Upphävd författning

Bibliotekslag (1996:1596)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
SFS 1996:1596 i lydelse enligt SFS 2012:912
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2010:860 har iakttagits.

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som i huvudsak finansieras med skattemedel, dvs. folkbiblioteken, skolbiblioteken, talboks- och punktskriftsbiblioteket, högskolebiblioteken och övriga forskningsbibliotek samt andra statligt finansierade bibliotek t.ex. Statens musikbibliotek. Till det offentliga biblioteksväsendet hör även ...

2 §  Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

[S2]Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

[S3]Varje kommun skall ha folkbibliotek.

Prop. 1996/97:3: lysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

I första stycket anges målen för biblioteksverksamheten. Det grundläggande uppdraget ...

3 §  På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.

[S2]Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Prop. 1996/97:3: Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

I första stycket finns den mest grundläggande bestämmelsen i lagen, nämligen att boklån skall vara avgiftsfria. Redan i dag gäller att biblioteken inte får ta ut avgift för boklån utan medgivande av ...

4 §  Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

[S2]Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

[S3]För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

Prop. 1996/97:3: Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller flera lånecentraler.

5 §  I 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skolbibliotek. Lag (2010:860).

Prop. 1996/97:3: lade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen .

I denna paragraf anges skolbibliotekens uppgifter. En föreskrift om biblioteken i grundskolan finns i dag i 4 § grundskoleförordningen (1988:655) medan det däremot i den nya gymnasieförordningen ...

6 §  Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

Prop. 1996/97:3: bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

Bestämmelsen finns i dag i högskoleförordningen (1993:100). För systematikens skull har den förts in i lagen. Bestämmelsen i högskoleförordningen ...

7 §  Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.

[S2]Landstingen ansvarar för länsbiblioteken.

[S3]Staten ansvarar för högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten. Lag (2012:912).

Prop. 1996/97:3: Landstingen ansvarar för länsbiblioteken. Staten ansvarar för högskolebiblioteken och lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer på staten.

I paragrafen fastslås ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner. Där anges bl.a. att landstingen ansvarar för länsbiblioteken. Ett flertal remissinstanser har påpekat att länsbibliotekens verksamhet finansieras gemensamt av staten och respektive ...

7 a §  Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.

[S2]Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

8 §  Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

Prop. 1996/97:3: tionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.

9 §  Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Prop. 1996/97:3: ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Kulturutredningen föreslår att folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers ...

10 §  Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

Prop. 1996/97:3: forskningsbibliotek m.m. skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice.

I denna paragraf läggs den mycket viktiga regeln om den s.k. lånekedjan eller fjärrlånesystemet fast. Detta binder ihop de olika biblioteken så att man från folkbiblioteket kan beställa vilken titel ...

Ändringar

Bibliotekslag (1996:1596)

Förarbeten
Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
Ikraftträder
1997-01-01

Bibliotekslag (1996:1596) (1998:1249)

Omfattning
omtryck

Lag (2004:1261) om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:97, Prop. 2004/05:1
Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2010:860) om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:912) om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:113, Prop. 2012/13:1, Bet. 2012/13:UbU1
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-02-01

Ändring, SFS 2013:801

Omfattning
upph.