Upphävd författning

Förordning (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1996-12-20
Ändring införd
SFS 1996:1597 i lydelse enligt SFS 2003:1063
Ikraft
1997-01-01
Upphäver
Förordning (1988:743) med instruktion för Statens konstråd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön genom att konstrådet

 • förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,
 • medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten och
 • sprider kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.

1 a §  Statens konstråd skall förteckna samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten samt öva tillsyn över sådana samlingar och över hur statliga organ vårdar konstverk som tillhör staten och som är fast anbringade, om dessa samlingar eller konstverk inte, enligt särskilda bestämmelser, står under tillsyn eller vård av någon annan myndighet eller inrättning som har betryggande sakkunskap i fråga om sådan konst. Förordning (2003:1063).

2 §  Statens konstråd får anordna tävlingar inför förvärv av konstnärligt arbete.

Sammansättning

3 §  Vid Statens konstråd finns det en styrelse som består av myndighetens direktör och sex andra ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (1998:48).

Organisation

4 §  Hos Statens konstråd finns en direktör. Förordning (1998:48).

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens konstråd:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande.

6 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

7 §  Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 7 och 8 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:48).

Ärendenas handläggning

8 §  Styrelsen är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras mellan ordföranden och minst tre andra ledamöter.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till direktören eller till någon tjänsteman hos Statens konstråd att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen i sammanträde.

[S2]Styrelsen får besluta att till ordföranden överlämna även sådana ärenden som annars borde ha prövats av styrelsen i sammanträde. Förordning (1998:48).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Förordnanden och anställningar

12 §  Regeringen utser ordföranden i styrelsen och de andra styrelseledamöterna för en bestämd tid.

[S2]Direktören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Direktören är självskriven ledamot av styrelsen, dock inte ordförande. Förordning (1998:48).

[S3]Styrelsen utser vice ordförande.

13 §  Styrelsen utser projektledare för en tidsbegränsad period.

14 §  Andra anställningar beslutas av Statens konstråd.

Jäv

15 §  Ledamöter får inte delta i handläggningen av ärenden om förvärv av konstnärligt arbete, om de eller någon som står dem nära har för avsikt att delta eller deltar i en tävling som berör ärendet. Inte heller får de delta i handläggningen av ärenden om inköp av konstverk som utförts av dem eller av någon som står dem nära eller om beställning av ett sådant konstverk hos dem eller hos någon som står dem nära.

[S2]Ledamöter skall omedelbart anmäla hos styrelsen, om de har för avsikt att delta i en tävling som anordnas av Statens konstråd. Detta gäller också om de vet att någon som står dem nära har för avsikt att delta i en sådan tävling.

Ändringar

Förordning (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd

  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:48) om ändring i förordningen (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 7, 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (2003:1063) om ändring i förordningen (1996:1597) med instruktion för Statens konstråd

Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:1188

Omfattning
upph.