Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1996-01-11
Ändring införd
SFS 1996:19
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Lag (1970:871) om linjesjöfart på Gotland
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om begränsning av rätten att utföra regelbundna sjötransporter mellan Gotland och svensk hamn utanför Gotland.

2 §  Den som bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 1 § döms till böter.

Ändringar

Lag (1996:19) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland

    Förarbeten
    Rskr. 1995/96:99, Prop. 1995/96:44, Bet. 1995/96:TU7
    Ikraftträder
    1998-01-01