Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-12-17
Ändring införd
SFS 1996:1475 i lydelse enligt SFS 2020:1282
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Efterforskningsförordning (1988:1039)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Sverige har genom sin ratificering av Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna förbundit sig att upprätta en officiell byrå med uppgift att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld. I den utsträckning och under de förutsättningar som regeringen och Svenska röda korset avtalar om det, upprättar Svenska röda korset denna nationella upplysningsbyrå.

2 §  Den nationella upplysningsbyrån kommer att vara upprättad från den tidpunkt regeringen bestämmer under krig eller annan väpnad konflikt som Sverige deltar i.

[S2]Under förutsättning att regeringen och Svenska röda korset är överens om att det behövs kan den nationella upplysningsbyrån träda i verksamhet också i andra fall än som avses i första stycket.

[S3]Regeringen bestämmer när den nationella upplysningsbyrån skall upphöra med sin verksamhet.

3 §  För den nationella upplysningsbyrån skall gälla artikel 122 i Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående krigsfångars behandling samt artiklarna 137-139 i Genèvekonventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid. Konventionerna har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande makter, SÖ 1953:16 respektive 1953:17.

/Upphör att gälla U: 2021-02-01/

4 §  Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en nationell upplysningsbyrå. Varje statlig myndighet som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

[S2]Varje berörd statlig myndighet ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen och handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. Förordning (2010:1475).

/Träder i kraft I: 2021-02-01/

4 §  Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en nationell upplysningsbyrå. Varje statlig myndighet som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

Varje berörd statlig myndighet ska också till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen och handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. Förordning (2020:1282).

5 §  På begäran av Svenska röda korset skall de myndigheter som i krig eller under neutralitet kan få sådana uppgifter, föremål eller handlingar som avses i 4 §, i fred lämna Svenska röda korset biträde med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.

6 §  I 6 kap.1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om skyldighet för kommuner och regioner att lämna sådana uppgifter som sägs i 4 § och sådant biträde som sägs i 5 §.

[S2]Av 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144) följer att skyldigheten att lämna upplysningar m.m. enligt 6 kap. 1 § andra stycket och 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap gäller för huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser. Förordning (2019:1026).

/Upphör att gälla U: 2021-02-01/

7 §  I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån.

[S2]I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § samt 37 kap.4 och 5 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket för uppgifter som avses i 4 §. Förordning (2019:1026).

/Träder i kraft I: 2021-02-01/

7 §  I 7 kap. 2 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap finns bestämmelser om tystnadsplikt för den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån.

I 15 kap. 3 §, 21 kap. 6 § och 37 kap.4 och 5 §§offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om sekretess hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk och Migrationsverket för uppgifter som avses i 4 §. Förordning (2020:1282).

8 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av

  1. denna förordning,
  2. 6 kap.1 och 2 §§ lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, och
  3. 8 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska höra Försvarsmakten innan myndigheten meddelar föreskrifter i fråga om de skyldigheter som statliga myndigheter, kommuner och regioner samt huvudman och annan församling som innehar en eller flera allmänna begravningsplatser har. Förordning (2019:1026).

Ändringar

Förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (1999:986) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 6, 8 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:413) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:514) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:92) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2006:912) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1017) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1475) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2019:1026) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:1282) om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2021-02-01