Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996:341 i lydelse enligt SFS 2000:1193
Ikraft
1996-07-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Se SFS 2000:1193

1 §  Under de villkor som föreskrivs i denna förordning gäller för ensamåterförsäljaravtal gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) från förbudet i 6 § samma lag.

2 §  Förordningen tillämpas på sådana avtal i vilka endast två företag är parter och där den ena parten förbinder sig att endast till den andra leverera vissa varor för återförsäljning inom hela den gemensamma marknaden eller en viss del av den. Dock gäller förordningen inte för avtal som har träffats för återförsäljning av drycker i lokaler som används för försäljning och konsumtion av drycker eller för försäljning av oljeprodukter på bensinstationer.

3 §  I fråga om avtalen tillämpas vad som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 1983/83 av den 22 juni 1983 om tillämpning av fördragets artikel 85.3 på grupper av ensamåterförsäljaravtal2 på motsvarande sätt, med undantag av artiklarna 1, 5.1, 6-8 och 10. Dock skall i artikel 3 a "exklusiva inköpsavtal" ersättas med "ensamåterförsäljaravtal" och i artikel 3 b "100 miljoner ecu" ersättas med "150 miljoner kronor". Vidare skall hänvisningar till artikel 1 avse 1 § i förening med 2 §.

4 §  Om en återförsäljare åläggs att så som anges i artikel 2.2 a inte tillverka eller distribuera konkurrerande varor, gäller inte undantag enligt 1 §, annat än som följer av andra eller tredje stycket, om leverantören, under ett räkenskapsår och beräknat för hela den perioden, svarar för 35 procent eller mer av den svenska marknaden eller del av den för sådana varor

 1. som omfattas av avtalet respektive
 2. är identiska med dessa avtalsvaror eller på grund av egenskaper, pris och tilltänkt användning av konsumenterna betraktas som likartade vid en jämförelse med de varor som avtalet omfattar.

[S2]Undantag enligt 1 § gäller även om marknadsandelen i första stycket överskrids med högst en tiondel beträffande två på varandra följande räkenskapsår. Därefter gäller inte undantag enligt 1 §, annat än enligt vad som anges i tredje stycket.

[S3]Om undantag enligt 1 § skall upphöra att gälla enligt vad som anges i första eller andra stycket, skall sådant undantag trots detta fortsätta att gälla under en period av sex månader efter det räkenskapsår under vilket det överskreds.

Ändringar

Förordning (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal

  CELEX-nr
  383R1983
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:842) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal

  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (2000:159) om fortsatt giltighet av förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2000-07-01