Förordning (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

Departement
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1996-04-11
Ändring införd
SFS 1996:221 i lydelse enligt SFS 2015:702
Ikraft
1996-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om svenska försäkringsföretag som driver direkt skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz genom filial, agentur eller annat liknande driftställe. Förordning (2011:259).

2 §  Förordningen gäller inte för

 1. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om
  1. bolagsordningen eller stadgarna medger uttag av extra bidrag eller minskning av förmåner,
  2. verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensförsäkring eller annan ansvarsförsäkring än sådan som försäkringsföretaget enligt 2 kap. 11 § andra stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) behandlar som underordnad,
  3. den årliga premieinkomsten från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger ett belopp som motsvarar fem miljoner euro, och
  4. minst hälften av premieinkomsten kommer från försäkringsföretagets delägare eller medlemmar,
 2. ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som enligt avtal med ett annat sådant försäkringsföretag fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om direkt skadeförsäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäkringsavtalen,
 3. lokala skadeförsäkringsbolag som endast meddelar sådan försäkring som avses i 2 kap. 11 § första stycket klass 18 försäkringsrörelselagen (assistans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande 200 000 euro, och
 4. återförsäkring. Förordning (2011:259).

3 §  Finansinspektionen ska, på begäran av ett försäkringsföretag som avser att driva verksamhet för vilken denna förordning är tillämplig, utfärda ett intyg som utvisar att företaget har tillräcklig kapitalbas enligt 2 kap. 10 § samt 7 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043). Dessutom ska intyget innehålla uppgifter om

 • vilka försäkringsklasser som företagets tillstånd omfattar,
 • vilka risker som företaget faktiskt försäkrar, samt
 • de finansiella medel som företaget avsatt för att täcka de uppskattade kostnaderna för uppbyggnad av administration och övriga nödvändiga företagsfunktioner i Schweiz. Förordning (2011:259).

4 §  Finansinspektionen ska senast tre månader efter att inspektionen från den behöriga myndigheten i Schweiz mottagit en verksamhetsplan för försäkringsföretaget och en redogörelse för myndighetens iakttagelser lämna ett yttrande över dessa uppgifter till myndigheten. Förordning (2011:259).

5 §  För försäkringsföretagets verksamhet i Schweiz ska, i stället för bestämmelserna i 5 och 6 kap.försäkringsrörelselagen (2010:2043), det landets bestämmelser gälla för

 • beräkning av försäkringstekniska avsättningar,
 • placering av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska avsättningarna, samt
 • lokalisering av dessa tillgångar och begränsning av valutakursförluster.

[S2]Den behöriga myndigheten i Schweiz ansvarar för kontrollen av att dessa bestämmelser följs. Förordning (2015:702).

6 §  Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta med den behöriga myndigheten i Schweiz i den utsträckning som följer av avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz om annan direkt försäkring än livförsäkring.

[S2]Finansinspektionen får från den behöriga myndigheten i Schweiz begära den information som behövs för kontroll av försäkringsföretagets kapitalbas. Förordning (2011:259).

Ändringar

Förordning (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

Förarbeten
Rskr. 1994/95:392, Prop. 1994/95:184, Bet. 1994/95:NU24
CELEX-nr
391L0371
Ikraftträder
1996-05-01

Förordning (2011:259) om ändring i förordningen (1996:221) om svenska försäkringsbolags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz;

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2015:702) om ändring i förordningen (1996:221) om svenska försäkringsföretags skadeförsäkringsverksamhet i Schweiz

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-01-01