Upphävd författning

Tillkännagivande (1996:160) av staters tillträde till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:160
Upphäver
Tillkännagivande (1996:15) av staters tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.
Konventionen har tillträtts av följande stater.
StatDag för konventionens ikraftträdande i förhållande till statenReservationer och förklaringar
____________________________________________________________________________
Danmark1996-03-01--
Finland1993-07-01--
Frankrike1992-01-01I enlighet med artikel Ib i Protokoll nr 1 förbehåller sig Frankrike rätten att inte erkänna och verkställa domar som har meddelats i andra konventionsstater om domstolens behörighet i ursprungsstaten, i enlighet med artikel 16 punkt 1b), uteslutande har grundats på svarandens hemvist i ursprungsstaten och egendomen är belägen i Frankrike.
Irland1993-12-01--
Island1995-12-01--
Italien1992-12-01--
Luxemburg1992-02-01--
Nederländerna1992-01-01--
Norge1993-05-01--
Portugal1992-07-01--
Schweiz1992-01-01I enlighet med artikel Ia i Protokoll nr 1 förbehåller sig Schweiz rätten att varken erkänna eller verkställa i Schweiz en dom som har meddelats i en annan konventionsstat, om a) domstolen i ursprungsstaten har uteslutande grundat sin behörighet på artikel 5 punkt 1 i konventionen, och
b) svaranden hade hemvist i Schweiz vid tidpunkten för talans väckande; vid tillämpningen av denna artikel skall ett bolag eller en annan j uridisk person anses ha hemvist i Schweiz om dess registrerade säte är i Schweiz och dess huvudsakliga verksamhet drivs där, och
c) svaranden motsätter sig att domen erkänns eller verkställs i Schweiz förutsatt att han inte har avstått från förmånen av förklaringen som avses i denna artikel.
Schweiz förbehåller sig i enlighet med artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1 rätt att kräva andra förfaranden vid översändande mellan tjänstemän av handlingar som sänds till eller från Schweiz.
Spanien1994-11-01--
Storbritannien och
Nordirland1992-05-01--
Sverige1993-01-01Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1, varigenom handlingar också kan sändas från tjänsteman i den stat där handlingen har upprättats direkt till tjänsteman i den stat där mottagaren befinner sig.
Tyskland1995-03-01Tyskland har i enlighet med artikel IV andra stycket i Protokoll nr 1 förklarat att handlingar som har upprättats i en konventionsstat och som skall delges personer i Tyskland skall översändas på det sätt om föreskrivs i konventioner och överenskommelser mellan dessa båda konventionsstater och får inte sändas av tjänstemän i den stat där handlingen har upprättats direkt till tjänstemän i Tyskland.

Ändringar

Tillkännagivande (1996:160) av staters tillträde till Luganokonventionen

Ändring, SFS 1996:906

    Omfattning
    upph.