestämmelser om förbundet.

[S2]Förbundsordningen skall antas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

10 §  Förbundsordningen i gällande lydelse skall finnas tillgänglig hos regionförbundet och dess medlemmar.

11 §  Förbundsordningen skall ange

 1. regionförbundets ändamål, uppgifter och medlemmar,
 2. förbundets namn och dess säte,
 3. förbundets organisation samt organens befogenheter och inbördes förhållanden,
 4. hur förbundsmedlemmarna skall vara representerade i förbundsfullmäktige,
 5. om förbundsmedlemmarna vill bestämma det, hur de skall vara representerade i andra organ än förbundsfullmäktige,
 6. antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen,
 7. vem som skall utfärda kungörelse om det första sammanträdet med förbundsfullmäktige efter det att val av förbundsfullmäktige har ägt rum och föra ordet där till dess ordförande har valts,
 8. att förbundsfullmäktige vid sitt första sammanträde efter det att val av förbundsfullmäktige har ägt rum och för mandattiden bland ledamöterna skall utse en ordförande och en eller flera vice ordförande,
 9. antalet revisorer och revisorsersättare och deras mandattid,
 10. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige,
 11. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i förbundsfullmäktige och för vilka ärenden detta skall gälla,
 12. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsfullmäktige skall ha sådan yttranderätt på sammanträden som sägs i 5 kap. 21 § kommunallagen (1991:900),
 13. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan närvarorätt m.m. som sägs i 4 kap. 23 § kommunallagen,
 14. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås,
 15. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder,
 16. grunderna för förbundsmedlemmarnas deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet,
 17. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet,
 18. ordningen för förbundets budgetprocess,
 19. ordningen för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning,
 20. grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar, när förbundet upplöses, samt
 21. hur tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall lösas.

Ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige

Val av ledamöter och ersättare

12 §  Ledamöter i förbundsfullmäktige och ersättare för dessa skall väljas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

[S2]Varje förbundsmedlem skall vara representerad i förbundsfullmäktige med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

13 §  Föreskrifterna i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige.

[S2]Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i vilken ordning de skall kallas in till tjänstgöring.

14 §  I Kalmar län skall antalet ledamöter i förbundsfullmäktige uppgå till 45, varav 30 skall väljas av kommunerna och 15 av landstinget.

15 §  I Skåne län skall antalet ledamöter i förbundsfullmäktige uppgå till 99. Av dessa skall 66 väljas av samtliga kommuner. Övriga 33 skall väljas av landstingen och Malmö kommun.

16 §  Hur medlemmarna närmare skall vara representerade i förbundsfullmäktige bestäms i förbundsordningen.

Valbarhet

17 §  Valbar till ledamot eller ersättare i förbundsfullmäktige är den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige i en kommun eller ett landsting inom länet.

Mandattider

18 §  När ledamöterna och ersättarna i förbundsfullmäktige väljs första gången räknas mandattiden från valets förrättande till och med utgången av år 1998. I förbundsfullmäktige i Kalmar län väljs ledamöterna och ersättarna för tiden därefter för fyra år från och med den 1 januari 1999 av förbundsmedlemmarnas nyvalda kommun- och landstingsfullmäktige.

[S2]Den omständigheten att tjänstgöringstiden för ledamöter och ersättare i förbundsmedlemmarnas fullmäktige upphör vid utgången av oktober månad det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum medför inte att deras uppdrag som ledamot eller ersättare i förbundsfullmäktige upphör före tjänstgöringstidens utgång.

Förbundsfullmäktiges arbetsformer

Kommunallagens tillämpning

19 §  Utöver vad som anges i denna lag skall följande bestämmelser i kommunallagen (1991:900) tillämpas på förbundsfullmäktige:

Ärenden i förbundsfullmäktige

20 §  Ärenden i förbundsfullmäktige får väckas av

 1. förbundsstyrelsen och annan nämnd,
 2. ledamot genom motion,
 3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, eller
 4. om så har bestämts i förbundsordningen, fullmäktige eller styrelsen hos en förbundsmedlem.

[S2]Förbundsfullmäktige skall besluta i ärenden som har väckts enligt första stycket.

Tillkännagivande av justering av protokoll

21 §  Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats skall justeringen tillkännages på minst en av förbundsmedlemmarnas anslagstavlor i enlighet med vad som har bestämts i förbundsordningen. Av tillkännagivandet skall det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 10 kap. 6 § första stycket kommunallagen (1991:900).

[S2]Bevis om anslagsdagen skall tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt.

[S3]Tillkännagivandet skall även införas i de tidningar som avses i 5 kap. 10 § kommunallagen.

Förbundsstyrelsen och övriga nämnder

Val av ledamöter och ersättare, mandattid

22 §  Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs av förbundsfullmäktige till det antal som har bestämts i förbundsordningen och för den tid som anges i 18 §.

[S2]Ledamöter och ersättare i annan nämnd än förbundsstyrelsen väljs av förbundsfullmäktige till det antal och för den tid som fullmäktige bestämmer, varje gång dock längst till utgången av det år då val i hela riket till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har ägt rum.

23 §  Föreskrifterna i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet.

[S2]Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

Valbarhet

24 §  Valbar till ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen eller annan nämnd är den som fyller 18 år senast på dagen för valet och som är folkbokförd i en kommun inom länet.

[S2]Den som inte är svensk medborgare är valbar bara om han eller hon har varit folkbokförd i Sverige den 1 november de tre åren närmast före valåret.

Kommunallagens tillämpning

25 §  Utöver vad som gäller enligt denna lag tillämpas följande bestämmelser i kommunallagen (1991:900) på förbundsstyrelsen och övriga nämnder:

Delegering av ärenden inom en nämnd

26 §  Bestämmelserna i 6 kap.33-38 §§kommunallagen (1991:900) om delegering av ärenden gäller i tillämpliga delar för styrelsen och övriga nämnder.

Interpellationer och frågor

27 §  Interpellationer och frågor skall avse ämnen som hör till förbundsfullmäktiges, förbundsstyrelsens eller annan nämnds handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

28 §  Förbundsfullmäktige får besluta att ordföranden i förbundsstyrelsen eller annan nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation eller fråga till en annan ledamot i förbundsstyrelsen eller en ledamot i en nämnd eller ett annat organ som avses i 7 §.

29 §  Utöver vad som föreskrivs i denna lag om interpellationer och frågor gäller bestämmelserna i 5 kap.50 och 51 §§, 52 § första stycket, 54 § första stycket samt 55 och 56 §§kommunallagen (1991:900).

Ekonomisk förvaltning

30 §  Vad som föreskrivs i 8 kap.kommunallagen (1991:900) om mål för den ekonomiska förvaltningen, medelsförvaltningen, budgetens innehåll, budgetprocessen, utgiftsbeslut under budgetåret, förbud mot pantsättning samt räkenskapsföring och redovisning skall i tillämpliga delar gälla för ett regionförbund.

[S2]Föreskrifterna i 8 kap.6, 8, 9 och 11 §§kommunallagen om budgetprocessen gäller dock inte för ett regionförbund. I stället gäller vad som anges i förbundsordningen.

31 §  Om regionförbundet saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall tillskjuta så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som har bestämts i förbundsordningen.

Revision

32 §  Förbundsfullmäktige skall välja revisorer och revisorsersättare till det antal och för den tid som har bestämts i förbundsordningen.

[S2]Föreskrifterna i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet.

[S3]Om revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring.

33 §  Valbar till revisor eller revisorsersättare är den som är valbar enligt 24 §.

34 §  Vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) om revision skall i tillämpliga delar gälla för ett regionförbund.

[S2]Föreskrifterna i 9 kap.1 och 2 §§kommunallagen gäller dock inte för ett regionförbund. Lag (1999:628).

Prop. 1998/99:66: Vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) om revision skall i tillämpliga delar gälla för ett regionförbund.

Föreskrifterna i 9 kap.1 och 2 §§kommunallagen ...

35 §  Revisorerna i regionförbundet i Kalmar län skall under år 2003 till fullmäktige i de kommuner och det landsting som har varit medlemmar i förbundet lämna en berättelse om resultatet av den revision som avser verksamheten år 2002.

[S2]Frågan om ansvarsfrihet för den som har varit ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen, annan nämnd eller förbundsfullmäktigeberedning i regionförbundet skall prövas av fullmäktige i den kommun eller det landsting som valt ledamoten eller ersättaren. Fullmäktige skall vid sammanträde före utgången av år 2003 besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara kommunens eller landstingets rätt skall vidtas.

36 §  Revisorerna i regionförbundet i Skåne län skall under år 1999 till fullmäktige i Skåne läns landsting lämna en berättelse om resultatet av den revision som avser verksamheten år 1998.

[S2]Fullmäktige i Skåne läns landsting skall vid sammanträde före utgången av år 1999 besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara landstingets rätt skall vidtas.

Likvidation och upplösning

37 §  Regionförbundet i Kalmar län skall träda i likvidation efter utgången av år 2002 och regionförbundet i Skåne län vid utgången av år 1998.

[S2]Likvidationen verkställs av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

38 §  Närmare bestämmelser om likvidation och upplösning meddelas i förbundsordningen.

Laglighetsprövning

39 §  Bestämmelserna om överklagande i 10 kap.kommunallagen (1991:900) gäller i fråga om ett beslut som har fattats av förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen eller annan nämnd. Ett sådant beslut får överklagas såväl av varje kommun och landsting som är medlem i förbundet som av deras medlemmar.

[S2]I fråga om överklagande av länsrättens beslut tillämpas 10 kap. 14 § kommunallagen. Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas av regionförbundet, varje kommun och landsting som är medlem i förbundet och av deras medlemmar.

Ändringar

Lag (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:77, Prop. 1996/97:36, Bet. 1996/97:KU4
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1999:628) om ändring i lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län

Förarbeten
Rskr. 1998/99:210, Prop. 1998/99:66, Bet. 1998/99:KU30
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:35) om upphävande av lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län

Förarbeten
Rskr. 2001/02:138, Prop. 2001/02:7, Bet. 2001/02:KU7
Omfattning
upph.